"återhållsam" English translation

SV

"återhållsam" in English

SV återhållsam
volume_up
{adjective}

återhållsam (also: rimlig, billig, moderat, lagom)
Föredraganden här i parlamentet, Colom i Naval, brukar vara en återhållsam man.
Parliament's rapporteur, Mr Colom i Naval, is always a moderate man.
Genom betänkandet blir vi påminda om att vi ses som en återhållsam användare av handelspolitiska skyddsinstrument.
As the report recalls, we are viewed as a moderate user of trade defence instruments.
Hälften lottades till en grupp som fick leva på medelhavskost, övriga fick en normal men återhållsam diet.
Half were randomly allocated to a group who lived on Mediterranean food, while the others ate a normal though moderate diet.
återhållsam (also: måttlig, spartansk, avhållsam)
återhållsam (also: måttlig, nykter, avhållsam)
återhållsam (also: reduktiv)
återhållsam (also: behärskad, återhållen)
Även här är kommissionen mycket avvaktande och återhållsam.
Even here the Commission is very restrained and cautious.
Slutligen bör Joseph Daul, som är ordförande för den grupp som omfattar företrädare för Nea Dimokratia, vara lite mer återhållsam i sin kritik av andra partier.
Finally, Mr Daul, who is the chair of the group which includes the representatives of Nea Dimokratia, should be a little more restrained in his criticism of other parties.
återhållsam (also: tyst, måttfull, lugn, diskret)

Synonyms (Swedish) for "återhållsam":

återhållsam

Context sentences for "återhållsam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKommissionen är i sin grönbok fortfarande återhållsam och enligt mig helt rätt.
The Commission remains very reticent in its Green Paper, and rightly so, in my view.
SwedishDen officiella reaktionen på denna utveckling var till en början ganska återhållsam.
The official reaction to this development was, initially, relatively low-key.
SwedishEn återhållsam budgetpolitik innebär ett radikalt förändrat konsumentklimat.
Without doubt, fiscal prudence implies a shake-up in the consumer climate.
SwedishFör att godtas måste nämligen en återhållsam budget delas av alla.
If budgetary moderation is to be accepted, it must apply across the board.
SwedishEuropeiska kommissionen borde vara mer återhållsam i det avseendet.
The European Commission should exercise more restraint in such questions.
SwedishHan har varit mycket återhållsam med det, men jag tyckte att ni borde få reda på det.
He has been very coy about that, but I thought you should know.
SwedishParlamentet har varit mycket återhållsam vad gäller ökningen av personalen.
Parliament has been very strict in the area of staff increases.
SwedishHär kommer min efterträdare knappast att vara mindre återhållsam än jag själv.
I believe that my successor will be no less strict in this.
SwedishDen förespråkar återhållsam löneutveckling, flexibilitet och osäkrare arbetsvillkor.
It advocates wage restraint, flexibility and job insecurity.
SwedishVi ansåg att kommissionen var ganska återhållsam i detta avseende.
We thought that the Commission was rather reserved in this respect.
SwedishFör det första anser jag att den trend man förutspår vad gäller efterfrågan på gas är återhållsam.
Firstly, I feel that the predicted trend in gas demand is restrictive.
SwedishMen det vore nog klokt att vara återhållsam med vissa detaljer.
But might I advise a level of discretion concerning specific details.
SwedishEn rigorös hållning är liktydig med återhållsam och effektiv förvaltning.
What is does mean is strict and efficient management.
SwedishVidare måste utomstående inta en återhållsam attityd, alltså även Europeiska rådet och Europaparlamentet.
Outsiders must show restraint, including the European Council and the European Parliament.
SwedishJag efterlyser en mer återhållsam ton i betänkandet.
Mr President, I urge greater moderation in the tone of this report.
SwedishHär är det enligt min mening viktigast att man är återhållsam med att överföra befogenheter till europeisk nivå.
In my view, restraint is still essential when competences are transferred to European level.
SwedishUtvärderingen av denna avreglering var mycket återhållsam.
The evaluation of this liberalisation was very mediocre.
SwedishNär det gäller alkohol och narkotika så är det medlemsstaterna själva som skall föra en återhållsam politik.
In the field of alcohol and drugs, it is the Member States which need to pursue a restrictive policy.
SwedishNi av alla borde vara mer återhållsam.
You in particular should be more reticent, Mr Langen.
SwedishNi har det stöd som krävs från parlamentet, samtidigt som särskilt rådet spelar en mer återhållsam roll.
You have the necessary support from Parliament, while the Council, in particular, plays more of a restraining role.