SV

öppen {adjective}

volume_up
1. general
öppen (also: frisk, tydlig, full, klar)
Slutligen måste tydlig, ärlig och öppen information finnas tillgänglig.
Finally, there must be clear, honest and transparent information available.
Detta kan göras genom en tydlig, öppen och korrekt information.
That could be done through clear, transparent and correct information.
Konferensen skickade dock en tydlig signal om att dörren förblir öppen för Turkiet.
But the Conference sent a clear signal that the door remains open for Turkey.
Öppna gränser och en öppen marknad kräver enhetliga direktiv för konsumentskyddet.
Open borders and an open market demand uniform consumer protection guidelines.
Kort sagt, den öppna samordningsprocessen skall vara öppen i dubbel bemärkelse.
To put it briefly, the open coordination method must be open in two senses.
Den är öppen i vissa länder, men inte i alla, och det är inte vad jag kallar en öppen marknad.
It is open in some countries, but not in all countries. I do not call that an open market.
It means holding a broad, public, open debate.
Fördelarna är uppenbara - en öppen debatt och ett brett deltagande - men även där finns det frågor.
The advantages are clear - an open debate and broad participation - but here too questions can be raised.
Vi har journalister som har hotats och gripits på öppen gata mitt på ljusa dagen.
We have journalists who have been intimidated and abducted from the street in broad daylight.
Den utgör en politisk milstolpe för EU och för en mer medborgarvänlig, öppen och demokratisk union.
It is a political milestone for the European Union, and for a more citizen-friendly, transparent and democratic European Union.
Syftet med UCITS-fonder är inte bara att skapa en både bättre och större fondmarknad utan också en öppen och konsumentvänlig marknad.
The aim of UCITS funds is to create not only a better and larger funds market, but also an open and consumer-friendly market.
Det är inte så många som är närvarande då, men ni har precis samma gemyt, samma öppenhet och vänlighet vid frågestunden som ni har på fredagarna.
Although attendance tends to be lower on those occasions, you always behave in Friday fashion, in your usual open and friendly way.
Vi behöver en öppen och ärlig dialog. Dessutom behöver vi först och främst se om vårt eget hus.
We need open and honest dialogue and need to look to ourselves internally first.
Alla dessa beståndsdelar har sin plats i en ärlig och öppen debatt.
All these elements must have their place in an honest and open debate.
Slutligen måste tydlig, ärlig och öppen information finnas tillgänglig.
Finally, there must be clear, honest and transparent information available.
Å andra sidan är det verkligen en process där utgången är öppen.
On the other hand, it is, indeed, an open-ended process.
En känslig men viktig punkt, som nämndes av många, är att utgången av förhandlingarna är öppen.
A sensitive, yet important, point that was mentioned by many is the open-ended nature of the negotiations.
Jag pläderar för förhandlingar med öppen utgång.
I call for open-ended negotiations.
öppen (also: offentlig)
Detta är tyvärr en öppen diskriminering av kvinnor.
This, unfortunately, is overt promotion of discrimination against women.
Vi tillbakavisade vid den tidpunkten den antiamerikanism, såväl dold som öppen, som utmärkte vissa personer här i parlamentet.
We repudiated at the time the anti-Americanism, both latent and overt, that characterises some in this House.
Ska vi blunda för öppen diskriminering av en minoritet, eller ska vi verkligen bygga ett säkert Europa i en anda av respekt för mänskliga rättigheter?
Are we going to turn a blind eye to overt discrimination against a minority, or are we really going to build a secure Europe in a spirit of respect for human rights?
öppen (also: ärlig)
öppen (also: uppriktig, ärlig, frank)
Vi kommer själva att göra en mycket öppen analys.
We ourselves will go through a very candid analysis.
öppen (also: naken, bar, kal, nakna)
Tänker ni - och jag ber er att ta upp den här frågan vid G20-mötet - lägga fram initiativ för att anta tydliga regler för öppen, naken försäljning och kreditswappar?
Do you intend, and I should like you to raise this at the G20, to introduce initiatives to adopt clear rules governing open, naked sales and credit default swaps?
Vi behöver en ärlig och öppen dialog.
There are a lot of circles to be squared here, less revisionism about what conditions were like in our industries years ago, and we need an honest, open dialogue.
Osäkerheten kring vilken medlemsstat som gör vad rimmar också illa med öppenhet och med den nya konstitutionen, där skyldigheterna utökas till alla institutioner och organ.
Nor does the lack of clarity over which Member State does what square with openness, or with the new Constitution, which extends obligations to all the institutions and agencies.
öppen (also: ärlig, snäll)
Allt har ägt rum i öppenhet, alla har kunnat se att det gick till så här men det kan inte fortsätta längre.
Everything was above board, everyone was able to see that things were done in this way, but it cannot continue like this.
Men för oss var processen väldigt öppen och tydlig, även internt.
I do not know if that also happened in the speaker's group, but in any case for us it was all very open and above board, even on an internal level.
2. figurative

Context sentences for "öppen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishRegistreringen av denna information på webbsidorna måste vara öppen och oberoende.
The posting of this information on websites must be transparent and independent.
SwedishJag anser att vi måste visa att demokrati innebär en konsoliderad och öppen stat.
I believe we need to show that democracy means a consolidated, transparent State.
SwedishDetta kommer att göra processen med att ändra de tekniska bilagorna mera öppen.
This will make the process of amending its technical annexes more transparent.
SwedishDet viktiga är att föra en öppen dialog och en dialog om varje enskild fråga.
The important thing is to have a frank dialogue and a dialogue on every question.
SwedishVårt fastställda mål är att förenkla jordbrukspolitiken och göra den mer öppen.
Our stated goal is to make agricultural policy simpler and more transparent.
SwedishHon har gjort ett mycket bra arbete och varit öppen för många av våra förslag.
She has done sterling work, and has been receptive to many of our proposals.
SwedishDetta är en fråga som bör lämnas öppen fram till nästa granskning av ursprungsreglerna.
This is an issue that should be left for the next review of the rules of origin.
SwedishVi behöver faktiskt en bra och öppen patentlagstiftning för sysselsättningens skull.
Indeed, we need good and transparent patent legislation for the sake of employment.
SwedishSom en följd av detta kommer den inre marknaden att bli mer öppen och effektiv.
As a result, the single market will become more transparent and efficient.
SwedishI den första rundan av de transeuropeiska näten förblev frågan om hamnarna öppen.
During the first trans-European network round, the issue of ports remained unresolved.
SwedishEfter att detta har gjorts inträder nästa fas som är fullständigt öppen för insyn.
Once that has been done then you have the next phase which is completely transparent.
SwedishJag förespråkar en öppen politik, där ursprungsvarubeteckningar är obligatoriska.
I advocate a transparent policy where brand name of origin is obligatory.
SwedishEnergipolitik måste vara öppen för framtiden, hållbar och marknadsekonomisk.
Energy policy must look to the future, be sustainable and respect market principles.
SwedishDet är absolut nödvändigt med en öppen och begriplig reglering av resekostnaderna.
It is imperative that rules for travel costs should be transparent and comprehensible.
SwedishDe partier som avgett förklaringen uttalade sin avsikt att hålla dialogen öppen.
The parties to the statement announced their intention of holding the dialogue in public.
SwedishDet är en nödvändig förutsättning för en trovärdig och öppen övervakningsram.
This is a necessary precondition of a credible and transparent surveillance framework.
SwedishHela processen har varit öppen för alla parter, och alternativen har funnits där.
The whole process has been transparent for all parties and those options have been there.
SwedishDet gör det extra angeläget att vara uppriktig och djärv, öppen och modig.
That makes it even more urgent to be true and bold, transparent and to have courage.
SwedishFria och oberoende medier är oumbärligt för en öppen och stabil demokrati.
Free and independent media are indispensable for a transparent and robust democracy.
SwedishDen andra aspekten är en strategi som uppmuntrar innovationer och som är öppen för teknik.
The second aspect is an innovation-encouraging and technology-welcoming strategy.