"öppnande" English translation

SV

"öppnande" in English

SV öppnande
volume_up
{neuter}

öppnande (also: öppning, hål, lucka, arbetstillfälle)
Angående: Öppnande av energikapitlet i EU-förhandlingarna med Turkiet
Subject: Opening of the 'energy' chapter in the accession negotiations with Turkey
Öppnande av sammanträdet (det nyvalda parlamentets första sammanträde)
Opening of the sitting (first sitting of the newly elected Parliament)
Marknadens öppnande kan som sådant inte hindra att oljepriserna stiger.
Of course, market opening cannot as such stop oil prices from increasing.

Synonyms (Swedish) for "öppnande":

öppnande

Context sentences for "öppnande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe flesta undersökningar som ombudsmannen öppnande under 2009 rörde kommissionen (56 procent).
Most inquiries opened by the Ombudsman in 2009 concerned the Commission (56%).
SwedishHur skall vi, Europaparlamentet, kunna underlätta detta öppnande?
How can we, the European Parliament, make it easier for Moldova to become more open?
SwedishDetta ska vi bara glädja oss åt, eftersom vi trots allt är för ett öppnande av marknaden, eller hur?
This aspect is fundamental and Parliament must again take responsibility for it.
SwedishVi vill inte ha någon avreglering och okontrollerat öppnande av handeln med tjänster (GATS).
We do not want the markets in the service trade (GATS) to be deregulated and opened up unchecked.
SwedishSkälet till att det gick i konkurs var sockermarknadens öppnande efter kommunismens fall i mitt hemland.
Yet it would appear that advocates of protectionism are well represented in this House.
SwedishEn atmosfär av försiktig optimism rådde vid mötets öppnande.
The atmosphere when the meeting started was cautiously optimistic.
SwedishDet första miraklet: färre finansiella hinder mot ett öppnande mot öst.
The first miracle is that there are fewer budgetary obstacles standing in the path of eastward enlargement.
SwedishVidare kan kommissionen inte stödja ett öppnande av den nationella persontrafikmarknaden 2012.
The Commission proposes referring to the safety management systems that each railway undertaking has to put in place.
SwedishDet krävs ett definitivt öppnande av järnvägsnäten för att järnvägsföretagen med sina arbetstagare skall ha en chans.
Only when railway networks open up once and for all will railway undertakings and their employees have a chance.
SwedishI och med ett sådant successivt försiktigt öppnande kommer vi slutligen år 2010 att ha ett gemensamt järnvägsnät i Europeiska unionen.
This gradual liberalisation plan would give us a real common network in the European Union by 2010.
SwedishEtt fullständigt öppnande av energimarknaderna har uteblivit, trots att det borde ha genomförts för länge sedan.
SwedishEtt av klagomålen kan ha att göra med att den turkiska nationalhymnen inte spelades vid kongressens öppnande.
One of the complaints perhaps has to do with the fact that the Turkish national anthem was not played at the start of the congress.
SwedishNi vill att EU skall vägledas av fem huvudprinciper: öppnande, avreglering, konkurrens, insyn och sammanlänkning.
You want the EU to be guided by five major principles: openness, liberalisation, competition, transparency and interconnection.
SwedishDärför skulle man kunna genomföra ett öppnande av marknaden, men successivt, och mellan jämlika aktörer med samma kostnader.
That is why the market may be opened up, but progressively and between equals who must bear the same responsibilities.
SwedishDet är faktiskt en viktig öppnande faktor.
SwedishÖppnande mot omvärlden gav goda resultat så länge som man förenade detta med god tillgänglighet till de externa marknaderna.
To date, the attempt to open up to the outside world had proved successful when coupled with good access to foreign markets.
SwedishHittills har det faktiskt inte varit mycket öppnande av marknaden, inte mycket villighet från järnvägsföretagens sida för att acceptera marknaden.
I think that we need to promote sectoral dialogue before issuing directives, which is what we did this time.
SwedishÖppnande av sammanträdet
Transfers of appropriations: see Minutes
SwedishIfall dokumentet är skrivskyddat så ignoreras detta kommando, dvs utkastläget aktiveras inte automatiskt vid dokumentets öppnande.
If the document is write-protected this command is ignored, i.e. the Design Mode is not automatically activated when the document is opened.
SwedishKan man på en och samma gång smida planer för Mercosur, den transatlantiska marknaden med alla dess kostnader, och projektet med ett öppnande mot öst?
Can we handle Mercosur, the transatlantic market and all the costs it may incur, and open up to the East at the same time?