"öppning" English translation

SV

"öppning" in English

volume_up
öppning {comm. gen.}

SV öppning
volume_up
{common gender}

1. general

öppning (also: hål, lucka, öppnande, arbetstillfälle)
Dialogen i sig innebär ingen öppning av förhandlingar om nya åtaganden.
The dialogue in itself is not an opening for negotiations on new commitments.
En viktig öppning för att reformera detta föråldrade fördrag kommer att blockeras.
A great opening towards reform of this obsolete treaty will be blocked.
Dessa områden är användbara om de är ett uttryck för strävan efter en kontrollerad öppning.
Such areas are useful if they reflect a desire for controlled opening.
öppning (also: ändring, förändring, omslag, flykt)
volume_up
break {noun}
Nyckeln till en öppning av EU:s tjänstemarknad bröts emellertid av i parlamentets händer.
This key to the opening of the European services market, however, broke off in Parliament's hands.
Inte ens den amerikanska utrikesministerns medlingsförsök har givit några öppningar i det rådande dödläget.
Even the attempts at mediation by the American Secretary of State did not manage to break the deadlock.
Break through the hole!
öppning (also: klyfta, hål, lucka, gap)
volume_up
gap {noun}
öppning (also: intagning, intag, inlopp)
volume_up
intake {noun}
öppning
volume_up
mouth {noun}
In- och utandning sker genom en öppning på halsen, en så kallad trakeostomi, som leder direkt till luftstrupe och lungor.
Air is breathed in and out through an opening created at the base of the neck — known as a tracheostomy — directly into the trachea and lungs, without use of the nose or mouth.
öppning (also: mynning)
öppning (also: avsnitt, episod, resa, passage)
öppning (also: hamn, hamnstad, port, portvin)
volume_up
port {noun}
öppning (also: glugg, skottglugg, hyttventil, sidventil)
öppning (also: lufthål, avluftning, slits, sprund)
volume_up
vent {noun}

2. medicine

öppning
volume_up
motion {noun} [Brit.]

Synonyms (Swedish) for "öppning":

öppning

Context sentences for "öppning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI vilket fall som helst tror jag att det finns en möjlighet och en öppning här.
However, whatever the case, I think that there is a possibility and a door open here.
SwedishVi tycker att det är för tidigt att göra en öppning gentemot de två länderna.
We believe it is still too early to make overtures to these two countries.
SwedishVi har nu en möjlig öppning med den pågående regeringskonferensen.
We now have a window of opportunity with the ongoing Intergovernmental Conference.
SwedishJag är glad att det här kommit en öppning för försvarspolitiken.
I am pleased that this has opened a few matters up in relation to defence policy.
SwedishEn viktig öppning för att reformera detta föråldrade fördrag kommer att blockeras.
They – they alone – have budget sovereignty behind closed doors.
SwedishDet är denna möjlighet till öppning som vi måste dra nytta av i dag.
It is that window of opportunity that we must take advantage of today.
SwedishNi medgav en liten öppning för båtar som är kortare än 12 meter. Det är bra.
You have conceded a small amount of ground for vessels less than 12 metres long, which is positive.
SwedishDet är sant att denna öppning kan leda till att medlemsländernas kostnader ökar.
This two-fold approach could - it is true - lead to an increase in the costs sustained by the Member States.
SwedishDet är tydligt att detta innebär en öppning, men vi hade ingen möjlighet att lägga fram ett sådant förslag.
This is clearly a possibility, but we were not in a position to impose it.
SwedishOm det sker en öppning kan vissa framsteg ske och i denna stund har jag inga goda nyheter att rapportera till er.
This is another manner in which Europeans are committed to the peace in Kosovo.
SwedishJag lyssnade på vad ni sa till oss, och ni talade om en ”öppning” för att förbättra öppenheten.
I listened to what you told us and you spoke of a 'window of opportunity' for improving transparency.
SwedishTurkmenistans gradvisa väg ut ur isoleringen innebär en avgörande möjlighet till öppning för EU.
Turkmenistan's gradual emergence from isolation provides the EU with a crucial window of opportunity.
SwedishDansaren gick igenom en öppning- -han gjorde precis som han alltid hade gjort- -men nu föll allt på plats.
And I would please like the record to reflect today that I showed up for my part of the job."
SwedishJag uppskattar början till en öppning i Neyts uttalande, men vi vill ha mycket mer och någonting annat: en reform.
I appreciate the idea of starting to make it more flexible, as mentioned by Mrs Neyts.
SwedishDet utgör en mycket viktig öppning och en avgörande förändring i utvecklingen av informationssamhället.
It is a very important start and represents a crucial change in the development of the information society.
SwedishKommissionen har således gett en öppning för att betrakta transporterna på Ría de Vigo som kollektivtrafik.
The Commission has, therefore, opened the door to transport in Vigo bay being considered a public service.
SwedishDet har Colombias regering förstått och erbjuder en öppning till ett samtal som borde leda till fred.
The Colombian Government has realized this, and is offering a chance for discussions which should lead to peace.
SwedishI det avseendet är denna öppning i princip mycket stor.
In this sense this move is a very fundamental one.
SwedishDet är tecken på en öppning. Det är viktiga tecken.
These are signs of openness, and they are important.
SwedishDen gav en viss öppning från medlemsstaternas sida, även om de ännu inte har intagit en slutgiltig ståndpunkt.
The Member States demonstrated a certain openness towards this but many have still not made a definitive decision.