"övergång" English translation

SV

"övergång" in English

volume_up
övergång {comm. gen.}

SV övergång
volume_up
{common gender}

övergång (also: genomresa, transit, byte)
Dessa åtgärder - och nu talar jag i egenskap av någon som bor i ett transitland - kan också leda till en övergång till järnvägar.
These measures - and here I am speaking as someone who lives in a country of transit - may also lead to a shift towards the railways.
övergång
volume_up
transition {noun} (change)
Vi behöver underlätta en mjukare övergång mellan utbildning och arbetsmarknad.
We need to facilitate a smoother transition between education and the labour market.
I betänkandet nämns ungdomars övergång från utbildningssystemet till arbetsmarknaden.
The report mentions young people's transition from education to the labour market.
Men Ukraina befinner sig ändå i ett kritiskt skede i sin ekonomiska övergång.
Nevertheless, Ukraine is at a crucial stage in its economic transition.
volume_up
joint {noun}
En övergång från givarpolitik till samarbete mellan likvärdiga partner är både målet för och det förväntade resultatet av vårt gemensamma arbete.
A transition from donor policy to cooperation between equal partners is both the objective and the result hoped for from our joint work.
övergång (also: bro, brygga, rygg, överfart)
volume_up
bridge {noun}
Det tidigare inlägget var i själva verket en utmärkt övergång till mitt inlägg.
Mr President, Commissioner, the speech we just heard was in fact an excellent bridge to mine.
I år skall vi emellertid se till att skapa viss överbryggande finansiering för att underlätta en stegvis övergång från en verksamhet till en annan.
However, this year we are taking care to create some bridging financing in order to facilitate a gradual shift from one activity to another.
övergång
Övergången till euron får inte heller fungera som alibi för överdrivna prishöjningar.
Furthermore, the changeover to the euro should not serve as an excuse to increase prices.
Dessutom kommer diverse kostnader som sammanhänger med övergången att ha en prishöjande effekt.
Furthermore, various costs relating to the changeover will lead to higher prices.
En skyndsam övergång från ”pull-” till ”push-systemet” är nödvändig för att avhjälpa bristen på dataskydd.
A prompt changeover from the ‘pull’ to the ‘push’ system is necessary in order to remedy the lack of data protection.
övergång (also: ordningsföljd, gradering, nyans, grad)
övergång
volume_up
segue {noun}

Synonyms (Swedish) for "övergång":

övergång

Context sentences for "övergång" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTerroristattacker står för en övergång från rättsstatsprincipen till en primitiv stat.
Terrorist attacks represent a move from the rule of law to a primitive state.
SwedishVi måste förbereda oss för dem precis som vi förbereder oss för en övergång.
We must get ready for them just like we get ready to implement a transfer.
SwedishEn övergång till en beslutprocess varje månad, som inleddes i januari, borde hjälpa.
A move to a monthly cycle of decision making, which commenced in January, should help.
SwedishFör att minska utsläppen behöver vi en kraftig övergång till kollektivtrafik.
In order to reduce emissions we need a strong shift to public transport.
SwedishSomliga har manat till övergång från olja till förnybara energikällor.
Some have called for us to move out of oil and into renewable energy instead.
SwedishHär skulle en övergång från fred till krig riskera miljontals människoliv.
Here the passage from peace to war would put millions of lives at risk.
SwedishAv klimatologiska orsaker är en övergång till andra jordbruksprodukter ofta omöjlig.
Switching to other agricultural products is often out of the question because of the climate.
SwedishPå så vis kommer vi att nå en övergång från vägar till järnvägar.
First, I shall begin with the proposal for a regulation on the quality of freight.
SwedishHur tänker kommissionen organisera diskussionen om en sådan övergång?
How does the Commission intend to organise the dialogue on such migration?
SwedishVi behöver reformer, en övergång till demokrati och ett vapenembargo.
We need reform, we need a move to democracy, and we need an arms embargo.
SwedishOffentliga förvaltningars övergång till Sepa är under våra förväntningar.
Public administrations' migration to SEPA is below our expectations.
SwedishDetta är nödvändigt, oundgängligt som ett verktyg för övergång till euron.
This is a necessary, indeed indispensable, part of the arrangements for the move to the euro.
SwedishKommissionsledamoten har föreslagit en övergång från 20 till 30 procent.
The Commissioner has suggested that we need to move from 20% to 30%.
SwedishVi påminner rådet om att det tidigare ville främja en övergång till andra fångsttekniker.
We would remind the Council that it wanted to promote diversification into other techniques.
SwedishPå grund av problemet med den globala uppvärmningen kan inte kol betraktas som en ”övergång”.
Due to the issue of global warming, coal cannot be considered a 'transitional component'.
SwedishDet visar sig alltid svårt att genomföra denna övergång, till och med mycket svårt.
The implementation of these measures is still painful and has sometimes even been extremely painful.
SwedishVi kommer därför att få uppleva en övergång till renare tekniker i alla ekonomiska sektorer.
We will therefore be seeing, in all economic sectors, a conversion to cleaner technologies.
SwedishPå så vis kommer vi att nå en övergång från vägar till järnvägar.
This is the way in which we shall achieve a transfer from road to rail.
SwedishDärför är majoriteten av socialdemokraterna för en övergång.
For this reason, the majority of socialists are in favour of switching over.
Swedish. – Även om jag stöder detta betänkande måste det vara paritet vid en sådan övergång.
   . Although I support this report, there needs to be parity when such a switchover takes place.