"översiktlig" English translation

SV

"översiktlig" in English

EN

SV översiktlig
volume_up
{adjective}

översiktlig (also: sammanfattande)

Context sentences for "översiktlig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag att de mänskliga rättigheterna skall prioriteras på en mer översiktlig grundval.
So I think priority should be given to human rights problems on a rather broader base.
SwedishVi funderar dock på hur vi skall göra denna oreda mera översiktlig.
But we are reflecting on how we can make this jumble of rules more transparent.
SwedishDe ledamöter som talade före mig gav en översiktlig framställning av hur det ser ut i verkligheten.
Essentially, the Members who spoke before me were presenting a snapshot of reality.
SwedishNu missar vi tyvärr just det tillfället till en översiktlig och säker förvaltning av luftrummet.
It is a pity that, now of all times, we are missing the opportunity of having clear and safe management of the airspace.
SwedishVi ger er en översiktlig bedömning av läget. För första gången talar vi om hur den övergripande situationen ser ut.
We provide you with an overall assessment of the situation; for the first time, we say what the overall situation is.
SwedishLäser översiktlig information om diskussionsgrupp
Reading newsgroup overview information
SwedishVi behöver översiktlig statistik.
We need to have data that are manageable.
SwedishDet är därför välkommet att det ligger ett förslag på bordet som bringar den nuvarande härvan av föreskrifter till en översiktlig helhet.
It is therefore to be welcomed that a proposal has been tabled which reduces the existing chaos into a readily understood format.
SwedishÅr 2008 tillhandahöll kommissionen översiktlig information i tjänsteavdelningarnas offentliga dokument om terrorism och grundläggande rättigheter.
In 2008, the Commission provided panoramic factual information in its public staff document on terrorism and fundamental rights.
SwedishVi vet alla att fullbordandet av den inre marknaden kräver en klar, översiktlig lagstiftning, där man också kan kontrollera på lämpligt sätt att den efterlevs.
We all know that perfecting the single market requires clear, plain legislation, where compliance can be suitably monitored.
SwedishEn kombination av några punkter om fiskeri, om de transeuropeiska näten och om den periodiska redogörelsen som skall införas skulle ha gjort resolutionen minst lika översiktlig.
Combining one or two paragraphs on fisheries, TENs and the periodic evaluations that are required would have made the resolution neater and more concise.
SwedishJag stöder gärna en utökning av de grundläggande sociala rättigheterna och en struktur för den politiska beslutsprocessen som är översiktlig och tillgänglig för alla invånare i Europa.
I gladly support an extension of the social fundamental rights and a structure of political decision-making which is understandable and accessible to all European citizens.
SwedishDe fem grupper som valt att bygga labyrintrobot har lite olika strategier för sina presentationer, några går ner i detaljer i tekniken, andra ger en mer översiktlig bild.
The five groups who chose to build a maze-running robot have somewhat different strategies for their presentations; some went into detail on the technology, while others gave a more general view.
SwedishMan måste dock erkänna att kommissionen på några punkter bemödat sig, genom statistiska utvärderingar av de krav som skett och genom en översiktlig presentation av det fjärde ramprogrammet.
Obviously the Commission has made efforts in some areas by conducting a statistical assessment of assisted projects and by presenting a clear description of the Fouth Framework Programme.