"överstiga" English translation

SV

"överstiga" in English

SV överstiga
volume_up
{verb}

överstiga (also: överträffa)
Enligt min åsikt skall lagringstiden inte överstiga vistelsens varaktighet.
In my view, the period of storage should not exceed the duration of the stay.
Antalet ledamöter i Ekonomiska och sociala kommittén får inte överstiga 350.
The number of members of the Economic and Social Committee shall not exceed 350.
I år förväntas antalet dödsfall orsakade av hypotermi överstiga 50 000.
This year the number of deaths from hypothermia is expected to exceed 50 000.
överstiga

Synonyms (Swedish) for "överstiga":

överstiga

Context sentences for "överstiga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOch när bankerna lånar till varandra får den inte överstiga 150 miljoner euro.
And, when banks lend to each other, the sum of EUR 150 million must not be exceeded.
SwedishJag skulle vilja erinra kollegorna om att inläggen inte bör överstiga en minut per timma.
May I remind speakers that they must not speak for longer than one minute.
SwedishImporten motsvarar i dag 75 procent och beräknas överstiga 85 procent år 2020.
The present figure is 75 % and it is expected to top 85 % in 2020.
SwedishImporten motsvarar i dag 75 procent och beräknas överstiga 85 procent år 2020.
The present figure is 75% and it is expected to top 85% in 2020.
SwedishOm dagens prognoser står sig, kommer Irlands utsläpp att överstiga detta mål med upp till 40 procent.
On current predictions Ireland' s emissions will be up to 40% above this target.
SwedishOm dagens prognoser står sig, kommer Irlands utsläpp att överstiga detta mål med upp till 40 procent.
On current predictions Ireland's emissions will be up to 40 % above this target.
SwedishJag tror att det totala antalet ändringsförslag kommer att överstiga 300.
I believe that the total number of amendments will be over 300.
SwedishKostnaderna för dessa skulle överstiga 20 miljoner euro för nästa år.
The costs of these next year would be in excess of EUR 20 million.
SwedishMellan 2000 och 2003 identifierade vi 5 203 offer, men den faktiska siffran kan överstiga 175 000.
We identified 5 203 victims between 2000 and 2003, but the actual number could be over 175 000.
SwedishVi anser att åtagandena 2005 absolut inte får överstiga kommissionens förslag på 1,14 procent.
   – I will therefore put Amendment No 3 to the vote as an addition which has the support of the rapporteur.
SwedishTrots det har behovet av en minimimarginal hindrat oss från att överstiga 300 miljoner euro för mjölkfonden.
Nevertheless, the need for a minimum margin has prevented us from exceeding EUR 300 million for the milk fund.
SwedishI sina vårprognoser antar kommissionen att ökningen av BNP 2003 inte kommer att överstiga 1 procent i euroområdet.
The Commission's spring forecast predicts that GDP growth in 2003 will not rise above 1% in the Euro area.
SwedishI sina vårprognoser antar kommissionen att ökningen av BNP 2003 inte kommer att överstiga 1 procent i euroområdet.
The Commission's spring forecast predicts that GDP growth in 2003 will not rise above 1 % in the Euro area.
SwedishSomliga menar att vi nu bör överstiga siffran 3 procent för nya lån som fastslogs i Maastricht.
There are some people who believe we now ought to go well beyond the 3% figure established under Maastricht for new borrowings.
SwedishDen tid som behövs för att lämna ett definitivt svar får inte överstiga tre månader från mottagandet av klagomålet.
The time needed to provide a definitive response cannot be more than three months from receipt of the complaint.
SwedishJämfört med 2004 kommer budgeten att ha ökat med 6,5 procent och överstiga det symboliska värdet en procent av BNI.
Compared with 2004, this budget will have an increase of 6.5% and will rise above the symbolic value of 1% of GNI.
SwedishJämfört med 2004 kommer budgeten att ha ökat med 6,5 procent och överstiga det symboliska värdet en procent av BNI.
Compared with 2004, this budget will have an increase of 6.5 % and will rise above the symbolic value of 1 % of GNI.
SwedishDet är därför inte godtagbart att tvinga medlemsstaterna att införa ökningar som skulle överstiga inflationen.
It is therefore unacceptable to compel the Member States to apply increases that are actually above the rate of inflation.
SwedishArbetslösheten är Europas största problem och i Italien antar den dramatiska proportioner genom att överstiga 12 procent.
Unemployment is Europe's main problem, and in Italy the situation is terrible, with unemployment exceeding 12 %.
SwedishOm den nuvarande trenden håller i sig kommer vi 2050 att överstiga den hållbara nivån för användning av naturresurser med 100 procent.
If the current trend continues, by 2050 we will be using double the level of sustainable natural resources.