"övertag" English translation

SV

"övertag" in English

SV övertag
volume_up
{neuter}

övertag (also: vinst, fördel, nytta, förmån)
Det kan vara så att en part vinner ett kortsiktigt militärt övertag.
It may be the case that one party gains a short-term military advantage.
Ja, idag har Kina ett stort övertag i infrastruktur över Indien.
Yes, today China has a huge infrastructure advantage over India.
Kina har ett enormt övertag i fråga om humankapital visavi Indien.
China held a huge advantage in terms of human capital vis-a-vis India.
övertag (also: majoritet, flertal, dominans)
övertag (also: makt, kunskap, skicklighet, herravälde)
övertag
För hat, tvång och försöket att sätta partnern under tvång, har tyvärr fått övertaget.
Because unfortunately, hatred, coercion and attempts to put the partner under pressure using these methods, have regained the upper hand.
Detta är dock inte slutet, och vi måste vara försiktiga, eftersom nationalisterna fortfarande kan få övertaget.
We have not yet reached the end, and we must be careful, because the nationalists may still gain the upper hand.
Vi tror att mellanstatliga åtgärder fortfarande har övertaget i de transatlantiska förbindelserna på bekostnad av gemenskapsmetoden.
We believe that intergovernmental action still has the upper hand, and that is at the expense of the méthode communautaire in the transatlantic relationship.

Synonyms (Swedish) for "övertag":

övertag

Context sentences for "övertag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishErkännandet av Kosovo har ställt till trassel och gett Ryssland ett moraliskt övertag.
Recognition of Kosovo has opened a can of worms and given Russia the moral high ground.
SwedishJag hoppas att aktiva och positiva förslag i framtiden kommer att få övertag över kontroverser.
I hope that, in future, pro-active and positive proposals will prevail over controversies.
SwedishGör vi ingenting så kommer ondskan att bibehålla sitt övertag.
Evil will continue to prevail if we do nothing.
SwedishDet borde ge dig ett övertag.
That should give you a competitive edge.
SwedishPlanen återspeglar avslutningsvis de ökande motsättningarna inom unionen och faran som enhetliga lösningar innebär för EU:s övertag.
Lastly, the plan reflects the growing contradictions within the Union and the danger of adopting uniform solutions for European industries.
SwedishPlanen återspeglar avslutningsvis de ökande motsättningarna inom unionen och faran som enhetliga lösningar innebär för EU: s övertag.
Lastly, the plan reflects the growing contradictions within the Union and the danger of adopting uniform solutions for European industries.
SwedishAmerikanernas position i detta avseende är naturligtvis mycket starkare, vilket leder till ett orättvist övertag för våra transatlantiska partner.
The US position in this regard is, of course, substantially stronger, leading to unfair advantages for our transatlantic partners.
SwedishAtt de brottsliga organisationerna kan ha ett övertag beror på de finansiella operationer som genomförs för att återvinna illegala pengar.
Criminal organisations can find themselves in a position of strength thanks to the financial operations they carry out in order to launder criminal proceeds.
SwedishDenna prioritering ger oss möjlighet att fortsätta med den innovation och nya gröna teknik som kommer att hjälpa oss att få ett övertag på global nivå.
This particular priority creates scope to continue with the innovation and new green technology that will help give us the edge at a global level.
SwedishDenna återhämtning av industriverksamheterna kan för övrigt åtföljas av ett stärkande av samarbetet på europeisk nivå men utan att därför förstöra vårt övertag, våra tekniker och vårt know-how.
The industrial activity generated could also go hand in hand with strengthened cooperation at European level, but without giving up all our advantages, technology and know-how to achieve this.