SV överträffa
volume_up
{verb}

1. general

överträffa (also: gå upp, piska, banka, bulta)
Syftet med detta får inte bli att överträffa våra konkurrenter till vilken kostnad som helst, och vi får inte heller låta detta forma vår uppfattning.
The object of this must not be to beat our competitors at any cost, and we must not allow this to shape our thinking.
Sammantaget kan dessa i all hast organiserade enskilda insatser aldrig överträffa en planerad och organiserad EU-insats.
Taken together, however, the hastily organised individual responses will never beat a planned and organised European response.
överträffa (also: övertrumfa)
Låt oss hoppas att länderna inom EU också slutar att försöka överträffa Förenta staterna.
Let us hope that the countries of Europe will also stop trying to outdo the US.
Denna ambition påminner mig alltid om Nikita Chrusjtjov under 50- och 60-talen, när Sovjetunionen ville överträffa Förenta staterna.
This claim always reminds me of Nikita Khrushchev in the 1950s and 1960s, when the Soviet Union wanted to outdo the US.
Det är brukligt att gratulera föredragandena i kammaren, där vi alla försöker överträffa varandra när det gäller att vara vänliga.
   Mr President, it is customary to congratulate rapporteurs in this House where we all try to outdo each other in being kind.
överträffa (also: springa om)
För i fråga om befolkningstillväxt kommer vi helt enkelt att överträffa er
Because we shall simply outstrip you in population growth. '
För i fråga om befolkningstillväxt kommer vi helt enkelt att överträffa er."
Because we shall simply outstrip you in population growth.'
Var och en vill vara bättre än de övriga och jordbruket skulle kunna överträffa de andra delarna i budgeten.
Everyone wants to outstrip the others and agriculture would be able to take the wind out of the sails of the other budget components.
överträffa
Låt dem överträffa sig själva och se bortom kortsiktiga ekonomiska intressen.
Let them surpass themselves and look beyond economic interests in the short term.
Jag manar kommissionen till att uppnå och överträffa det.
I challenge the Commission to achieve and surpass that.
För att nå detta är det ibland nödvändigt att överträffa sig själv.
To achieve this it is sometimes necessary to surpass oneself.
I urge you to excel yourself for once.
Nu har du lyckats överträffa dig själv, Arthur.
You really have excelled yourself this time, haven't you, Arthur?
överträffa
Det är talande att medlemsstaterna ibland tycker det är svårt att överträffa effektiviteten hos Tull 2000-programmet.
It is significant that Member States sometimes find it difficult to improve on the Customs 2000 programme's efficiency.
Jag kommer ihåg i början hur vi alla försökte överträffa varandra i att förbättra systemet med studenters rörlighet i Europa.
I remember how, at the outset, we were all falling over ourselves to improve the system of student mobility in Europe.
överträffa
överträffa (also: bjuda över)
överträffa (also: trotsa)
överträffa (also: överglänsa)
överträffa (also: kuva, förtrycka)
överträffa (also: sticka upp)
överträffa (also: överskrida, överglänsa)
överträffa (also: överstiga)
Det är ett mål som vi skulle vilja nå och till och med överträffa.
This is a target that we should like to reach and even exceed.
Syftet med EMAS är att hjälpa organisationer att prestera bättre och överträffa detta minimum.
The purpose of EMAS is to help organisations to perform better and to exceed that minimum.
Omkring 2040, kommer maskinens processorkraft överträffa mänsklighetens sammanlagda processorkraft över hela taget.
So by the year 2040, the total processing of this machine will exceed a total processing power of humanity, ~~~ in raw bits and stuff.

2. figurative

överträffa (also: hugga av, kapa, täcka, höja sig över)

Synonyms (Swedish) for "överträffa":

överträffa
Swedish

Context sentences for "överträffa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHerr talman, det blir svårt att tala efter Martinez och överträffa honom.
Mr President, Mr Martinez will certainly be a hard act to follow.
SwedishNu har du lyckats överträffa dig själv, Arthur.
You really have excelled yourself this time, haven't you, Arthur?
SwedishVarför insisterar vi på att försöka överträffa USA?
Why do we insist on emulating the United States?
SwedishDen är väldigt hög: möjligtvis kan Finland överträffa oss, men vi är helt klart i nivå med dem.
What is more, the latest studies show that carbon dioxide emissions from diesel cars are considerably lower than from petrol cars.
SwedishLåt os inte glömma att vi måste överträffa Jalta och även Münchenöverenskommelsen och Molotov-Ribbentroppakten!
We should remember that we have to put Yalta behind us, and likewise Munich agreements and Ribbentrop-Molotov pacts!
SwedishTja, det erbjuder oss att lämna den där mytiska siffran som var mycket svår att överträffa, från 1, 27 till 0, 97 procent.
It offers us a move from that mythical figure of 1.27 % - which was so difficult to get past - to 0.97 %.
SwedishIndien har en enorm ekonomisk potential, eftersom det ser ut som om landet har siktet inställt på att söka överträffa Kinas ekonomiska tillväxt.
India has a formidable economic potential, as it looks set to emulate China’s economic growth.
SwedishJag skulle inte kunna överträffa den övertygande kortheten i denna journalistiska kommentar, som enligt mitt sätt att se det är briljant.
I could not hope to emulate the crushing brevity of this, in my view, brilliant journalistic comment.
SwedishIndien har en enorm ekonomisk potential, eftersom det ser ut som om landet har siktet inställt på att söka överträffa Kinas ekonomiska tillväxt.
Mr President, I am very pleased to have the opportunity to talk to you about EU-India relations.
SwedishVi vill försöka överträffa det som är bra och lära oss av misstagen.
We need a report on competition experience to date: we want to emulate the good and learn from the mistakes.
SwedishVi måste överträffa mandatet från Prag.
SwedishNi ser alltså att vi har goda möjligheter att inte bara upprepa framgångarna med GSM, utan kanske till och med överträffa dem.
So, as you can see, we have a good chance of not only repeating the success of GSM, but perhaps even of surpassing it.
SwedishJag är väldigt stolt eftersom jag tror att jag är den enda personen i Amerika som kunnat överträffa ett Jehovas vittne vad gäller att prata om bibeln.
I'm very proud because I think I'm the only person in America to out Bible-talk a Jehovah's Witness.
SwedishDet är beklagligt att konstatera att till och med hos oss kan statliga skäl överträffa respekten för de principer vi borde värdera högt.
It is upsetting to note that, even where we live, reason of State can take precedence over the respect of principles which should be dear to us.
SwedishDen humanitära katastrof som är i annalkande kan överträffa alla föregående katastrofer som det mänskliga barbariet hittills har orsakat.
The humanitarian disaster that is on the horizon could be of a greater scale than any that has taken place in the past as a result of human barbarity.
SwedishDet återstår fortfarande mycket att göra för att frukterna skall överträffa blommornas löfte.
Today, however, we are only raising the curtain; there is still much to be done to ensure that the fruit surpasses the promise of its flowers.
SwedishJag vill också påpeka att EU är på väg att överträffa målen för 2006, vilket är 0,39 procent av EU-genomsnittet som fastställdes 2002.
Failure in UN-led efforts to tackle the threat of terrorism and proliferation would endanger the prosperity of the developing world as much as the developed.
SwedishDessutom hade Tyskland förmågan att höja sig över sina egna intressen, överträffa sig själv och spela rollen som ordförandeland för hela unionen.
What is more, Germany was able to look above and beyond its own interests and surpassed itself in playing its role as president of the whole Union.
SwedishGarantin om minimirättigheter gör att denna sektor kan bli mer attraktiv och överträffa sitt rykte, så att fördomarna om den upphör.
The guarantee of minimum rights will make this sector more attractive and give it a better reputation, bringing to an end the prejudice against it that still exists.
SwedishMed nuvarande utveckling kommer antalet döda och skadade på grund av krig och våld 2020 att överträffa antalet dödsfall som orsakas av sådana sjukdomar som malaria och mässling.
You can be sure that any new EU law would be gold-plated and rigorously enforced in Britain but ignored in other countries.