"överväga" English translation

SV

"överväga" in English

SV överväga
volume_up
[övervägde|har övervägt] {verb}

I detta sammanhang måste vi överväga möjligheten att utöka förmånsmarginalerna.
To this end, we must consider the possibility of broadening the preferential margin.
Samtidigt måste man överväga tydliga och restriktiva finansiella åtgärder.
In parallel, we must consider the adoption of positive financial disincentives.
Jag uppmanar därför kommissionen och rådet att överväga dessa punkter.
I therefore urge the Commission and Council to consider these points.
Vi måste debattera detta tillsammans med dem och be dem att överväga sina ekonomiska möjligheter.
We must debate this together with them and ask them to consider their economic possibilities.
Jag skulle vilja be er överväga att skjuta upp denna debatt till senare i kväll.
I would ask you to consider postponing that debate until later tonight.
Vi skulle överväga det i slutet av debatten.
We should consider it at the end of the debate.
Why can we not deliberate on this?
Trots det har ni ännu inte genomfört någon konsekvensbedömning av det paket om ekonomisk styrning som ni ber mig att överväga.
Yet, today, you have not carried out an impact assessment on the 'economic governance package' on which you are asking me to deliberate.
Jean Lamberts betänkande ger oss anledning att allvarligt överväga denna fråga.
. - (NL) Mr President, Mrs Lambert's report should spur us on to deliberate seriously on this issue.
överväga (also: dra upp, tänka, tynga, väga)
Vi måste därför överväga vilka värden som är viktigast i varje given situation: att bekämpa brottslighet eller oinskränkt frihet.
We must therefore weigh up what are the most important values in any given situation: combating crime or unfettered freedom.
Kommissionen bör därför fundera noggrant över det här, och överväga konsekvenserna så att den inte reagerar för förhastat på detta problem.
The Commission needs to think carefully and weigh up the consequences before reacting too hastily to this problem.
När man bedömer sådana val är det naturligtvis nödvändigt att överväga hur åtgärderna påverkar vanliga medborgare.
When weighing up such options it is clearly necessary to consider the impact of the measures on ordinary citizens.
Tvärtom är det nödvändigt att överväga en ny strategi som har rätt avvägning mellan öppenhet, skydd och stöd.
On the contrary, it is essential to consider a new strategy that strikes the right balance between openness, protection and support.
När det gäller mindre gynnade områden vill ni att jag skall överväga att infoga socioekonomiska kriterier och en gradvis nedtrappning för områden som har gått miste om sin ställning.
But we also need to ensure that Member States have a minimum of balance so that they address the variety of challenges in rural areas.
Samtidigt anser kommissionen fortfarande att diskussionen om budgetsaldon inte bör överskugga arbetet med att överväga ett effektivt och rättvist finansieringssystem.
Having said that, the Commission continues to believe that the discussion on budgetary balances must not overshadow our reflection on an effective and fair financing system.
Det vi på sin höjd skulle kunna göra är att överväga en rekommendation.
At best we can ponder whether or not to make a recommendation.
Detta har fått fler och fler medlemsstater att överväga möjligheten att byta till en modell med förstärkt samarbete.
This has led more and more Member States to ponder the possibility of switching to a model of enhanced cooperation.

Synonyms (Swedish) for "överväga":

överväga

Context sentences for "överväga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSom jag sade anser jag att vi verkligen borde överväga dessa frågor allvarligt.
As I said, I feel that we should give these questions very serious consideration.
SwedishDet är i det perspektivet som vi bör överväga frågan om när euron skall antas.
It is in these terms that the issue of when to adopt the euro must be considered.
SwedishJag är övertygad om att parlamentet kommer att överväga dessa ståndpunkter senare.
I am convinced that those positions will be reconsidered by this House later.
SwedishMan kanske kan överväga möjligheten till gemenskapsstöd i det här sammanhanget.
Perhaps the possibility of Community assistance in this direction could be examined.
SwedishJag är beredd att överväga detta i senare skeden av medbeslutandeprocessen.
I remain open to considering this at any future stage of the codecision process.
SwedishJag undrar vem som bad byråkraterna att lägga tid på att överväga sådana dumheter.
My question is, who asked the bureaucrats to spend time considering such stupidity?
SwedishI detta nu måste vi noggrant överväga vilka åtgärder som är mest verksamma.
At this point in time, we need carefully to assess what can most usefully be done.
SwedishVi bör också allvarligt överväga förhandstilldelning för nästa år i kategori 5.
We should also give serious consideration to frontloading for next year in category 5.
SwedishTragedin i Turin väcker också en annan fråga som parlamentet bör överväga.
The tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.
SwedishTidigare erfarenheter visar emellertid på vissa svårigheter och dessa bör vi överväga.
Now, experience has shown us that there are certain problems to be considered.
SwedishNej, rådet skall överväga lämpliga åtgärder och därmed har det uppfyllt sina åligganden.
No, it considers the appropriate measures and in doing so meets its commitments.
SwedishDet vore naturligtvis ett radikalt steg, men utan tvekan ett som är värt att överväga.
It would be a radical step, of course, but undoubtedly one worth considering.
SwedishVi måste överväga nya åtgärder för att ta fram sammanhängande EU-planer.
New measures must be considered for the development of consistent European plans.
SwedishJag vill börja med att överväga två olika scenarier.
   . Mr President, I should like to start by considering two different scenarios.
SwedishJag tycker att en sådan politisk gest skulle ha varit väl värd att överväga.
I believe that would have been a political gesture worthy of consideration.
SwedishJag tror att detta är någonting som också vi så småningom bör överväga.
I think that this is something we must begin to address in the fullness of time.
SwedishDet är en återvändsgränd, och jag menar att vi måste överväga detta mycket noggrant.
It is a blind alley, and in my opinion it should be given very careful consideration.
SwedishJag hoppas att kommissionen och rådet kommer att noga överväga resolutionen.
I hope the Commission and the Council will give the resolution serious consideration.
SwedishNu måste vi under första behandlingen noga överväga vad vi verkligen vill åstadkomma.
Now we have to think carefully at first reading about what we really want to achieve.
SwedishDen första är behovet av att överväga det mycket använda begreppet rättsstat.
The first is the need to reconsider the much-used concept of rule of law.