"övrigt" English translation

SV

"övrigt" in English

EN

SV övrigt
volume_up
{adjective}

övrigt (also: övrig, övriga)
volume_up
other {adj.}
I övrigt har jag ingenting annat att erinra mot föredragandens utmärkta betänkande.
Apart from that, I have no other objection to the rapporteur's excellent report.
Detta gäller för övrigt också många andra krav på strukturfonderna.
Incidentally, the same applies to a number of other requests for Structural Funds aid.
För övrigt anser jag att våra överväganden även skall gälla subsidiaritetsprincipen.
In all other areas, I believe that subsidiarity is also relevant to this discussion.

Synonyms (Swedish) for "övrigt":

övrigt
Swedish

Context sentences for "övrigt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishFör övrigt skulle även kommissionen vara starkare, om omröstningen vore hemlig.
In fact the Commission would also be stronger if the vote were by secret ballot.
SwedishDe senaste valen i unionens olika stater stärker mig för övrigt i denna analys.
The recent elections in the various EU Member States also reinforce this belief.
SwedishSärkilt respekten för de mänskliga rättigheterna lämnar mycket övrigt att önska.
Compliance with human rights, in particular, leaves a great deal to be desired.
SwedishJag antar för övrigt att ni röstade, detta bör alltså finnas med i protokollet.
Incidentally, I assume you also voted, so that should appear in the Minutes too.
SwedishDenne har för övrigt förpliktat sig att överlämna det till regeringskonferensen.
He has undertaken, furthermore, to take it to the Intergovernmental Conference.
SwedishDet har för övrigt också en negativ inverkan på små lokala producenter i Europa.
Incidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
SwedishFör övrigt utgör nationella arbetarskyddsbestämmelser inga undantag från detta.
The same applies to national legislation on protection for workers, incidentally.
SwedishDetta paket kommer för övrigt att överlämnas till rådet (ekofin) den 13 oktober.
This package will, moreover, be submitted to the Ecofin Council on 13 October.
SwedishMen de vet för övrigt inte heller exakt hur den kommer till i sina medlemsländer.
In fact they are not quite sure how it is made in their own Member States either.
SwedishVi får för övrigt inte glömma att dessa konventioner tillkom 1961, 1971 och 1988.
Nor should we forget that these conventions were drawn up in 1961, 1971 and 1988.
SwedishFör övrigt kommer de flesta berörda personer inte att vara olagliga invandrare.
By the way, the great majority of people affected will not be illegal immigrants.
SwedishDet är vår roll, vilket för övrigt på nytt har bekräftas av Amsterdamfördraget.
This is our role, confirmed yet again, I might say, by the Treaty of Amsterdam.
SwedishI december kommer vi för övrigt att publicera en omfattande strategi för Afrika.
In December, by the way, we will be publishing a comprehensive strategy for Africa.
SwedishDen reella räntan är för övrigt tillräckligt låg för att stimulera tillväxten.
Moreover, the real interest level is low enough to offer an incentive for growth.
SwedishJag har för övrigt också träffat vissa ledamöter för att diskutera frågan med dem.
I have also met some Members in person in order to discuss the subject with them.
SwedishFör övrigt behöver lagen från 1996 ändras för att nå upp till europeiska krav.
Moreover, the 1996 law needs to be amended to conform to European requirements.
SwedishKommissionen har för övrigt exklusiva befogenheter när det gäller statligt stöd.
In addition, the Commission has exclusive competence in matters of state aid.
SwedishFör övrigt kan investeringar i utvecklingsländer spela en avgörande roll här.
In addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
SwedishFör övrigt har nedläggningsåtgärder genomförts tidigare, för ett decennium sedan.
Moreover, the grubbing-up measure has been applied in the past, a decade ago.