"@" English translation

SV

"@" in English

volume_up
@ {adv.}
EN
SV

@ {adverb}

volume_up

Context sentences for "@" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
This also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
SwedishMontenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
Montenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
SwedishNaturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
But of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
SwedishCentralasien har hittills inte uppfattat Europeiska unionen som en global aktör.
Until now, Central Asia has not perceived the European Union as a global player.
SwedishI betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
The report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
SwedishI betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
SwedishVi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
SwedishMeddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
The communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
SwedishDet är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
SwedishI dessa kristider är det särskilt viktigt att göra krediter mer lättillgängliga.
At a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
SwedishI stället har vi ett direktiv som fortsätter där återvändandedirektivet slutade.
Instead we have a directive that carries on where the Return Directive left off.
SwedishHon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
SwedishMånga av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
SwedishI lågkonjunkturens kalla vindar har investerarna sökt skydd under eurons vingar.
In the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
SwedishMina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
My colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
SwedishVi har inte fått information av rådet om att Coreper har accepterat detta paket.
We have not been informed by the Council that COREPER has accepted this package.
SwedishDet bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
SwedishDessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
Furthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
SwedishDet innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
It means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
SwedishUtvecklingen av internationella transitjärnvägar är förståeligt nog prioriterad.
Development of international transit rail networks is understandably a priority.
Other dictionary words