"allt" English translation

SV

"allt" in English

EN
EN
volume_up
allt {pron.}

SV allt
volume_up
{neuter}

allt (also: del, andel, område, massa)
volume_up
lot {noun}
Sedan dess har mycket hänt, viktigast av allt översynen av uppförandekoden.
Since then a lot has happened, most importantly the review of the Code of Conduct.
Olja är oumbärligt för länder som ödslar mycket energi, framför allt för Förenta staterna.
Oil is essential for countries that waste a lot of energy, especially America.
Allt detta är förknippat med vissa problem - det kostar mycket pengar.
All this is associated with certain problems - it costs a lot of money.

Synonyms (Swedish) for "allt":

allt

Context sentences for "allt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi fastslår nämligen att det allt oftare handlar om flerfaldiga asylansökningar.
We have established that there is an increasing number of multiple applications.
SwedishEU och medlemsstaterna får ett allt större inflytande över utvecklingsbiståndet.
The Union and its Member States have an increasing influence on development aid.
SwedishDetta gäller framför allt batterier, som fortfarande är den dyraste komponenten.
This applies to batteries in particular, which are still the most expensive part.
SwedishEU måste bli en allt starkare drivkraft när det gäller att skapa fred i världen.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
SwedishBegreppet mänskliga rättigheter blir allt vidare men ibland också mindre tydligt.
The concept of human rights is increasingly broad and also sometimes more vague.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att jag känner allt större beundran för grundarna.
To finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.
SwedishDessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
Even so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
SwedishFramför allt tillåts olika tillträdesnivåer när det gäller systemets information.
In particular, it permits selective access to the information within the system.
SwedishJag måste säga att jag i allt väsentligt håller med om analysen i betänkandena.
I must tell you that I largely agree with the analysis appearing in each report.
SwedishVi stöder kommissionens strategi, framför allt kommissionsledamot Füles strategi.
We support the Commission approach, and that of Commissioner Füle in particular.
SwedishVi måste göra allt som står i vår makt för att hjälpa små och medelstora företag.
Anything that we can do to help small and medium-sized enterprises, we must do.
SwedishDet finns trots allt en logik i Rysslands agerande, men den skiljer sig från vår.
There is in fact a logic to Russia's actions, but this is not the same as ours.
SwedishMen jag vill trots allt återigen uttrycka mitt fulla stöd i kampen mot hiv/aids.
Nevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
SwedishDe andra kombinationerna av utmaning och färdigheter blir allt mindre lyckade.
The other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
SwedishNi har helt korrekt presenterat allt i vederbörlig form och ordning.
Mrs Müller, your request has been made correctly in accordance with the Rules.
SwedishDetta är tyvärr inte lika bra, men det finns trots allt en del bra inslag i det.
This, unfortunately, is not so good although there are some good things in it.
SwedishLyckligtvis ges det i dag ut allt fler titlar, med eller utan fasta bokpriser.
With or without price fixing, happily, more and more titles are being published.
SwedishHon påpekar att allt stöd borde begränsas tidsmässigt och undan för undan minskas.
She points out that any support should be limited in time and gradually reduced.
SwedishI dag finns inte allt detta, och det är denna brist som är orsaken till obalansen.
Today this is not the case, and this deficiency is the reason for the imbalance.
SwedishEuron behöver inte bara en stabilitets- utan framför allt också en tillväxtpakt.
The euro needs not only a pact for stability, but also, primarily, for growth.