"alltför mycket" English translation

SV

"alltför mycket" in English

SV alltför mycket
volume_up
{adverb}

alltför mycket (also: för mycket)
Ofta skapar alltför mycket övervakning fördröjningar och paralyserar verksamhet.
Frequently, too much supervision only slows down and paralyses operations.
Natos krig har förstört alltför mycket och efterlämnat alltför stort lidande.
The NATO war destroyed too much and left too much suffering in its wake.
Informationen försvinner på vägen om det finns alltför mycket kommunikation.
Ladies and gentlemen, too much communication kills off information.

Similar translations for "alltför mycket" in English

alltför adverb
mycket adjective
mycket adverb
mycket pronoun
English
mycket
English

Context sentences for "alltför mycket" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBl.a. ändringsförslag 4 förefaller minska kontrollmöjligheterna alltför mycket.
Amendment No 4 in particular seems to me to reduce the scope of supervision too far.
SwedishEn del av problemet ligger i bördan av alltför mycket lagstiftning och byråkrati.
Part of the problem is the burden of excessive legislation and bureaucracy.
SwedishJag vet endast alltför väl hur mycket ni tänkte på mig under dessa svåra år.
I know only too well how much you thought of me during those difficult years.
SwedishDärför tror jag helt uppriktigt att vi inte ska bekymra oss alltför mycket för det.
I therefore honestly believe that we should not be too anxious about this.
SwedishVi borde därför inte gripas av alltför mycket panik, men vi måste vidta åtgärder.
We should therefore not be too alarmed, but we do need to take action.
SwedishUnder årens lopp har vi haft alltför mycket av oansvarigt styre och inblandning härifrån.
Projects have been started which depended on the Constitution for their legitimacy.
SwedishDe åtgärder som föreslås i betänkandet är otillräckliga och alltför mycket bara föresatser.
The measures proposed in the report are not sufficient and are too declarative.
SwedishVåra regler för intern styrning har funnits mycket länge - alltför länge...
Our rules for internal governance go a very long way - too far, in fact.
SwedishDet förtjänar att stödjas av oss alla och bör inte vattnas ur alltför mycket.
It is one which deserves our full support and we should not be tempted to soften its impact.
SwedishBryssel borde inte minska stiftelsens handlingsutrymme alltför mycket.
Brussels should not be allowed to overly restrict the Foundation's field of activity.
SwedishDen andra sidan är - låt oss säga det lika öppet -: Mycket var alltför obeslutsamt.
The other side is - let us be open about this - that a lot of the proposals were much too timid.
SwedishFör närvarande beskattas arbetet alltför mycket i förhållande till mera mobilt kapital.
At the moment, labour is overtaxed in relation to its much more mobile counterpart, capital.
SwedishDet är fortfarande för många människor som blir offer för alltför mycket buller i sina sovrum.
Too many people continue to suffer from excessive noise in their bedrooms.
SwedishJag tycker att konceptet för motorvägar till sjöss inte skall begränsas alltför mycket.
I think the motorways of the sea concept should not be too limited.
SwedishJag godtar att vi inte bör belasta denna typ av fiskeverksamhet med alltför mycket kontroller.
I accept that we should not target such fisheries for excessive controls.
SwedishFör att komma dit är vägen dock alltför ofta mycket lång, i många fall tar det flera år.
To get to this point, however, is too often a long road, in many instances taking many years.
SwedishDärför att det fanns farhågor över att liberala eller andra tendenser betonades alltför mycket.
Because there were concerns that liberal or other tendencies were being over-emphasised.
SwedishDet finns alltför mycket osäkerhet och det gynnar förvisso inte miljön.
How can we guarantee that Natura 2000 will get the funds it needs?
SwedishJag hoppas att regeringscheferna inte låter sig distraheras alltför mycket av situationen i Egypten.
I hope the heads of government will not be too distracted by the situation in Egypt.
SwedishOrganisationen av uppgifterna är också relevant, och alltför ofta är den mycket dålig.
The organisation of the tasks concerned is also relevant, and all too often it is very poor indeed.