"alltför snabb" English translation

SV

"alltför snabb" in English

EN

SV alltför snabb
volume_up
{adjective}

alltför snabb (also: häftig, brådskande, hetsig, ogenomtänkt)
volume_up
hasty {adj.}
Unionen har sagts vara alltför snabb i att välkomna de tidigare sovjetiska satellitstaterna i sin församling.
The Union is said to have been too hasty in welcoming the former Soviet satellite states into its fold.
Vi måste alla komma ihåg att i en lågkonjunktur behöver våra väljare skydda sina arbeten och en alltför snabb lagstiftning kan ofta vara till skada.
At a time of recession, we must all remember that our constituents need to protect their jobs and too hasty legislation can often damage this objective.

Similar translations for "alltför snabb" in English

alltför adverb
snabb adjective
snabb- adjective

Context sentences for "alltför snabb" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag är tyvärr alltför snabb för tolkarna, jag ber om ursäkt för det.
Unfortunately, I am speaking too fast for the interpreter, and I apologise for this.
SwedishVi vill varna för en alltför snabb ytterligare utvidgning av EU:s ramar för fonder som riktar sig till privatpersoner.
We would caution against rushing to further enlarge the EU retail fund framework.
SwedishJärnvägstjänsterna värdesätts i de nya medlemsstaterna, och dessa värderingar kan försvinna vid en alltför snabb omvandling.
Rail services hold values in new Member States, values that may fall victim to an overly swift transformation.
SwedishJa, vi måste skydda våra jordbrukare på kort sikt mot en alltför snabb förändring, så att de kan klara av denna övergångsperiod.
Yes, we need to protect our farmers in the short term against too rapid change, so that they can cope with this transition period.
SwedishMassakrerna i Jos är ännu ett djupt tragiskt, beklagligt och blodigt kapitel i detta lands historia, som hopar dem i alltför snabb takt.
The massacres in Jos are another profoundly sad, regrettable and bloody page in the history of a country that is accumulating them at too quick a pace.
SwedishSom kommissionsledamoten känner till är handelsavtalen inte okontroversiella; det rapporteras att de omfattar en alltför snabb och stelbent avreglering av handeln.
As the Commissioner is aware, the trade agreements are not uncontroversial; they are reported to involve trade liberalisation that is too rapid and too rigorous.
SwedishMen se upp, en alltför snabb utveckling av det ekologiska jordbruket kan försvaga det, låt oss vara uppmärksamma på det, Barthet-Mayers seriösa arbete bör hjälpa oss i det avseendet.
But we should beware since an excessively rapid development of organic agriculture could make it more fragile and so we should beware of this.
SwedishEn alltför snabb centralisering och europeisering, eventuellt också vad gäller införandet av en europeisk valuta, är en del av orsaken till de rådande problemen.
(DE) Mr President, too rapid centralisation and Europeanisation, possibly also in relation to the introduction of a European currency, are part of the cause of the current problems.
SwedishDet har helt befogat framförts kritik mot att behandlingen av programmet i parlamentet har skett inom en alltför snabb tidtabell med beaktande av ärendets betydelse och omfattning.
Criticism has quite justifiably been directed at the fact that the reading of the programme in Parliament has been given far too short a deadline considering the importance and extent of the issue.