"alltså" English translation

SV

"alltså" in English

SV alltså
volume_up
{adverb}

alltså
I förhandlingarna måste man alltså tillämpa differentieringsprincipen.
In the talks, therefore, the principle of differentiation must be applied.
Jag gratulerar alltså Europaparlamentet till att det antog denna resolution.
I therefore congratulate the European Parliament on adopting the resolution.
I nuläget tillämpas alltså Torremolinoskonventionen endast på 15 % av fartygen.
The Torremolinos Convention therefore currently applies only to 15 % of vessels.
alltså (also: , sedan, dessutom, i så fall)
volume_up
then {adv.}
Det är alltså av många goda skäl jag föreslår alltså att parlamentet avvisar detta förslag.
It is for many good reasons, then, that I propose that Parliament reject this proposal.
Det gäller alltså antiterroristlagarna och en europeisk arresteringsorder.
What is at issue, then, are the anti-terrorist laws and a European arrest warrant.
Det är alltså uppenbart att vetorätten i säkerhetsrådet måste avskaffas.
It is clear, then, that the right of veto in the Security Council must be abolished.
Alltså existerar fortfarande problemet om förståelsen av den allmänna opinionen.
Thus the problem of understanding the interests of the general public is still there.
Detta direktiv utgör alltså verkligen ett mycket betydelsefullt politiskt vägval.
Thus, this directive is indeed a very important political choice.
Välkomna alltså till denna ”Barcelonaprocessen: En union för Medelshavsområdet”.
Welcome thus to this 'Barcelona Process: Union for the Mediterranean'.
alltså (also: därför, följaktligen)
Att det finns frister i gemenskapspolitiken är alltså ingen nyhet.
Consequently, transitional periods relating to common policies are nothing new.
Rapporterna om strukturåtgärderna i medlemsstaterna är alltså särskilt viktiga.
Consequently, reports on structural operations in the Member States are of particular importance.
Jag stöder alltså inte kommissionens meddelande vad gäller flyg- och rymdindustrin.
Consequently, I do not support the Commission communication on the aerospace industry.
alltså (also: det också, så pass)
volume_up
so {adv.}
Kärnan i den permanenta konferensen skulle alltså vara horisontella frågor.
So, the substance of the permanent conference would be horizontal issues.
Detta är alltså värdet av erfarenhet, av denna enkla övning.
And so, this is the value of the experience, of this so simple exercise.
Syftet är alltså att ändra uttrycket ” för brutalt ” till ” betydande ”.
So, the aim is to change the wording from ‘ too brutal ’ to ‘ very significant’.

Synonyms (Swedish) for "alltså":

alltså

Context sentences for "alltså" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi bär alltså ansvaret för att se till att turistpolitiken även blir verklighet.
In short, we have a duty to see to it that something is made of tourism policy.
SwedishJag ställer alltså frågan: När kommer det att äga rum en debatt om förfarandet?
That is why I would ask you when there is going to be a discussion on procedure.
SwedishPakten verkar alltså inte vara den faktor som hindrar investeringar i forskning.
Again, it appears that the Pact is not the factor limiting investment in research.
SwedishJag uppmanar er alltså att också komma ihåg frågan om kontroll och inspektioner.
I urge you, then, to keep the issue of control and inspection in mind as well.
SwedishJag tycker alltså, å min partigrupps vägnar, att den här frågan var litet onödig.
On behalf of my Group, I would say that this question was somewhat superfluous.
SwedishTexten skall alltså lyda: " ...från att investera i stora vattenkraftprojekt" .
The text now reads '... from investing in large hydroelectric power projects' .
SwedishUtnyttjandet av medlen där låg på 93 procent, alltså en mycket hög procentsats.
The utilisation rate of the resources in these two lines was very high at 93 %.
SwedishDen skall alltså tvärtom byggas, finansieras och drivas av privata investerare.
On the contrary, it is to be built, financed and operated by private investors.
SwedishDet är alltså dessa myndigheter Europeiska kommissionen har blind tilltro till.
These, then, are the authorities in whom the European Commission has blind faith.
SwedishTexten skall alltså lyda: "... från att investera i stora vattenkraftprojekt ".
The text now reads '... from investing in large hydroelectric power projects '.
SwedishVi kan alltså inte vänta på att Förenta staterna drar tillbaka sitt jordbruksstöd.
We cannot then wait for the United States to withdraw its agricultural support.
Swedish3D-objekt öppnas alltid med lika långa sidor, alltså t.ex. som kub eller klot.
3D objects are always created with sides of equal length, e.g. as cube or sphere.
SwedishLåt mig alltså än en gång ta ställning i denna fråga.
Mr President, Mrs González Álvarez, allow me to state my view on this once more.
SwedishI det avseendet kan Bratislava alltså räkna med insatser och stöd från vår sida.
As far as this is concerned, Bratislava can count on our efforts and support.
SwedishBehövs den alltså förbättras ytterligare, som somliga av våra kolleger föreslår?
Do we really need to improve it as some Members of this House are suggesting?
SwedishEnligt de nuvarande standarderna riskerar alltså en av åtta badare att bli sjuk.
One in eight bathers, according to current standards, runs the risk of becoming ill.
SwedishLåt oss alltså dra de rätta slutsatserna av händelserna i Bryssel och Charleroi.
Let us draw the right conclusions from the events in Brussels and Charleroi.
SwedishFörslaget skulle alltså lösa det finansieringsproblem som hotar östutvidgningen.
The common funding of agriculture would have an immense impact on net contributions.
SwedishUr denna synpunkt är alltså den dialog som har inletts mellan oss mycket viktig.
In view of this, the dialogue that has started between us is very important.
SwedishDetta är alltså ett användbart instrument att utveckla för Europeiska unionen.
Having said all that, this is a useful tool for the European Union to develop.