"alstra" English translation

SV

"alstra" in English

SV alstra
volume_up
{verb}

alstra (also: odla, skapa, uppstå, uppkomma)
alstra (also: skapa, framkalla, föda)
Detta borde alstra ytterligare drivkraft för lämpliga åtgärder på EU-nivå.
This should generate additional impetus for appropriate activities at European level.
GATT skulle öka den internationella handeln med jordbruksprodukter och alstra välstånd.
GATT was going to increase the international trade in agricultural produce and generate wealth.
Med dessa åtar sig elproducenter frivilligt att alstra en större del av sin produktion av hållbara källor.
This shows a commitment on the part of electricity producers voluntarily to generate a larger part of their production from renewable sources.
alstra
alstra (also: tillverka, framställa, bära, skapa)
volume_up
to produce {vb} (create (heat, electricity, etc.))
Denna konkreta plan började att alstra positiva effekter.
This clearly delineated plan had begun to produce positive results.
Vi behöver fasta garantier för att investeringarna i Galileo-projektet kommer att alstra en rimlig vinst.
We need firm assurances that investments in the Galileo project will produce an adequate return.
GATT skulle öka den internationella handeln med jordbruksprodukter och alstra välstånd.
GATT was going to increase the international trade in agricultural produce and generate wealth.

Context sentences for "alstra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBefolkningstillväxten är ännu högre där och även de använder kol för att alstra energi.
Population growth is even faster there and again they are turning to coal for energy.
SwedishVåra ekonomier har varit baserade på andra metoder för att alstra energi.
Our economies were based on another method of obtaining energy.
SwedishStaterna liksom industrin arbetar för att bekämpa denna bullerförorening som kan alstra sjukdomar.
The states, and also industry, are working to combat this noise pollution, which can cause illness.
SwedishPå dessa grunder är jag långt ifrån övertygad när det gäller ivern att alstra vindkraft genom onåbara mål.
On that basis, I am far from convinced about the rush to wind energy through unachievable targets.
SwedishTyvärr används alla mänskliga värden för att alstra profit.
Unfortunately, all human values are used to fuel profit.
SwedishHur är det med bristerna i modellen för att alstra och distribuera (”originate-and-distribute”), som har ökat systemrisken?
What about the flaws of the originate-and-distribute model, which has enhanced systemic risk?
SwedishJag har också berättat att en av de viktiga sakerna de gör är att alstra sjukdomar genom quorum sensing.
Of course, I've also told you that one of the important things they do is to initiate pathogenicity using quorum sensing.
SwedishPolen hade ingen egen vilja och utgjorde en del av ett system av totalitärt tvångsvälde, men landet kunde ändå alstra vissa krafter internt.
Madam President, on the first of May a new stage in the unification of Old Europe was completed.
SwedishAlla vill alstra energi på ett så miljövänligt sätt som möjligt, men de vill också ha så billig energi som möjligt.
Everyone wants a method of electricity production that is as environmentally-friendly as possible, but they also want it as cheaply as possible.
SwedishMen vi behöver en teknisk tillämpning för att vår fritidsverksamhet skall alstra så få avgaser och så lite buller som möjligt.
We need to apply the technology, however, so that leisure activities cause the minimum possible exhaust emissions and the minimum possible noise.
SwedishVi måste verka för att skapa en pluralistisk värld med oförminskad skaparkraft som kan alstra det nya och vara en källa till mångfald.
We must work to create a pluralistic world that keeps its aptitude for creation intact and that can give rise to the new and to diversity.
SwedishVi skulle snart kunna få se tyska energileverantörer alstra elektricitet i Polen i stället för i Tyskland, om de inte köper den från Frankrike.
We could soon see German energy suppliers generating electricity in Poland rather than in Germany, unless they buy it from the French.
SwedishI ställer för att arbeta aktivt för att alstra elektricitet i nya former ber man först den individuella konsumenten att köpa renare energi till ett avvikande pris hos en annan leverantör.
Instead of campaigning actively for new forms of electricity generation the individual consumer is first asked to buy cleaner energy at a different price from another supplier.
SwedishVi måste även prata om andra möjligheter än energin, för det finns ju både det ena och det andra som han hjälpa oss att alstra mindre växthusgaser och inte bara inom energisektorn.
We must also discuss options other than those to do with energy, because there are one or two other things which will help us reduce greenhouse emissions, not just in the energy sector.