1. general
I det här fältet kan Du ange en förkortning för det aktuella textblocket.
Assign a shortcut for the respective text block in this text box.
Här kan Du ange en fortlöpande numrering för alla nivåer.
Here you can assign consecutive numbering for all levels.
Assign the gradient a name in the Name dialog.
Vänligen ange specifika tidsramar – när kommer kvoterna att vara uppfyllda?
Could the Commission indicate when exactly these quotas will be achieved?
Vänligen ange specifika tidsramar – när kommer kvoterna att vara uppfyllda?
Could the Council indicate when exactly these quotas will be achieved?
 Kan rådet ange vilken tidsplan som gäller för platserna enligt Lissabonfördraget?
 Can the Council indicate the timetable which applies to the Lisbon seats?
I så fall måste dock Hans-Gert Poettering ange namnen före valet.
In that case, however, Mr Poettering needs to name names before the election.
I så fall måste dock Hans-Gert Poettering ange namnen före valet.
In that case, however, Mr Poettering needs to name names before the election.
Ange bara platsens namn eller platsens namn och den region där platsen ligger.
Enter the just place name or the place name and the region where it resides.
Människor skulle uppmanas att ange varandra i privata angelägenheter.
People would be required to report on each other on privacy matters.
Rapporten ska, i förekommande fall, ange eventuella ändringar av finansieringssystemet.
The report shall indicate, where appropriate, possible amendments to be made to the funding system.
Detta betänkande ger emellertid en lösning på det problemet genom att ange vem som skall göra vad.
In my opinion, this report provides a solution to this by specifying who must do what.
Protokollet kan inte ange att detta är det anförande han skulle ha framfört.
The record cannot show that this is a speech he would have made.
Ange i detta alternativfält om dokumentet ska visas eller skrivas ut i stående format (portrait).
Activate this radio button if the document is to be shown or printed in the portrait format.
Ange i detta alternativfält om dokumentet ska visas eller skrivas ut i liggande format (landscape).
Choose this radio button if the document is to be shown or printed in the landscape format.
Här kan Du ange med vilket startvärde en radnumrering ska börja om vid stycket.
Specify a start value for the new line numbering in the current paragraph.
I det här rotationsfältet kan du ange den aktuella bildens visningstid.
You can specify the display duration of the current image with this spin button.
Du måste ange ett användarnamn om du ska kunna logga på servern för platsoberoende access.
You must specify a username to successfullylog in to the Roaming Access server.
volume_up
to denote [denoted|denoted] {vb} (mean, symbolize)
Den ändrade förordningen förordar att medlemsstaterna skall ange vilka regioner som berörs av tillämpningen av nedläggningsförfarandet.
The amended regulation provides that the Member States shall designate the regions affected by the grubbing-up measure.
Jag uppmanar kommissionen att åter höja detta stöd till UNHCR, samt att i samtliga kontrakt med de icke-statliga organisationerna alltid ange UNHCR som samordnande organ.
I would ask the Commission to re-instate this aid to the UNHCR and also to designate the UNHCR as the coordinating body in all its contracts with NGOs.
2. "meddela, uppge"
Kommissionen skall ange de åtgärder som den rekommenderar medlemsstaten att vidta.
The Commission shall state what measures it recommends the Member State concerned to adopt.
Först och främst bör rådet inte ange att oktober är för sent för ett beslut.
First of all, the Council should not state that October is too late to decide.
I sådana fall kommer det att vara svårt att ange ursprungsland.
In such cases, it will clearly be difficult to state the country of origin.

Synonyms (Swedish) for "ange":

ange

Context sentences for "ange" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDu kan ange flera Disallow-rader och flera användaragenter i en och samma post.
You can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
SwedishAnge HTML-dokumentets URL eller namnet på tabelldokumentet i kombinationsfältet.
In the Combo Box enter the URL of the HTML document or the name of the spreadsheet.
SwedishOm Du har markerat " Sortering efter innehåll ", kan Du ange sorteringsnyckeln här.
If you have selected " Sort by content ", enter the sort keys into these fields.
SwedishHär kan Du ange information om författaren och skriva en anteckning i textfältet.
Here you can find information about the author and enter a note in the text field.
SwedishKan de ange i vilken klausul som den här sortens mångsidiga utveckling föreskrivs?
Could they bring me the clause that provides for this sort of protean development?
SwedishKlicka på fliken Kriterier och ange de villkor som värdena i cellen måste uppfylla.
On the Values tab page, enter the conditions for new values entered into cells.
SwedishAnge ett namn på det nya AutoFormatet i nästa dialogruta, Lägg till AutoFormat.
In the subsequent dialog Add AutoFormat, enter a name for the new AutoFormat.
SwedishHär kan du även ange olika måttenheter, och måtten räknas då automatiskt om.
You can also enter various measurement units, which are automatically converted.
SwedishDen vill dock inte ange en enda förvaringsplats för de ekonomiska operatörerna.
It does not, however, want to prescribe a single storage site to economic operators.
SwedishSamtidigt bör man ange en tidsplan för undersökning av redan befintliga ämnen.
At the same time, a timetable should be set for the testing of existing substances.
SwedishDetta gör att det inte blir nödvändigt att ange detta på förpackningens framsida.
This rules out the necessity of putting the designation on the front of the package.
SwedishJag uppmanar kommissionen att ange sin ståndpunkt när det gäller ändringsförslagen.
I now call upon the Commission to inform us of its position on the amendments.
SwedishDet andra förslaget som vi kommer att avvisa är att man skulle ange inflationsmål.
The second proposal that we will be rejecting is that of setting inflation targets.
Swedishinitiera kortet måste du ange lösenordet (Administratör eller Webbplatssäkerhet).
to initialize this card, you must enter the Administration or Site Security Password.
SwedishDu måste ange ett tomt värde för argument som t.ex. "skatt" som inte gäller dig.
You would need to provide an empty value for arguments such as "tax" that don't apply.
SwedishAnge bara platsens namn eller platsens namn och den region där platsen ligger.
Enter the just place name or the place name and the region where it resides.
SwedishFörst och främst bör rådet inte ange att oktober är för sent för ett beslut.
First of all, the Council should not state that October is too late to decide.
SwedishUnder fliken Allmänt kan du ange ett namn för den här datakällan i fältet Namn.
On the General tab page, enter a name for this data source in the Name box.
SwedishOm så inte är fallet, kunde rådet då i stora drag ange vad som återstår att reda ut?
If this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
SwedishAnge en giltig e-postmapp i Messenger att importera Eudoras e-brevlådor till.
Please enter a valid Messenger Mail Folder name to import the Eudora mailboxes into.