"anhålla" English translation

SV

"anhålla" in English

SV anhålla
volume_up
{verb}

1. general

Så Hank och jag gick ihop för att anhålla de där banditerna.
So Hank and I, we banded together to apprehend these outlaws.
anhålla (also: hindra, stoppa, hejda, fängsla)
Annars blir jag tvungen att anhålla dig.
If you don't, I'm afraid I'm gonna have to arrest you.
Are you going to arrest me?
Sedan operationen startades har man lyckats gripa flera pirater och anhålla personer som kan knytas till dessa brottsliga aktiviteter.
A number of pirates have been captured since this operation started, and other people involved in these criminal activities arrested.
anhålla (also: tigga, be, be om, tig)

2. "be om ngt"

anhålla (also: fråga, be, höra efter, efterhöra)
Skulle vi kunna få anhålla om att det kommer ett betydelsefullt steg framåt även från den andra sidan?
Might we ask that a significant step is taken by the other side as well?
Jag vill anhålla om att man här gör en ny prioritering.
I would ask for this to be made a new focal point.
Hon kan anhålla om ert tillstånd, herr ordförande, att göra ett uttalande i saken vid det här sammanträdet.
She should be able to ask you, Mr President, to be allowed to make a statement on this subject during this part-session.

Synonyms (Swedish) for "anhålla":

anhålla

Context sentences for "anhålla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen officiella motiveringen för att anhålla honom var omstörtande propaganda.
The official reason given for his imprisonment was subversive propaganda.
SwedishMen jag vill anhålla om att behandlingen av Swiebelbetänkandet skjuts upp till ett senare datum.
But I want to request that the Swiebel report be postponed to a later date.
SwedishAv den anledningen vill jag anhålla om återförvisning till utskottet enligt artikel 129 i arbetsordningen.
So I move that we refer the report back to committee pursuant to Rule 129.
SwedishFör att vara fredag är relativt många ledamöter närvarande och därför vill jag anhålla om att genomföra omröstningen.
There are still quite a lot of Members here for a Friday, which is why I would seriously urge you to hold the vote.
SwedishMed förhoppning om att lösa detta problem, skulle jag nu vilja anhålla om att betänkandet återförvisas till utskottet.
With a view to overcoming this difficulty, I would now like to request that the report be referred back to committee.
SwedishFörordningen ålägger kommissionen att anhålla om att ett medlemsland vidtar åtgärder inom en period vilken den skall besluta om.
The regulation requires the Commission to request a Member State to take action within a period which it shall determine.
SwedishSedan operationen startades har man lyckats gripa flera pirater och anhålla personer som kan knytas till dessa brottsliga aktiviteter.
A number of pirates have been captured since this operation started, and other people involved in these criminal activities arrested.
SwedishPå min grupps vägnar skulle jag vilja anhålla om att ett betänkande återförvisas till utskottet enligt artikel 154 i arbetsordningen.
On behalf of my group, I would like to request that a report be referred back to committee, pursuant to Rule 154 of the Rules of Procedure.
SwedishPå min grupps vägnar skulle jag vilja anhålla om att ett betänkande återförvisas till utskottet enligt artikel 154 i arbetsordningen.
On behalf of my group, I would like to request that a report be referred back to committee, pursuant to Rule 154 of the Rules of Procedure.
SwedishJag vill enträget anhålla om att kommissionen i sin nästa rapport, som ju skall komma mycket snart, särskilt beaktar detta område.
I should like to cordially request that in the next report, which will be available very soon, the Commission pays particular attention to this area.
SwedishJag kan också bara anhålla om att staden Strasbourg lämnar ut alla uppgifter den har och samarbetar nära med parlamentet i denna fråga.
I can also only request the city of Strasbourg to provide all the information it has and to cooperate very closely with Parliament on this matter.
SwedishEuropeiska unionens ställning har alltid varit att anhålla om högre grad av självständighet för Kosovo inom Jugoslaviens internationellt erkända gränser.
The European Union's position has always been to seek greater autonomy for Kosovo within Yugoslavia's internationally recognized borders.
SwedishSamtidigt skall medlemsstaterna ges möjlighet att anhålla om reducerad skattesats på adresserade försändelser som väger mindre än två kilo.
At the same time, the Member States must be given the option of applying a reduced rate of VAT to items of addressed mail weighing less than two kilos.
SwedishPrincipen att anhålla om förhandsgodkännande från medlemsstaten tas upp i artikel 4.5 i förordningen samt i ramavtalet med parlamentet.
The principle of obtaining prior consent from the Member State is provided for under Article 4 Paragraph 5 of the Regulation, and in the framework agreement with Parliament.
SwedishEuroparådets riktlinjer för att anhålla misstänkta utan rättvisa rättegångar har bestämt överträtts i Förenade kungariket och antagligen också i andra EU-länder.
The Council of Europe guidelines on detaining suspects without fair trial have certainly been breached in the United Kingdom and probably in other EU countries.
SwedishDet som inte är möjligt är att ett utskott utan att anhålla om tillstånd sänder ut tre av sina ledamöter som uppträder offentligt som en av utskottet utsänd delegation.
What is not possible, Mr Andrews, is for a Committee to skip the authorization and send three members, giving the public impression that the committee has sent a delegation.
SwedishOm vi vore riktigt ärliga borde vi nu också anhålla om att ambassadörerna gör en demarsch i Nigeria och talar om att Amina Lawal är välkommen till vilket europeiskt land som helst.
If we were really sincere about these matters, we should now also call on the ambassadors to take steps in Nigeria to publicise the fact that Amina Lawal is welcome in any European country.