"ankomst" English translation

SV

"ankomst" in English

volume_up
ankomst {comm. gen.}

SV ankomst
volume_up
{common gender}

ankomst (also: uppnående, framkomst, inresa)
Vulgarernas ankomst skulle ha inlett mänsklighetens nya blomstringstid.
The arrival of the Vulgars shoulda been a new beginning for humanity.
Det är just genom eurons ankomst som vi här måste ta initiativet i politiken.
The arrival of the euro is precisely the opportunity for us as politicians to take the lead.
Är president Lukasjenkos ankomst förenlig med de värderingar vi står för?
Is President Lukashenko's arrival in accordance with the values that we stand for?
ankomst
volume_up
coming {noun}
Vi välkomnade demokratins ankomst när revolter och uppror började.
We welcomed the coming of democracy when the revolts and uprisings began.
Look to my coming.
Den inre marknaden för finansiella tjänster kommer i och med eurons ankomst och spridandet av informationsbehandling och kommunikationsteknologi bara att öka.
The internal market in financial services will only increase with the coming of the euro and the expansion of information and communication technology.

Context sentences for "ankomst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI och med nationalstatens ankomst har undervisningen blivit allt mer nationell.
With the advent of the national state, education became increasingly national.
SwedishDet erinrade mig om vår ankomst till parlamentet för två och ett halvt år sedan.
It reminds me of when we arrived in Parliament two and a half years ago.
SwedishJag anser att en ankomst- och avgångstid är en vara som man borde handla med om nödvändigt.
I believe that a slot is a commodity which should be traded if necessary.
SwedishI själva verket dröjde det 45 minuter efter vår ankomst innan en buss anlände till flygplatsen.
In fact, it took 45 minutes after we arrived before the bus appeared at the airport.
SwedishEurons ankomst skapar stora förväntningar hos medborgarna.
Mr President, the introduction of the euro has created great expectations with the citizens.
SwedishÖnskemålet att ompröva tilldelningen av ankomst- och avgångstider har funnits länge i parlamentet.
Parliament has nurtured the wish to review the allocation of slots for a long time.
SwedishMen jag skyndar mig att tillägga att vi också måste förbereda oss för de nya medlemsstaternas ankomst.
But I hasten to add that we too must prepare for the entry of new Member States.
SwedishJämfört med den nuvarande situationen bör inträde på marknaden med ankomst- och avgångstider utökas.
There has to be greater access to the slots market than there is at present.
SwedishGenom att behärska ankomst- och avgångstider kan vi befrämja konkurrensen.
We can promote competition through proper control of slots.
SwedishGemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (debatt)
Common rules for the allocation of slots at Community airports (debate)
SwedishGemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (
Common rules for the allocation of slots at Community airports (
SwedishSituationen vad gäller problemen i och med vinterns ankomst, håller verkligen på att bli akut.
With the threat of difficulties created by the winter, the situation is really becoming acute.
SwedishMen det är lätt att jämföra priser och eurons ankomst kommer bara att underlätta denna process.
But comparing prices is simple, and the advent of the euro will make the process only easier.
SwedishNämligen frågan om rättigheter till ankomst- och avgångstider är en ?egendom?
Namely the question whether these slot rights are 'owned' or constitute a 'right of usage'.
SwedishVi har beslutat att missbruk skall leda till att ankomst- och avgångstider dras in efter en varning.
We have laid it down that slots can be withdrawn after one warning if they are being misused.
SwedishJag vill börja med att be er ursäkta min sena ankomst.
   – Mr President, ladies and gentlemen, I will start by asking you to forgive me for arriving late.
SwedishNämligen frågan om rättigheter till ankomst- och avgångstider är en? egendom?
Namely the question whether these slot rights are 'owned ' or constitute a 'right of usage '.
SwedishFrågan om ankomst- och avgångstider är inte bara ett europeiskt problem.
The issue of slots is not only a European problem.
SwedishDatorernas ankomst ändrar våra levnads- och arbetsvillkor.
Computers and automation are changing the way we live and work.
SwedishMajor Granville borde ha kontaktat er om min ankomst.
Major Granville should have contacted you about my joining the dig.