"anmärkning" English translation

SV

"anmärkning" in English

SV

anmärkning {common gender}

volume_up
1. general
anmärkning (also: ton, märke, stämning, beaktande)
Bra, vi noterar er anmärkning. Kommissionen har förmodligen också hört er anmärkning.
We take note of what you say, and no doubt the Commission will also have heard your comments.
En personlig anmärkning: jag måste tyvärr lämna kammaren innan denna debatt avslutas.
On a personal note, I shall unfortunately have to leave before this debate ends.
Vi antecknar er anmärkning och den kommer att beaktas på lämpligt sätt.
We are taking note of your comment and it will be duly considered.
En annan anmärkning gäller vår besvikelse över den institutionella reformen.
My second observation concerns our disappointment regarding institutional reform.
Jag kommer att vidarebefordra denna anmärkning till berörda myndigheter inom kommissionen.
I will pass on that observation to the relevant authorities in the Commission.
Om vi tittar på hur utgångssituationen ser ut kan jag inte undertrycka en anmärkning.
Taking a look at the situation we are in, I cannot resist making an observation.
Här måste jag emellertid genast komma med en mycket kritisk anmärkning.
However, I must make a serious point of criticism here.
Jag vill emellertid fälla en kritisk anmärkning: jag anser att utskottet godkände alltför många ändringar.
I would like to make one criticism, however. The committee adopted too many amendments, in my opinion.
I have one point of criticism.
En avslutande anmärkning angående expertgruppen etik och bioteknologi.
A final comment on the Advisory Group on Biotechnology and Ethics.
Tillåt mig att göra denna anmärkning vid sidan av Brokbetänkandet.
I wanted to make this comment whilst we are examining the Brok report.
Men genom er anmärkning har det kanske indirekt korrigerats.
However, thanks to your comment the item has now been corrected indirectly.
Min enda anmärkning gäller något som många talare redan har nämnt.
My only complaint is about something that many speakers have already mentioned.
Ni har också rätt i er anmärkning. Det lämnades in ett klagomål från den organisation som ni har nämnt.
What you said is right: a complaint was lodged by the organization you mentioned.
Vi har redan fått en skriven anmärkning från folkrepubliken Kinas representant till Europeiska unionen.
We have already received a written complaint from the People's Republic of China's representative to the European Union.
anmärkning
volume_up
demerit {noun} [Amer.]
anmärkning (also: slag, stöt, ovett, smäll)
2. formal
anmärkning (also: kritik)

Synonyms (Swedish) for "anmärkning":

anmärkning

Context sentences for "anmärkning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEr anmärkning kommer att noteras och detta kommer att rättas till i protokollet.
Your comments will be taken into account and the Minutes will be duly corrected.
SwedishJag var mycket nöjd med kommissionsledamotens anmärkning om dialogen med Moskva.
I was pleased with the Commissioner’s remark about the dialogue with Moscow.
SwedishMed tanke på denna situation vill jag ta mig friheten att göra en fjärde anmärkning.
I should like to take the liberty of making a fourth remark at this juncture.
SwedishVi skall be våra tjänstemän att göra en lifting och ta hänsyn till er anmärkning.
We shall ask the services to compare the versions and to take account of your comments.
SwedishJag har bara en anmärkning till protokollet. Jag ber om ursäkt för detta.
Mr President, I should just like to raise a point of order, for which I apologize.
SwedishMartin Schulz anmärkning kommer givetvis att vidarebefordras till berörda organ.
Mr Schulz’ s remark will naturally be forwarded to the relevant bodies.
SwedishJag vill verkligen inte göra en detaljerad anmärkning på någon särskild punkt.
I would certainly not make any specific detailed remark on any one point.
SwedishMartin Schulz anmärkning kommer givetvis att vidarebefordras till berörda organ.
Mr Schulz’s remark will naturally be forwarded to the relevant bodies.
SwedishEn sista anmärkning: Medlemsstaterna ansvarar för att utse badplatser.
My final remark: the Member States are responsible for designating bathing sites.
SwedishJag stöder Saïd El Khadraouis anmärkning att detta även bör gälla för skåpbilar.
I endorse Mr El Khadraoui's remark that this must also apply to vans.
SwedishSamma anmärkning gäller i ännu högre grad förmågan att tillämpa regelverket.
The same remark goes, even more so, for the ability to apply the acquis.
SwedishI fråga om er anmärkning om organet för mänskliga rättigheter vill jag säga följande.
If not, it will be true, as the saying goes, that ‘ justice delayed is justice denied’.
SwedishJag har för det första en anmärkning vad gäller verklighetsuppfattningen.
First of all, I have a remark to make about the reality as it is perceived.
SwedishMin andra anmärkning gäller omröstningen om toppmötet mellan EU och Ryssland.
Just two brief points, Mr President, the first of which has to do with the vote on Turkey.
SwedishJag kommer att hänvisa er och våra kollegers anmärkning till parlamentets ordförandeskap.
I shall inform our President of the comments which you and others have made.
SwedishMin sista anmärkning är att EU:s budget inte innehåller poster för våra prioriteringar.
My final point is that the Union's budget does not provide headings for our priorities.
SwedishJag vill också göra en kort anmärkning om läkarna i Förenade kungariket.
Let me add a brief remark on the subject of doctors in the United Kingdom.
SwedishJag vill bara göra ytterligare en anmärkning som rör storleksförhållandet i pengar räknat.
I just want to add one remark concerning the proportions in terms of money.
Swedish(FR) Herr talman, jag har en kort anmärkning som jag vill få till protokollet.
(FR) I have one brief remark, Mr President, which I should like to be recorded in the Minutes.
SwedishLåt mig börja med en något kättersk anmärkning.
   Mr President, ladies and gentlemen, allow me to begin with a somewhat heretical remark.