"annan" English translation

SV

"annan" in English

EN

SV annan
volume_up
{adjective}

annan (also: färsk, ny, nya, ovan)
volume_up
new {adj.}
Nya målfiler skrivs (med nytt filnamnstillägg), i samma eller en annan mapp.
New target files are written (with the new file name extension) in the same or a new folder.
Genom färgförändring får ditt grafikobjekt en helt annan karaktär.
By applying color alienation, the image acquires a completley new character.
En annan viktig fråga är upprättandet av permanenta förbindelser med landsbygdsområden.
Citizens of the new Member States placed great importance on this and still do.

Context sentences for "annan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
SwedishMen det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
SwedishEn annan sak som vi måste ha klart för oss är den situation som vi befinner oss i.
The second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
SwedishEU behöver en annan ambition. Medborgarna förväntar sig mer övertygande åtgärder.
Europe needs a different ambition; the citizens expect more convincing responses.
SwedishVem av oss skulle köpa en biobiljett för att någon annan skulle kunna se en film?
How many of us would pay for a cinema ticket to have someone else see the film?
SwedishVågar man drömma en annan europeisk dröm, en dröm om ett mer pluralistiskt EU?
Dare one dream a different European dream, a dream of a more pluralistic Europe?
SwedishFör det tredje, kommer kommissionen att göra en annan bedömning av undersökningen?
Thirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
SwedishDen kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.
They can be separated from the working area by either a background or a border.
SwedishPå en annan nivå välkomnar vi ökningen med 30 miljoner euro i Frontex' budget.
On a different level, we welcome the EUR 30 million increase in Frontex's budget.
SwedishEn annan oroande fråga är att hälso- och sjukvårdssystemen ofta är otillräckliga.
Healthcare systems are also cause for concern, as they often prove inadequate.
SwedishMen vi behöver också komma överens om en annan punkt, nämligen den om flexibilitet.
But we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility.
SwedishDetta kan vara en annan bra utgångspunkt för multilateralt regionalt samarbete.
This could also offer a good basis for multilateral cooperation in the region.
SwedishDet är inget som skiljer dem strukturellt från någon annan av deras konkurrenter.
There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors.
SwedishMen FEO befinner sig i en helt annan situation än livsmedelssäkerhetsmyndigheten.
But the FVO is in quite a different situation from the Food Safety Authority.
SwedishDe punkter där jag har en annan uppfattning är analysen och synen på framtiden.
Where I disagree with them is in analysing the situation and looking to the future.
SwedishFör det första drar jag en annan slutsats av vad generaladvokaten, Jacobs, säger.
Firstly, I draw a different conclusion to that of the Solicitor-General, Mr Jacobs.
SwedishJämfört med den nuvarande situationen skulle detta ge upphov till en annan dynamik.
Compared to the current situation, this would give rise to a different dynamic.
SwedishDe sätter sin lit till oss, eftersom de inte har någon annan att vända sig till.
They are pinning their hopes on us because they have nobody else to turn to.
SwedishVi borde ställa en annan fråga: Finns det ett gemensamt europeiskt intresse?
We should be asking a different question: does a common European interest exist?
SwedishJag vill dock ge det hela en något annan accent.
Mr Lipietz has already touched upon this, but with a somewhat different emphasis.