"anordna" English translation

SV

"anordna" in English

SV anordna
volume_up
[anordnade|har anordnat] {verb}

anordna (also: ha, bära, hejda, ordna)
Vi kunde sedan anordna utfrågningar, seminarier och så vidare i dessa frågor.
We could subsequently hold hearings, seminars etc. on these subjects.
Vi skulle emellertid utan svårighet kunna anordna diskussioner med de förbund som de tillhör.
We could easily hold debates, however, with the associations to which they belong.
Kan ni föreställa er att Al-Qaida vill anordna ett evenemang i New York?
Can you imagine Al Qaeda wanting to hold an event in New York?
Det är ovilligt att anordna möten inom rådets arbetsgrupp för att diskutera vägen framåt.
They are unwilling to organise meetings in the Council working group in order to discuss the way forward.
Jag vill tacka alla de kolleger som arbetat för att anordna ett parlamentariskt möte i samband med mötet i Doha.
I would like to thank all my colleagues who have worked so hard in order to bring about a Parliamentary meeting in connection with the Doha meeting.
För att öka trycket på president Bush ytterligare, föreslår min partigrupp och även parlamentet att år 2003 anordna COP-9 i Förenta staterna.
In order to step up the pressure on President Bush even further, my group and, fortunately, Parliament too, proposes organising CoP-9 in the United States in 2003.
Avsikten är att anordna en arkitekttävling tillsammans med institutionerna i Bryssel och de belgiska myndigheterna.
Its purpose is to organize an architects ' competition together with the Brussels institutions and the Belgian authorities.
Avsikten är att anordna en arkitekttävling tillsammans med institutionerna i Bryssel och de belgiska myndigheterna.
Its purpose is to organize an architects' competition together with the Brussels institutions and the Belgian authorities.
Exempelvis diskuteras möjligheten att anordna en folkomröstning om utträde efter att folket sagt nej till EMU.
For example, there is talk of the possibility of organizing a referendum on withdrawal after the people rejected EMU.

Synonyms (Swedish) for "anordna":

anordna

Context sentences for "anordna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi kommer att anordna detta forum för första gången i december i år i Bryssel.
We will organise this forum for the first time in December this year in Brussels.
SwedishParlamentet måste anordna en konferens om integrationen av den romska befolkningen.
Parliament must sponsor a conference on the integration of the Roma community.
SwedishEU måste hjälpa till med att anordna val och bygga upp demokratiska institutioner.
The EU must help organise elections and the construction of democratic institutions.
SwedishIdén att anordna en e-regeringskonferens tycker jag är mycket intressant.
I find the idea of organising an e-government conference highly interesting.
SwedishJag har förstått att ni kommer att anordna ett särskilt toppmöte om denna.
I understand that you are to organise a special summit on this subject.
SwedishSkattTURen lördag - söndag Var med och anordna skattjakt för alla barn
Treasure TUR Saturday-Sunday Help organise a treasure hunt for all the kids
SwedishVi har fortfarande tillräckligt med tid för att anordna omröstningen i Strasbourg.
We still have sufficient time to organise the vote in Strasbourg.
SwedishDet återstår för övrigt att se vem som vågar anordna en folkomröstning.
It remains to be seen, moreover, who will be courageous enough to organise a referendum.
SwedishDen 8 november kommer vi att anordna ett möte om detta här i parlamentet.
On 8 November, we will be organising a hearing on this in this House.
Swedish1) Uppmanar kommissionen alla medlemsstater att anordna sexualundervisning i skolor?
1) Is the Commission urging all the Member States to organise sex education classes in schools?
SwedishFör att sätta fart på förberedelserna har man också börjat anordna möten med tekniska experter.
To speed up the preparations, meetings of technical experts have also begun.
SwedishTill Mann lovar jag gärna att anordna ett möte med parlamentsledamöter i Doha.
I gladly promise Mrs Mann, I will be organising a meeting with the Members of Parliament in Doha.
SwedishNär tänker kommissionen anordna ett europeiskt år mot våld mot kvinnor?
When does the Commission intend to organise a European Year against Violence against Women?
SwedishVi välkomnar era avsikter att anordna ett toppmöte mellan EU och Afrika och mellan EU och Brasilien.
We welcome your intention to organise an EU-Africa Summit and an EU-Brazil Summit.
SwedishJag håller helt och hållet med om hur viktigt det är att också anordna en tävling i detta syfte.
I could not agree more about the importance of also holding a competition to this end.
SwedishHan lovade att bekämpa korruptionen och att anordna val före 2010.
He promised to fight corruption and to organise elections before 2010.
SwedishAlternativet skulle ha varit att anordna en talmanskonferens som är öppen för alla ledamöter.
The alternative would have been to schedule a Conference of Presidents open to all Members.
SwedishI juni kommer kommissionen att anordna ett europeiskt forum om barnets rättigheter i Bryssel.
In June the Commission will stage the European Forum on the Rights of the Child in Brussels.
SwedishProblemet med valen är inte att anordna dem, vilket är svårt.
The problem with these elections is not organising them, which is difficult in itself.
SwedishKommer det att ens vara lönt att anordna val under sådana omständigheter?
In such circumstances will it even be worth having elections?