"anseende" English translation

SV

"anseende" in English

SV anseende
volume_up
{neuter}

1. general

Därför är det nödvändigt att skapa en prestigefylld livsmedelsmyndighet med gott anseende.
Hence the need for a food safety authority which is prestigious and well respected.
Återigen är det EU:s trovärdighet och anseende som står på spel.
Again, EU credibility and authority are at stake.
Ni får vårt konstruktiva partnerskap men vi har inte möjlighet att förläna er anseende.
You will have our constructive partnership, but we do not have the gift of authority.
anseende (also: erkännande, ära, heder, inflytande)
volume_up
credit {noun}
Jag tycker att parlamentet har gett anseende åt och tjänat Östtimors sak.
I believe that Parliament has done itself credit and has aided the Timorese cause.
Det var bara parlamentet som kom ur detta med ett visst anseende i behåll.
Only this Parliament has emerged with some of its credit intact.
Betänkandet stärker parlamentets anseende.
The report does this House credit.
anseende (also: ansikte, utseende, fasad, yta)
volume_up
face {noun}
Omvänt skulle en prioritering av de senare betyda att man tappar mycket i anseende.
Conversely, giving priority to the latter would imply a major loss of face.
Sammanhållningspolitiken har gett EU ett anseende som demonstrerar dess sammankopplingar och solidaritet.
The cohesion policy has given Europe a face that shows its interconnectedness and solidarity.
Jag säger rädda EU: s anseende, eftersom den dynamik som satts igång på grund av undersökningen fått eget liv.
I say saving face because the dynamic set in train by the inquiry has taken on a life of its own.
anseende (also: namn, renommé)
De är de som kommer att lida skada såväl som Europeiska unionens anseende.
They are the people who suffer as well as the European Union's reputation.
Det är ärenden som detta som drar ned unionens anseende bland medborgarna.
It is things like this which damage the Union's reputation among its citizens.
Det gör också Watson, som bekymrar sig över Europeiska unions anseende.
So does Mr Watson, who is disturbed about the reputation of the European Union.
anseende (also: beräkning, grund, värdering, vikt)
Föredraganden menar att USA: s anseende som moralisk förebild undermineras på grund av tillämpningen av dödsstraffet.
According to the rapporteur, the USA's position as a moral guide is no longer tenable on account of its continued use of capital punishment.
anseende (also: figur, typ, egenart, karaktär)
Vattnet är dåligt skött, har dåligt anseende, har inte tillräckliga ekonomiska resurser, framförallt på kommunal nivå.
Water is badly treated and not given the consideration it deserves: it does not receive sufficient financial resources, especially at municipal level.
anseende (also: berömmelse, höjd, kulle, ryktbarhet)
anseende (also: berömmelse, rykte, ryktbarhet)
volume_up
fame {noun}

2. "rykte"

anseende (also: ställning)
volume_up
standing {noun} (repute)
Om ni står för dessa åsikter kommer det att skada parlamentets anseende.
These sentiments, if carried, will be to the detriment of the standing of Parliament.
Det höjer bara deras anseende, och det måste verkligen upphöra.
This only advances their standing; this really must come to an end.
Om arbetet blir alltför försenat skulle det i stället skada vår trovärdighet och försvaga vårt anseende.
On the other hand, excessive delay will damage our credibility and weaken our standing.

Synonyms (Swedish) for "anseende":

anseende

Context sentences for "anseende" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSådana saker är oacceptabla och skadar bara Irans anseende som ett civiliserat land.
Such things are unacceptable and only damage Iran's image as a civilised country.
SwedishDet som står på spel är vårt anseende som representanter för det europeiska folket.
What is at stake is our dignity as the representatives of the European people.
SwedishDet bidrog även till Milosevics dåliga anseende och hans fall några månader senare.
It also contributed to Milosevic being discredited and defeated a few months later.
SwedishInvesterare måste få information och företag skall inte sätta sitt anseende på spel.
Investors need to know and companies should not gamble with their reputations.
SwedishVi kan börja med att fråga oss: har Europeiska unionen ett stort anseende i världen?
We can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
SwedishDen skada som har tillfogats havsprodukternas anseende är fortfarande svår att värdera.
The effect upon the brand image of seafood products is hard to calculate today.
SwedishGenom att göra så skulle du förbättra EU:s anseende bland våra medborgare.
By doing so, you would have improved Europe's image among our fellow citizens.
SwedishOLAF:s arbete höjer EU-institutionernas anseende bara genom att finnas till.
OLAF's work raises the prestige of European institutions in its own right.
SwedishI mitt betänkande introduceras också ett nytt begrepp: skada på parlamentets anseende.
My report also introduces a new concept: that of 'reputational damage' to Parliament.
SwedishDet handlar om arbetstillfällen och EU:s anseende bland de europeiska medborgarna.
At stake are jobs and the way the people of Europe perceive the EU.
SwedishDe som på detta sätt fjärmar sig från demokratins principer solkar hela EU:s anseende.
Such moves away from democratic principles tarnish the European Union's image as a whole.
SwedishJag tror att OAS på grund av den attityden har fått dåligt anseende.
By taking this attitude, I believe that the OAS has discredited itself considerably.
SwedishDet handlar om arbetstillfällen och EU: s anseende bland de europeiska medborgarna.
At stake are jobs and the way the people of Europe perceive the EU.
SwedishVi måste ha modet att ändra de saker som skadar vårt parlaments anseende.
We should have the courage to review matters that damage this House.
SwedishVarför spela WTO:s motståndare i händerna och äventyra institutionens anseende?
Why play into the hands of the opponents of the WTO and put the image of this institution at stake?
SwedishDenna typ av betänkande skadar vårt anseende hos befolkningen och i kandidatländerna.
This type of report damages our acceptance among the population and among the candidate countries.
SwedishKulturen har - i parlamentet likväl som i alla EU-institutioner - ett mycket svagt anseende.
Culture is not paid much attention in this Parliament, as in all the European Institutions.
SwedishMen har Europeiska unionen det anseende som den borde ha i världen?
But does the European Union count as much as it should in the world?
SwedishDetta är en central fråga för framtiden och sektorns anseende.
This is a crucial issue for the future and for the way in which the sector is perceived.
SwedishHan skulle också få möjlighet att förbättra sitt anseende och lyckas bättre kommersiellt.
It would also enable him to improve his image and go up-market.