"anställa" English translation

SV

"anställa" in English

SV anställa
volume_up
[anställde|har anställt] {verb}

Har rätt att inrätta professurer (professorstjänster) och anställa professorer.
They are also allowed to establish professorships (chairs) and employ professors.
De är villiga att anställa arbetstagare från länder som Ukraina och Vitryssland.
They are willing to employ workers from countries such as Ukraine and Belarus.
Majoriteten av företagen i den sektorn i Irland skulle anställa 80 personer eller mindre.
The majority of companies in Ireland in that sector would employ 80 people or less.
anställa (also: engagera, anlita, leja)
volume_up
to hire [hired|hired] {vb} [Amer.]
Ni behöver attrahera företag, vilka kommer att anställa de först inflyttade.
You'll need to attract firms, who will come hire the people who move there first.
Det finns därför en risk att många arbetsgivare helt enkelt inte kommer att anställa unga kvinnor.
There is therefore a risk that many employers will simply not hire young women.
Målet är inte bara att anställa folk som behöver ett jobb; det är att anställa människor som tror på det du tror på.
The goal is not just to hire people who need a job; it's to hire people who believe what you believe.
Därför är det en riktig och förnuftig policy att man inte skall anställa någon mer personal.
That is why our line, which is not to take on any more staff, is right and proper.
Företagen kommer att anställa färre kvinnor eftersom män inte tar mammaledigt.
Companies will employ fewer women, as men do not take maternity leave.
Man måste anställa fler som är specialiserade på utveckling.
It needs to take on more employees specialised in development.
anställa (also: anmäla sig till)
Sjukhus i Polen har vägrat att anställa doktorer som inte skriver på undantagsklausulen.
Hospitals in Poland have refused to employ doctors refusing to sign the opt-out clause.

Synonyms (Swedish) for "anställa":

anställa

Context sentences for "anställa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishÄven parlamentet vill förbereda sig inför utvidgningen genom att anställa ny personal.
Parliament also wishes to prepare for enlargement by employing additional staff.
SwedishKvalitetsteknik förstärker manskapet genom att anställa LTU-studenten Henrik Petersson.
Quality Technology enhances the crew by hiring the LTU student Henrik Petersson.
SwedishAtt anställa någon från ett annat land kan också ge företaget en kreativ skjuts.
Recruiting employees from abroad can also make a business more creative.
SwedishSom kammaren känner till, önskar revisionsrätten anställa nya medarbetare.
As the House will know, the Court of Auditors asked for a number of new staff.
SwedishKan vi få en garanti att man inte kommer att anställa fler än dessa totalt 141 personer?
Can we have an assurance that this total of 141 personnel will not be exceeded?
SwedishDet är beklagansvärt när det inte längre är intressant att anställa dem som har fyllt 45.
It is a sad state of affairs when those aged 45 are not considered for employment.
SwedishLångt om länge har det blivit ett brott att anställa olagliga invandrare.
At long last, the employment of illegal immigrants has been criminalised.
SwedishFöljaktligen behöver Europeiska unionen anställa sjömän från tredje land.
Hence the European Union's need to recruit sailors from third countries.
SwedishMen du får vara mycket kritisk när det gäller att anställa personal och kvaliteten på den.
But one can be critical about the recruitment of staff and its quality.
SwedishDetta kan man t.ex. åstadkomma genom att öppna dokumentationscenter och anställa historiker.
This can be achieved, for example, by opening documentation centres and employing historians.
SwedishDessa påföljder kommer ytterligare att avskräcka arbetsgivare från att anställa arbetstagare.
These sanctions will further deter employers from hiring workers.
SwedishTvärtom måste posten och offentlig service i allmänhet anställa extra personal.
The post office and, more generally, all public services must, on the other hand, recruit additional staff.
SwedishÅterintegrationen blir mindre framgångsrik och metoden för att anställa sätts under press.
Reintegration is said to be adversely affected and the concept of availability comes under pressure.
SwedishLandet skulle kunna anställa förödelse på Sydkorea, som man rent tekniskt sett fortfarande ligger i krig med.
It could wreak havoc on South Korea with which it technically remains at war.
SwedishDetta är nyckelfrågorna: vilken är omfattningen och vilka är de personer som är anställa inom fisket?
These are the key questions: what is the scope and who are the persons employed in fishing?
SwedishÖvriga stöd bör vara utformade för att anställa kategorier av personer som på olika sätt är missgynnade.
Further aid should be allocated to fund the employment of disadvantaged groups of workers.
SwedishDet faktum att vi inte går att anställa, har aldrig fallit dig in.
The fact that we're unemployable shouldn't enter your mind.
SwedishViviane Reding, du har sagt att det kommer att bli obligatoriskt för företagen att anställa kvinnor till nästa år.
Mrs Reding, you have said that businesses must commit to appoint women by next year.
SwedishAtt anställa sin tandläkare för att utföra arbete av tveksamt - om något - värde för gemenskapen är inte godtagbart.
Hiring one's dentist to do work of dubious, if any, European value is not acceptable.
SwedishI Sverige brottas många kunskapsintensiva företag med problem att anställa välutbildade personer.
In Sweden, a large number of knowledge-intensive companies are having problems finding well-trained people.