"anställning" English translation

SV

"anställning" in English

SV

anställning {common gender}

volume_up
1. general
Olaglig anställning bidrar starkt till att minska anställningsnormerna.
Illegal employment plays a significant role in reducing standards of employment.
För det tredje, i resolutionen görs många hänvisningar till fast anställning.
Third, there are several references in the resolution to permanent employment.
    Denna artikel skall inte tillämpas på anställning i offentlig tjänst.
This Article shall not apply to employment in the public service.
anställning (also: besvär, jobb, arbete, produkt)
Den ökar chanserna till en anställning och stärker dessutom självförtroendet.
They increase the chances of securing a job and increase selfconfidence.
Vilka hinder gör det svårare att skaffa en anställning i ett annat EU-land?
What are the obstacles that make it more difficult to take up a job in another EU country?
Att lämna en fast anställning krävde mod och nyfikenhet.
To leave a permanent job required courage and curiosity.
Dessa pengar behövs dock verkligen för att skydda personalens anställning i flygbolagen.
However, that money is needed desperately to protect the position of the workers of airline companies.
Vi vill förbättra läget för kvinnliga arbetstagare när det gäller diskriminering ifråga om anställning, befordran och lönesättning.
We would like to see the position of female employees in cases of job discrimination, promotion and remuneration improved.
Slutligen anser jag att det är viktigt att garantera rätten att återvända till samma arbete eller att erbjudas en motsvarande anställning.
Lastly, I consider it essential to guarantee the right to resume the same job or be allocated an equivalent working position.
anställning (also: tjänst, plats, stolpe, befattning)
Därefter har han erhållit en ny anställning inom en annan sektor på kommissionen.
Since then, he has obtained a new post in another Commission department.
Vissa av dessa befattningar beskrivs som arbeten, som om det ingick en anställning.
Some of these posts are described as jobs, as if there was employment attached.
Bidraget kan sökas av all undervisande personal vid LiU, inklusive doktorander samt lärare med delad anställning och timanställning.
All teaching staff at LiU are eligible to apply for the grant, including PhD students and employees with combined posts and hourly-paid staff.
Vi måste lossa på alla spärrar, inte minst för att åter få i gång rådets arbete med de tidsbegränsade anställningarna.
What do you do in such a situation in real life, where there is no room for wastefulness or mutual admiration?
Trots alla åtgärder som vi vidtog inom den sektorn – demokratisk anställning, subventioner och så vidare – har vi inte kunnat hindra sysselsättningen från att sjunka.
In the European Union, we have previous experience of a situation in which an industry saw its employment dwindle, namely in agriculture, an example with which you, Commissioner, are very familiar.
Vi tolererar en situation där en anställd arbetar från morgon till sen kväll, medan andra inte har en möjlighet att finna anställning och blir hemlösa.
However we conceal overtime, we tolerate a situation in which one employee works from morning to night, while others have no chance of finding employment and become homeless.
anställning (also: anslutning, kontakt, förening, tjänst)
Ett av de problem som måste betonas i detta sammanhang är den överdrivna byråkratin och de långsamma förfarandena för anställning av personal.
One of the problems to be emphasised in this connection is the excessive red-tape and slow procedures for taking on staff.
Alla anställda skall veta att kunskap och förtjänst och inte vänskap och förbindelser skall vara krav för anställning.
All employees should be aware that proficiency and merit, not friendship and connections, are the requirements for being appointed.
anställning (also: engagemang, tillfällig anställning)
volume_up
engagement {noun} (a period of employment)
Jag är medveten om behovet av kontinuitet i forskningen både vad beträffar helheten av det utförda arbetet och när det gäller personalens anställning på olika projekt.
I am conscious of the need for continuity in the research area, both in terms of the integrity of the work being undertaken and the engagement of personnel on projects.
anställning
Arbetsgivare framhåller då att anställning av funktionshindrade innebär en orimligt stor belastning.
The employers then claim that hiring disabled people represents what is called undue hardship.
Anställningar och avskedanden måste avregleras av den enkla anledningen att en styrning av avskedandena inte gör annat än förhindrar nyanställning.
Hiring and firing must be liberalised, for the simple reason that controlling dismissals only serves to limit the possibility of hiring new staff.
Europeiska sysselsättningsstrategin och Europeiska socialfonden kan lämna viktiga bidrag när det gäller fortsatt sysselsättning för och anställning av äldre arbetstagare.
The European Employment Strategy and the European Social Fund have important contributions to make in promoting the continued employment and hiring of older workers.
anställning (also: uppgift, tjänst, hem, utrymme)
För att ge tillfällig anställning åt piloter och flygplansingenjörer inom italienska flygbolag krävs en deposition på 400 000 euro och inrättandet av fyra kontor.
In order to place temporary pilots and aircraft engineers with an airline in Italy, a EUR 400 000 deposit and the establishment of four offices are required.
Som ett resultat av detta finns det mycket få tillgängliga utbildningsplatser för lägre befäl och manskap från EU och, tyvärr, får många erbjudande om att sluta sin anställning i denna bransch i EU.
As a result, there are few training places available for EU junior officers and ratings and, sadly, redundancy is being offered to many in this industry in the EU.
anställning (also: jobb)
volume_up
spot {noun} (placement)
2. education
anställning

Synonyms (Swedish) for "anställning":

anställning
Swedish

Context sentences for "anställning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSedan han tackade ja till sin anställning sjuder det av aktivitet i den andra pelaren.
Since he has taken office, the second pillar has been a hive of activity.
SwedishVi har framhållit för myndigheterna att lagen om offentlig anställning snarast måste antas.
We have stressed with the authorities the urgency of adopting the Civil Service Law.
SwedishSom vi vet är det mer sannolikt att kvinnor har en otrygg anställning än män.
As we know, women are more likely to be in precarious jobs than men.
SwedishMed andra ord främjar det liberalisering av avskedanden och avtal om fast anställning.
In other words, it is promoting the liberalisation of redundancies and fixed-term contracts.
SwedishKan Europa hjälpa honom så att han får behålla sin anställning eller inte?
Can Europe help this clergyman to remain employed, or can it not?
SwedishUtbytet kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader.
The benefit may be a contract, a better price or reduced costs.
SwedishEfter avslutade studier fick han anställning vid slitagegruppen hos SSAB EMEA i Oxelösund.
After completing his studies, he was employed by the abrasion group at SSAB EMEA in Oxelösund.
SwedishUnder de resterande åren ska i så fall anställning ske av doktoranden.
The PhD student will, in that case, then be employed by the University for the remaining years.
SwedishDirektivet måste kunna tillämpas för anställning, befordran, löner och social trygghet.
The directive must be applied in matters of recruitment, promotion, remuneration and social security.
SwedishRamdirektiven för jämställdhet mellan raserna och anställning antogs 2000 och har nu trätt i kraft.
This integrated approach is reflected in European anti-discrimination legislation and programmes.
SwedishDetta bör vara det enda kriteriet för anställning och befordran inom den europeiska förvaltningen.
This should be the only criterion for appointment and promotion within the European civil service.
SwedishDet nuvarande svåra klimatet vad gäller anställning av personal ger oss väldigt lite utrymme för handling.
The present difficult staffing climate leaves us very little room for manoeuvre in this respect.
SwedishAtt bara ha en anställning är inget skydd mot fattigdom.
Simply having work does not offer protection from poverty.
SwedishKontakter ska knytas för framtida anställning, gemensamma projektansökningar, behovsanalys m.m.
The major portion of the School’s budget is allocated for the mobility programme and for new course development.
SwedishIcke EU-medborgare kan inte få anställning inom det offentliga och bestämmelserna i premiärministerns dekret nr 174 av 7.2.
Non-Community nationals cannot be employed in the public sector in Italy.
SwedishFör det tredje får organen inte bevilja fast anställning för tjänstemännen utan budgetmyndighetens tillstånd.
Thirdly, agencies must not grant established official status without the budgetary authority’s permission.
SwedishI alla gemenskapens länder är majoriteten av dem som betalar inkomstskatt de som har en anställning.
In all Community countries, the majority of those paying direct taxes are workers whereas others get off scot free.
SwedishSom tidigare har sagts bidrar volontärarbete till nya färdigheter och förbättrar volontärens möjlighet till anställning.
As has been said, volunteering boosts skill acquisition and improves employability of a volunteer.
SwedishVi kan inte nonchalera deras intressen eller låta något bli ett hot mot deras anställning eller inkomst.
So the ongoing struggles in relation to the rules and regulations of sugar production and trade are not accidental.
SwedishAnställning skall ske efter ansökan och grunda på kvalifikationer och inte på politiska utnämningar.
An appointment should only be made following an application and on the basis of qualifications, not political patronage.