"ansträngd" English translation

SV

"ansträngd" in English

SV ansträngd
volume_up
{adjective}

ansträngd (also: konstlad, tvångs-, tvungen, forcerad)
volume_up
forced {adj.}
ansträngd (also: mödosam, tung, besvärad, tvungen)
volume_up
laboured {adj.} [Brit.]
ansträngd (also: sprängd)
Den offentliga vården på Haiti är nu oerhört ansträngd, trots omfattande stöd från världssamfundet.
The Haitian public health system is now seriously overstretched, despite substantial support from the international community.
Att inrätta ett europeiskt ramprogram för turism skulle innebära ytterligare belastningar för EU:s budget, som redan är ansträngd.
Setting up a European framework programme for tourism would place a further burden on the EU budget, which is already overstretched.
Att inrätta ett europeiskt ramprogram för turism skulle innebära ytterligare belastningar för EU: s budget, som redan är ansträngd.
Setting up a European framework programme for tourism would place a further burden on the EU budget, which is already overstretched.
ansträngd (also: spänd, onaturlig, krystad)
I år har det visat sig att den ekonomiska situationen kanske var litet mer ansträngd än vi tidigare har trott.
This year, it has emerged that the economic situation has, perhaps, been a little more strained than we had previously believed.

Synonyms (Swedish) for "ansträngd":

ansträngd
Swedish

Context sentences for "ansträngd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen ekonomiska och sociala sammanhållningen är redan i dag mycket hårt ansträngd.
A very great burden is placed on economic and social cohesion even today.
SwedishNi är medvetna om att budgetrubrik 4 i budgetramen är mycket ansträngd.
You know the very tight situation of Heading 4 of the financial framework.
SwedishMånga av jobben i inlandet försvinner, och kommunernas ekonomi är väldigt ansträngd.
Many jobs in the interior are disappearing and local authority finances are extremely stretched.
SwedishDet gäller särskilt som budgetens rubrik 5, för administration, är hårt ansträngd.
This is particularly relevant, as heading 5 of the budget, for administration, is severely stretched.
SwedishI fråga om utgiftskategori 4 är årets budget återigen mycket ansträngd.
As for Heading 4, this year’s Budget is again a very tight one.
SwedishHär har vi ett problem eftersom den fleråriga budgetramen är alltför ansträngd på många punkter.
We have a problem here, as the multiannual financial framework is too constrained on many points.
SwedishEtt av de största budgetproblemen är att jordbruksbudgeten kommer att bli ansträngd i framtiden.
One of the major budgetary problems is that the agricultural budget will, in future, be stretched.
SwedishPå grund av denna ökade efterfrågan har den globala produktions- och raffineringskapaciteten blivit mycket ansträngd.
Because of this increased demand, global production and refining capacity has become very tight.
SwedishSituationen i världen när det gäller vanligt vete är ansträngd, men det finns inga problem med marknadstillgången.
The situation around the world as regards common wheat is tight, but there is not a problem with market supply.
SwedishVi har redan en tillräckligt ansträngd budget.
Our budget is already under considerable strain.
SwedishGud hjälpe oss om vi drabbas av en mänsklig pandemi och ser hur ansträngd vår hälso- och sjukvård kommer att bli över världen.
Heaven help us if we have a human pandemic and see how stretched our health-care services will be worldwide.
SwedishDen garantireserv som finns för att täcka eventuella kreditförluster är allvarligt ansträngd, både i år och nästa år.
The guarantee reserve that exists to cover possible credit losses is seriously stretched, both this year and next year.
SwedishOm marknaden är ansträngd, om yrkesfiskarna inte kan överföra verksamhetskostnaderna direkt på konsumenterna, då är detta något vi borde utreda.
If the market is constrained, if fishermen are not able to directly pass on the costs of fish to their consumers, then that is something that we should investigate.
SwedishKommissionen skulle vara beredd att göra det på onsdag, även om onsdagen skapar åtskilliga problem, eftersom föredragningslistan redan är ganska ansträngd.
The Commission would be willing to do so on Wednesday, although Wednesday would be fairly problematical as regards the agenda which is already quite full.
SwedishDet finns också resursproblem, eftersom Asean-ländernas kapacitet är ansträngd av det stora antal frihandelsavtal som de håller på att förhandla om just nu.
We are also faced with problems of resources, because the capabilities of the ASEAN states are stretched by the wide number of FTAs they are currently negotiating.
SwedishI Kazakstan har det som bekant aldrig hållits ett enda val som uppfyllt internationella kriterier och situationen för de mänskliga rättigheterna är högst ansträngd.
Kazakhstan is well known to be a country which has never held an election meeting international standards, and where human rights are in a very poor state.
SwedishVi tog upp frågan om vi hade tid att behandla en stor mängd betänkanden, eftersom föredragningslistan för denna sammanträdesperiod redan är mycket komplicerad och mycket ansträngd.
The issue was whether we had time to take a lot of reports, because the agenda for this part-session is already highly complicated and very busy.
SwedishPå det grå ekonomiska området var budgeten inflationsdrivande, men på tillgångssidan kommer skatteförändringen att medföra större deltagande i en ansträngd arbetskraft.
In the grey economic space, the budget was inflationary, but, on the supply side, the tax change will bring greater participation in a stretched labour force.
SwedishMan räknar med att den kommer att bli mer ansträngd, eftersom det redan har inträffat sammandrabbningar på gatorna och kampanjen har blivit aggressiv, även mot våra observatörer.
It promises to be more tense, as there have already been clashes in the streets and the tone of the campaign has become aggressive, even towards our observers.