"ansträngning" English translation

SV

"ansträngning" in English

SV

ansträngning {common gender}

volume_up
ansträngning (also: verk, försök, insats, alster)
Men byggklossarna gjorda av ansträngning och murbruket av uthållighet fungerar.
But the bricks of effort and the mortar of persistence are working.
Därför behöver en ansträngning göras att hitta en lämplig kompromiss.
That is why an effort to devise a suitable compromise in this regard is needed.
Turkiet har historiskt gjort en beundransvärd ansträngning att närma sig Europa.
Historically speaking, Turkey has made an admirable effort to move towards Europe.
ansträngning (also: bemödande, strävan)
EU borde ge ekonomiskt stöd till denna ansträngning.
The EU should financially support that endeavour.
Jag anser att det beror på att kommissionens arbetsprogram, till stor del, var en gemensam ansträngning.
I think it is because the Commission's work programme was, to a great extent, our joint endeavour.
Det är inte ett fastläggande, utan en ansträngning att komma dithän.
That is not defining a scenario, it is endeavouring to achieve it.
ansträngning
EU borde ge ekonomiskt stöd till denna ansträngning.
The EU should financially support that endeavour.
Jag anser att det beror på att kommissionens arbetsprogram, till stor del, var en gemensam ansträngning.
I think it is because the Commission's work programme was, to a great extent, our joint endeavour.
Det är inte ett fastläggande, utan en ansträngning att komma dithän.
That is not defining a scenario, it is endeavouring to achieve it.
ansträngning (also: bemödande, strävan)
volume_up
endeavor {noun} [Amer.]
För alla som behöver pigga upp minnet är 2 G:n en stor ansträngning.
For anyone in need of exercise, 2 Gs is plenty of exertion.
ansträngning (also: arbete, arbetare, arbetskraft, möda)
volume_up
labour {noun} [Brit.]
Detta sociala problem måste undanröjas med hänsyn till ansträngningarna att integrera fler kvinnor på arbetsmarknaden.
This social problem must be wiped out in view of efforts to integrate more women into the labour market.
Ansträngningarna att hitta bättre och mer produktiva system för arbetsmarknaden måste förenas med ansträngningar att förbättra kvaliteten.
The efforts to find the best, most productive labour processes must be matched by endeavours to improve the quality of jobs.
Det visade sig till exempel inte vara möjligt, trots ansträngningarna, att vända motståndet från utvecklingsländerna mot att föra in de grundläggande arbetsnormerna i handelsförhandlingarna.
For example, it appeared impossible, despite efforts, to alter the developing countries ' resistance to the introduction of basic labour standards in the trade negotiations.
ansträngning (also: ton, börda, påfrestning, art)
ansträngning (also: kamp, strid, kämpande)
Jag är medveten om hur komplex och svår denna kamp är, men jag menar att det är möjligt att bemöta sexuellt utnyttjande av barn med enade åtgärder och en gemensam ansträngning.
I am aware of the complexity and difficulty of this struggle, but I believe that it is possible to confront the sexual exploitation of children with unified action and a joint effort.

Synonyms (Swedish) for "ansträngning":

ansträngning

Context sentences for "ansträngning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste stödja denna ansträngning och uppmana övriga instanser att göra detsamma.
These efforts must be supported and we must ask other authorities to do the same.
SwedishSom sagt har resultaten i fråga om passiv säkerhet uppnåtts genom stor ansträngning.
As has already been said, the results regarding passive safety were hard-won.
SwedishDagmar Roth-Behrendt har gjort en ansträngning till förlikning, till kompromiss.
Mrs Roth-Behrendt has tried to achieve reconciliation and compromise.
SwedishDet är också oetiskt att köpa lindrigast möjliga ansträngning från tredjeländer.
It is also unethical to buy the easiest efforts in third countries.
SwedishJag önskar kommissionen lycka till i sin ansträngning att framställa detta grunddokument.
I wish the Commission well in its task of producing that basic document.
SwedishMen det är omöjligt att inrätta en sådan stiftelse om man inte gör en ekonomisk ansträngning.
It is impossible, however, to create a foundation without financial support.
SwedishDet är förvisso så, som någon påpekade, att pengar utgör grundstommen för denna ansträngning.
A first step in completing the projects has thus been achieved or is on course to be.
SwedishEU och medlemsstaterna måste bemöda sig om en mycket större ansträngning för nedtrappning.
The EU and the Member States must make far greater efforts in the field of de-escalation.
SwedishDet är därför från vår sida även en ansträngning för att klargöra saker.
So it is also an attempt on our part to bring matters into focus.
SwedishDetta är den ansträngning som Europeiska unionen måste bidra till.
And this is the task to which we in the European Union must contribute.
SwedishDet finns uppenbart ett behov av en gemensam ansträngning för att bekämpa den här sortens brottslighet.
There is clearly a need for continued joint efforts to combat this form of crime.
SwedishOch jag hoppas att kommissionen får ett erkännande för denna ansträngning.
I hope you will recognize the efforts the Commission has made.
SwedishDet gjordes en medveten ansträngning att ta med inledande definitioner av vart och ett av områdena.
I cannot fail to emphasise once again the pedagogical aspect of the report before us.
SwedishDet är inte ett fastläggande, utan en ansträngning att komma dithän.
That is not defining a scenario, it is endeavouring to achieve it.
SwedishDenna ansträngning är nödvändig för att uppnå andra politiska mål.
Efficiency is necessary in order to achieve other political aims.
SwedishMer ansträngning av den vitryska regeringen behövs innan partnerskapsavtalet kan godkännas.
Greater efforts are needed from the Belarus Government before the partnership agreement can be approved.
SwedishDet är sannerligen en långsiktig ansträngning som medför många risker.
How does the Commission view this way out of the political impasse between the European Union and Belarus?
SwedishOm denna ansträngning misslyckas måste en statsmakt ingripa.
If this comes to nothing, then the government has to step in.
SwedishMen samtidigt skulle nog inte EP upprepa en sådan ansträngning i budgetförfarandet.
What is more, the EP would not again have the opportunity to make such efforts on behalf of the budgetary procedure.
SwedishKommissionen har redan ägnat mycket tid och ansträngning åt detta ärende.
It would not be competitive, nor – if it came about – could it ever be converted back into a normal, proper patent.