"ansvar" English translation

SV

"ansvar" in English

SV ansvar
volume_up
{neuter}

EU: s ansvar och EU: s framtid innefattar också ett globalt ansvar.
The responsibility and future of the EU also encompass a global responsibility.
EU:s ansvar och EU:s framtid innefattar också ett globalt ansvar.
The responsibility and future of the EU also encompass a global responsibility.
Detta ansvar tillfaller den nuvarande kommissionen och sålunda er.
It is a responsibility of the present Commission: it is your responsibility.
Svårigheterna kristalliserades på tillverkarnas ansvar och eliminering av tunga metaller.
The difficulties focused on producer liability and the treatment of heavy metals.
Spårbarhet, ansvarighet, ansvar och försiktighet är grundläggande principer.
Traceability, liability, responsibility, precaution; they are all essential principles.
Denna frihet kräver emellertid ett juridiskt ansvar från importörens sida.
But in return for this freedom, importers must assume legal liability.
ansvar
volume_up
onus {noun}
Det åligger Demokratiska unionistpartiet ett ansvar att föra en dialog med mitt parti.
There is an onus upon the Democratic Unionist Party to engage with my party.
Jag är övertygad om att den internationella gemenskapen och i synnerhet kvartetten måste ta sitt ansvar.
I am convinced that the onus is on the international community and especially on the Quartet.
Denna systemändring leder naturligtvis samtidigt till mer ansvar för de enskilda i näringslivet.
At the same time, this change of system will also lead to more onus being placed on the individual in the business world, of course.
ansvar
volume_up
trust {noun} (serious responsibility)
Politiken bygger på medlemsstaternas solidaritet, ömsesidigt förtroende och delat ansvar.
It is founded on the solidarity of the Member States, mutual trust and shared responsibility.
Vi har därför ett ansvar gentemot de som gett oss sina förtroenden.
So we have a duty towards those who have placed their trust in us.
Jag betonar detta: alla medlemsstater, delat ansvar, öppenhet och ömsesidigt förtroende.
I shall insist: all of the Member States, shared responsibility, transparency and mutual trust.
ansvar (also: börda, last, huvudtema)
volume_up
burden {noun}
Fördelning av flyktingar måste utgå från ett gemensamt ansvar men bygga på frivilliga överenskommelser.
Sharing the refugee burden has to be based on voluntarily agreed mutual responsibility.
Ryssland har ett särskilt ansvar för att garantera fred och säkerhet i den här regionen.
Russia bears the burden of a special responsibility to guarantee peace and security in this region.
Asylsökande utgör inte en börda utan ett ansvar.
Asylum-seekers are not a burden but a responsibility.
ansvar (also: täcke, slöja, mantel, ansvar för)
volume_up
mantle {noun}
När Irland oväntat tog över ansvaret som medlare efter regeringskonferensens misslyckande att enas om den nya konstitutionen i december föra året, föreföll detta vara en skrämmande utmaning.
When Ireland unexpectedly took over the mantle of mediator in the wake of the IGC's failure to reach agreement on the new constitution for Europe last December, it seemed a daunting challenge.

Synonyms (Swedish) for "ansvar":

ansvar

Context sentences for "ansvar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishProgrammen bekräftar att EU känner ett ansvar för de mest behövande medborgarna.
The programme confirms that the EU feels responsible for its most needy citizens.
SwedishI dag hänvisade ni dock inte en enda gång till idén om ett EU med socialt ansvar.
But you did not refer once today to the concept of a socially responsible Europe.
SwedishFör det andra har båda föräldrarna lika stort ansvar för att uppfostra sina barn.
Secondly, both parents are equally responsible for bringing up their children.
SwedishÄven vi har ett solidariskt ansvar gentemot utvecklingsländerna i denna fråga.
We likewise owe a duty of solidarity in this area towards developing countries.
SwedishEuropeiska sjösäkerhetsbyrån har ansvar för att övervaka säkerheten till havs.
The European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
SwedishInom det straffrättsliga området är det unionens medlemsstater som bär allt ansvar.
It is the Member States who have all the responsibilities in the criminal field.
SwedishDet är ett uttryck för politiskt erkännande av parlamentets verksamhet och ansvar.
It is a political thank-you for Parliament's activity and responsible approach.
SwedishVår debatt i dag och morgondagens omröstning har mycket med vårt ansvar att göra.
Our debate today and tomorrow’s vote are very much related to our responsibilities.
SwedishDet kan framför allt, anser jag, påminna medlemsstaterna om deras eget ansvar.
Above all, I think, it can remind the Member States of their own responsibilities.
SwedishVäljare kommer snart att inse att denna försämring i service är EU:s ansvar.
Voters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe.
SwedishOch hon skrev: "Rädda en man från att drunkna, och han är för alltid ditt ansvar."
And she said, "Save a man from drowning, you are responsible to him for life."
SwedishDessutom tar man på allvar hänsyn till vårt ansvar gentemot utvecklingsländerna.
Further, it takes serious note of our responsibilities towards the developing world.
SwedishParlamentet får inte än en gång fly undan sitt ansvar som det gjorde i november.
Parliament must not evade its responsibilities again as it did in November.
SwedishEU har ett viktigt ansvar och måste vara en stark och trovärdig samarbetspartner.
It has important responsibilities and must be a strong and credible partner.
SwedishDe lämpar över sitt ansvar att tillhandahålla samhällsservice på lokala myndigheter.
They are passing their duty as public service providers onto local authorities.
SwedishDet måste bli flexiblare och visa större ansvar för arbetsmarknadens villkor.
It must become more flexible and more responsible to labour market conditions.
SwedishDen tog sitt ansvar då den presenterade förordningarna om den juridiska statusen.
It also took them when it presented regulations on the Pact on Stability and Growth.
SwedishFör det första stämmer det inte att Europa får ta ansvar för hela världens problem.
In the first place, it is not true that Europe shoulders all the world's problems.
SwedishDet är inte acceptabelt att de skyldiga kommer undan utan att ställas till ansvar.
It is unacceptable that the culprits should get away without being held accountable.
SwedishKraven på ett EU som tar större socialt ansvar har länge funnits på agendan.
The demand for a more socially responsible Europe has long been on the agenda.