"arbete" English translation

SV

"arbete" in English

SV arbete
volume_up
{neuter}

arbete (also: verk, uppgift, jobb, insats)
volume_up
work {noun}
Därutöver tvistar man om arbete, extra arbete och onödigt arbete.
In addition there are disputes over work, additional work and unnecessary work.
Deras arbete gynnar ekonomin lika mycket som det arbete en anställd utför.
Their work is of just as much benefit to the economy as the work of an employee.
Arbete, arbete och åter arbete: det är detta som gör EU konkurrenskraftigt och EU:s medborgare rikare.
Work, work, work: this makes Europe competitive, and European citizens richer.
arbete (also: uppgift, syssla, tull, plikt)
volume_up
duty {noun}
Detta svåra arbete är vi skyldiga medborgarna i Europeiska unionen.
This difficult work is our duty as citizens of the European Union.
Kommissionen utför sitt arbete så snabbt och så noggrant som möjligt.
The Commission acquits itself of its duty as quickly and meticulously as possible.
Det är vår plikt att se till att kommissionen slutför sitt arbete.
It is our duty to ensure that the Commission follows through its work.
I vissa länder står olagligt arbete för nästan 15 procent av hela sysselsättningen.
In some countries, unlawful employment accounts for almost 15% of all employment.
Det gäller också att med hjälp av lokala sysselsättningsinitiativ åstadkomma mer arbete.
It is also necessary to use local employment initiatives to create more employment.
Dessutom har vi frågan om fiktivt oberoende arbete och vissa nya sysselsättningsformer.
Then there is the matter of bogus self-employment and certain new forms of employment.
arbete (also: besvär, jobb, anställning, produkt)
volume_up
job {noun}
Det är kommissionens arbete att säkerställa att medlemsstater sköter sitt arbete.
It is the Commission’ s job to ensure that Member States are doing their job.
Det är kommissionens arbete att säkerställa att medlemsstater sköter sitt arbete.
It is the Commission’s job to ensure that Member States are doing their job.
Under dessa svåra omständigheter gör Europeiska centralbanken ett utmärkt arbete.
In this difficult environment, the European Central Bank is doing an excellent job.
volume_up
labour {noun} [Brit.]
Internationella arbetsorganisationen antog konventionen om arbete till sjöss år 2006.
The International Labour Organization adopted the Maritime Labour Convention in 2006.
Skattetrycket måste förskjutas från arbete till miljö och till kapitalinkomster.
The tax burden must be shifted from labour to the environment and capital income.
Människors arbete betraktas däremot som vilken justeringsfaktor som helst.
Human labour, on the other hand, is considered to be a simple factor in the equation.
arbete (also: verksamhet, bruk, verkan, hantering)
Bör inte Internationella atomenergiorganet ingripa och utföra sitt arbete?
Can we still keep the Association Agreement in operation?
Kommissionen har dock lagt en gedigen grund för att detta arbete till slut skall lyckas.
The Commission has, however, laid a solid basis for the eventual success of the operation.
Jag håller med Jelko Kacin om att regelbundna rapporter bör lämnas om det arbete som de lokala …
I agree with Mr Kacin that periodic reports should be submitted on the operation of local...
Men det pågår arbete med detta och det kommer att vara de gällande reglerna från det året.
But it is being addressed and that will be the situation from that date.
Den människorättsliga situationen i Ryssland kräver mycket arbete.
The human rights situation in Russia still needs a lot of work.
Vi arbetar så snabbt som möjligt, men säkerhetssituationen underlättar inte vårt arbete.
We are working with all possible speed, but the security situation is not making our work any easier.
Detta betänkande är mycket omfattande och resultatet av ett krävande arbete.
Madam President, this report is really huge, a massive undertaking.
Detta arbete - jag upprepar - är inte bara juridiskt möjligt, utan politiskt nödvändigt.
I would stress that this undertaking is not only legally possible but also a political necessity.
Detta åtagande bör ge många högkvalificerade personer arbete.
This undertaking should provide jobs for many highly-qualified people.
(EN) Fiske är, precis som jordbruk, ett mycket osäkert arbete.
Fishing - like farming - is a very precarious occupation.
Många ungdomar är kvalificerade för fel arbete, nämligen sådana arbeten som det inte finns någon efterfrågan på.
Many young people are qualified for the wrong occupations, for occupations for which there is no demand.
Direktivet i fråga omfattar all sysselsättning: arbete som anställd och som egenföretagare.
The directive under consideration covers the gamut of salaried employment and independent occupations and professions.

Synonyms (Swedish) for "arbete":

arbete

Context sentences for "arbete" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
It can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
SwedishVi kommer att behöva lägga mycket tid och arbete på detta de närmaste månaderna.
We will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
SwedishArbete, livskraftiga företag och sunt politiskt förnuft är recepten för tillväxt.
Jobs, sustaining good business and political good sense are a recipe for growth.
SwedishHjärtligt tack för ert arbete.
Mr President, Commissioner, rapporteur, thank you so much for all your efforts.
SwedishDe medför oacceptabla hinder när människor försöker byta arbete eller hemvist.
These impose unacceptable barriers when people seek to change jobs or residence.
SwedishJag skulle vilja gratulera honom till hans detaljerade arbete med detta förslag.
I should like to congratulate him on his very detailed treatment of this proposal.
SwedishFörst vill jag säga ”ett mycket bra arbete” till föredraganden.
Mr President, first of all, I would like to say 'well done' to the rapporteur.
SwedishNär detta arbete slutförts kommer resultatet att fastställas i form av direktiv.
When all that has been done, the results will be set out in the form of directives.
SwedishVi förväntar oss också att de fullt ut involverar Europaparlamentet i sitt arbete.
We also expect them to involve the European Parliament fully in their efforts.
SwedishDetta kommer att skapa friska vindar och öka öppenheten i kommissionens arbete.
This will blow fresh air and bring transparency into the offices of the Commission.
SwedishJag förväntar mig att dessa förslag återspeglas i kommissionens framtida arbete.
I am expecting to see these reflected in the Commission's future activities.
SwedishÄven jag vill börja med att tacka Christa Klaß för hennes arbete.
   Mr President, I too should like to start by thanking Mrs Klaß for her efforts.
SwedishAdam är inte närvarande, men jag vill tacka honom för ett väl genomfört arbete.
Although Mr Adam is not here, I would like to congratulate him on his report.
SwedishVi önskar Pascale Lamy lycka till för han har hittills gjort ett fantastiskt arbete.
We wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
SwedishAtt se till att denna rättighet respekteras är själva kärnan i ombudsmannens arbete.
Ensuring respect for this right is the very essence of the Ombudsman's function.
SwedishI mitt parlamentariska arbete har jag ofta tagit upp denna fråga i olika former.
In my parliamentary activities I have frequently raised this issue in various forms.
Swedish(RO) Jag vill gratulera föredraganden till hennes idoga arbete med betänkandet.
(RO) I would like to congratulate the rapporteur for all her efforts on this report.
SwedishDet är inte en kommunistutopi, där alla har ett arbete och får det de vill ha.
It is not a communist utopia where everyone works and everyone gets what they want.
SwedishDet är mycket viktigt att denna organisation påbörjar sitt arbete snarast möjligt.
It is vital that this organisation starts to function as quickly as possible.
SwedishAtt förlora sitt arbete är en stor tragedi för dessa personer och deras familjer.
Losing their jobs is a huge tragedy in the lives of these people and their families.