"art" English translation

SV

"art" in English

volume_up
art {comm. gen.}
EN

"art" in Swedish

volume_up
art {noun}

SV art
volume_up
{common gender}

1. general

art (also: sätt, typ, sort, slag)
volume_up
kind {noun}
Befinner vi oss i någon sorts jämvikt i evolutionen som art?
Are we at some kind of evolutionary equipoise as a species?
Röstförklaringen är därmed aktuell vid framtida ärenden av motsvarande art.
The explanation of vote will thus apply to future matters of a similar kind.
Röstförklaringen är därmed aktuell vid framtida ärenden av motsvarande art.
The explanation of vote thus applies to future matters of a similar kind.
art (also: representant, typ, sort, sats)
volume_up
type {noun}
Hon föreslår att förpackningarnas art skall anges.
She suggests indicating the type of packaging.
Ord för kön, typ, släkte, familj och art ligger alltså etymologiskt snubblande nära varandra.
The words for sex, type, race, family, and species, in other words, lie etymologically close enough to trip over each other.
Utvidga tröskelvärdesberäkningen av arbetsstyrkan så att den oavsett arbetstagarnas ålder eller anställningsavtalets art omfattar samtliga arbetstagare.
extending workforce size thresholds regardless of age or type of employment contract to cover all workers
Diversifierade landskap, kvalitetsprodukter, grönområden, sällsynta arter - bergsregionerna är och skall förbli mångfaldens områden.
Diverse landscapes, high-quality products, 'green lungs ', rare species: mountain regions are and must remain diverse.
art (also: typ, sort, slag, arten)
volume_up
sort {noun}
art
volume_up
specie {noun}

2. biology

art
Det arbete som utförs idag utgår till stor del från kriterier för en enda art.
Current work is largely based on single species criteria.
De bildar enligt EU: s klassificering en utrotningshotad art.
They are classed as an endangered species by the EU.
De är inte en utrotningshotad art - det säger till och med Världsnaturfonden.
They are not an endangered species - even the WWF says so.

Context sentences for "art" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNär jag ändå är inne på ämnet vill jag göra ännu en anmärkning av politisk art.
While on the subject, I should like to make a second comment of a political nature.
SwedishRådet gjorde inte någon enda utfästelse beträffande flexibilitetens art och omfattning.
The Council has given no promises about the nature and scale of the flexibility.
SwedishDet är det andra sättet som humor -- som när Art Buchwald skämtar om makthavarna.
That's the other way that humor -- like Art Buchwald takes shots at the heads of state.
SwedishDet finns andra tack som måste framföras, till följd av denna budgets art.
There are other thanks which need to be given because of the nature of this budget.
SwedishFrågans art, dess form och dess administration varierar så mycket mellan medlemsstaterna.
The nature, the form and the administration vary so much between Member States.
SwedishEtt betänkande av denna art blir emellertid oundgängligen omsprunget av verkligheten.
However, inevitably a report of this nature is rapidly overtaken by events.
SwedishJag är säker på att den ärade ledamoten inser dessa begränsningars art.
I am certain that the honourable Member recognises the nature of those limitations.
SwedishEr föredragande skulle emellertid vilja formulera fyra kommentarer av allmän art.
As rapporteur, I nevertheless wish to make four general observations.
SwedishDessutom hittar du ett stort antal clip art-bilder ordnade efter olika teman i Gallery.
In addition, the Gallery provides a collection of clipart graphics organized by theme.
SwedishDen andra bristen är att diskriminering av religiös art har uteslutits i direktivet.
The second problem concerns the exclusion of religious discrimination from this directive.
SwedishDe problem som återstår att lösa vad gäller organtransplantation är av en helt annan art.
The problems to solve in the area of organ transplants are quite different.
SwedishJag anser att det är berättigat med tanke på frågans okontroversiella art.
I believe that this is justified given the non-contradictory nature of its subject matter.
SwedishNär man går in på Global Art Clinics webbplats får man den ena överraskningen efter den andra.
When you open the Global Art Clinic’s website, you go from one surprise to the next.
SwedishDe skall inte kännas vid någon gräns eller nationalitet eller art.
They must not recognise any boundaries, whether of nationality or of gender.
SwedishNi hänvisade också till behovet av ytterligare vetenskaplig forskning om sjukdomens art.
You also referred to the need for further scientific research on the nature of the disease.
SwedishNågra av de problem Poltrein erfarit har varit av kommersiell art.
Some of the problems which Poltrein has experienced have been of a commercial nature.
SwedishOm det skall finnas någon kompensation måste den vara av helt provisorisk art.
If there is any compensation, it must be of a temporary nature.
SwedishJag skulle vilja avsluta med en mindre punkt som är av något teknisk art.
I should like to finish off with a minor, slightly technical point.
SwedishNi ser att det finns många frågor, och frågorna är av olika art.
You see, there are numerous matters of concern here and they are all very different.
SwedishEukalyptus är en art som torkar ut marken, eftersom den behöver mer vatten för att växa.
Eucalyptus trees dry out the soil, and thus need more water to grow.