"artikel" English translation

SV

"artikel" in English

volume_up
artikel {comm. gen.}
SV

artikel {common gender}

volume_up
1. general
artikel
volume_up
article {noun} (essay or document)
Artikel 286 i EG-Fördraget ersätts nu av artikel I-51 i konstitutionen.
Article 286 of the EC Treaty is now replaced by Article I-51 of the Constitution.
För förordningen kan man som rättslig grund lika väl åberopa artikel 95 som artikel 308.
Article 95 is just as appropriate a legal base for the regulation as Article 308.
Eller den mer funktionsdugliga artikel 209a, som nu kommer att bli artikel 280.
Or the more operational Article 209A which now will become Article 280.
Att se farligt avfall som en handelsvara som andra, tycker vi är helt orimligt och vi anser därför att artikel 175 skall vara ensam rättslig grund.
We think that it is quite absurd to view dangerous waste as a commodity like any other, and we therefore believe that Article 175 should be the sole legal base.
Artikel 95 berättigar EU att vidta åtgärder i sådana ärenden för att vi har ett gemensamt intresse av en fungerande europeisk marknad med legitima handelsvaror.
Article 95 authorises the EU to take action in such matters because we have a common interest in the functioning of a European market with legitimate commodities.
Om du vill ändra språk för Google Verktygsfält läser du den här artikeln i Hjälpcentret.
Learn how to enable or disable the Translate feature or change your Toolbar language.
Önskan att se innehållet i denna artikel i den framtida konstitutionen är sannerligen legitim, men det fanns ingen garanti för att detta skulle ske.
The desire to see the content of this article feature in the future Constitution, is indeed legitimate but there was no guarantee that it would happen.
Med anledning av detta publicerade en nationell tidning i all välmening nyligen en artikel om honom.
As a result of this, an article featuring him recently appeared, in good faith, in a national Sunday newspaper.
För övrigt medger föredraganden detta och föreslår en extra artikel 3 som skall göra det möjligt att kontrollera bokföringen för de organisationer som mottar ekonomiskt bistånd.
Moreover the rapporteur agrees, by proposing a sub-section 3a to ensure financial control of the funded organizations.
reglera förhållandet mellan medlemsstaternas lagstiftning å ena sidan och detta underavsnitt eller de europeiska förordningar som har antagits enligt denna artikel å andra sidan.
to determine the relationship between Member States ' laws and this Subsection as well as the European regulations adopted pursuant to this Article.
Vi är inte eniga i att den rättsliga grunden, för att låta statsmedborgare i tredje land omfattas av förordning nr 1408, är artikel 42 och 308, utan menar att det skall vara artikel 63.4.
We do not agree that Articles 42 and 308 constitute the legal basis for allowing third-country citizens to be covered under Regulation 1408, but think that Article 63, subsection 4 should do so.
2. "vara, varusort"
artikel (also: nummer, post, punkt, sak)
I artikel 7 finns en särskild bestämmelse om hur den nya kommissionen ska utses.
In item 7 there is a specific provision on the appointment of the new Commission.
Ändringen som gäller punkt c i artikel 3 stöder detta.
This is corroborated by an amendment relating to Article 3, item c.
Nästa punkt är anföranden på en minut i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen.
The next item is the one-minute speeches in accordance with Rule 150.
3. grammar
artikel
Artikel 286 i EG-Fördraget ersätts nu av artikel I-51 i konstitutionen.
Article 286 of the EC Treaty is now replaced by Article I-51 of the Constitution.
För förordningen kan man som rättslig grund lika väl åberopa artikel 95 som artikel 308.
Article 95 is just as appropriate a legal base for the regulation as Article 308.
Eller den mer funktionsdugliga artikel 209a, som nu kommer att bli artikel 280.
Or the more operational Article 209A which now will become Article 280.

Synonyms (Swedish) for "artikel":

artikel
Swedish

Context sentences for "artikel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag lägger fram mitt förslag till er i enlighet med artikel 19 i arbetsordningen.
I put this proposal to you in accordance with Rule 19 of the Rules of Procedure.
Swedish(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 163.1 i arbetsordningen.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
SwedishSom talman har jag enligt artikel 155.2 rätt att besluta om omröstningsordningen.
I have the power as President under Rule 155(2) to decide on the order of vote.
Swedish(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
SwedishJag är inte säker på enligt vilken artikel jag nu ska få ordet.
(DE) Mr President, I am not certain under which Rule I should now take the floor.
SwedishMin begäran är grundad på artikel 168 i vår arbetsordning.
- (FR) Mr President, my request is based on Rule 168 of our Rules of Procedure.
SwedishI motsats till det som står på era omröstningslistor bortfaller inte artikel 12.
In fact, contrary to what it says in your voting lists, Amendment 12 does not fall.
SwedishArtikel 116 ger ordföranden rätt att bestämma en annan tidsfrist än en timme.
Rule 116 gives the President the power to fix a deadline other than of one hour.
SwedishI enlighet med artikel 18 i arbetsordningen förklarar jag hennes post som vakant.
Pursuant to Rule 18 of the Rules of Procedure, I declare this position vacant.
SwedishJag vill göra en hänvisning till artikel 69 i förordningen.
Mr President, I would like to intervene on a point of order pursuant to Rule 69.
SwedishJag skulle i enlighet med artikel 143 vilja ställa en otillåtlig fråga.
Mr President, I should like to ask a preliminary question, pursuant to Rule 143.
Swedish(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137 of the Rules of Procedure.
Swedish(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
(Explanation of vote abbreviated pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
SwedishDet är artikel 37 som gäller och i denna artikel åsyftas inte begreppet författare.
What applies here is Rule 37, which does not provide for the concept of author.
SwedishJag vill ta upp en punkt enligt artikel 151.3 i arbetsordningen.
   Mr President, I wish to raise a point under Rule 151(3) of the Rules of Procedure.
Swedish(Förklaringen kortades ned i enlighet med artikel 120.7 i arbetsordningen.)
(Statement abbreviated in accordance with Rule 120(7) of the Rules of Procedure)
SwedishJag har tittat på artikel 144 om återförvisning till utskottet.
   Mr Fiori, I have been looking at Rule 144 on referral back to committee.
SwedishDen befogenheten har jag enligt artikel 20, men jag ska ändå fråga parlamentet.
It is Rule 20 that gives me the power, but I am going to ask the House nevertheless.
SwedishJag hänvisar till artikel 103 och artikel 130 i arbetsordningen.
   Mr President, I refer to Rule 103 and Rule 130 of the Rules of Procedure.
SwedishÄr det exportstöd som den franska regeringen avser lämna, förenligt med artikel 92.
If so, could such aid be extended to cover timber exports to third countries?