SV avbryta
volume_up
[avbröt|har avbrutit] {verb}

1. general

Vi bör avbryta anslutningsförhandlingarna så fort som möjligt.
We should break off the accession negotiations as quickly as possible.
Mina herrar, jag avskyr att avbryta festen innan den har ballat ur helt.
Gentlemen, I hate to break up the party before it really gets out of hand...
Men vi kan inte avbryta förhandlingarna, eftersom vi då rubbar vår tidsplan.
We cannot, though, have a break, as that would disrupt the timetable.
I min egenskap av ordförande för sammanträdet kan jag inte plötsligt avbryta en föredragande.
As the President of the sitting, I cannot simply cut off a rapporteur.
Vi känner oss väldigt tappra när vi vill avbryta hjälpen.
We may feel extremely brave when we are about to cut off aid.
Därför kommer talmannen att avbryta talaren om en ordningsfråga visar sig vara något annat än en ordningsfråga.
Accordingly, if a point of order turns out not to be one, the President will cut off the speaker.
Regionerna har tagit emot pengar, och att avbryta en åtgärd som har beviljats leder till att man tar ifrån dem dessa pengar.
The regions have been receiving money, and to discontinue a given measure now will deprive them of this money.
Kommissionen måste, snarare än kan, avbryta det ekonomiska biståndet och kräva att det utbetalade stödet återbetalas.”
The Commission must, rather than may, discontinue financial aid and must demand that the funds disbursed be repaid.’
It had to be discontinued.
Hur kommer det sig att vi underlåtit att titta på de strukturella problem som får folk att avbryta sina studier?
Why is it that we have failed to look at the structural problems that are causing people to drop out of education?
Följaktligen upprepar jag den fråga som andra har ställt: kan kommissionen en gång för alla klargöra huruvida den kommer att avbryta förfarandena mot Österrike och Danmark?
So I repeat again the question that others have raised: Would the Commission clarify once and for all whether it will drop the proceedings against Austria and Denmark?
Det finns också kategorier där naturkatastrofer kan avbryta försörjningen.
There are also categories of natural catastrophe able to interrupt supply.
Unga människor tvingas avbryta sina studier och går en osäker framtid till mötes.
Young people are having to interrupt their training and are facing an uncertain future.
Exemplen visar att kommissionen kan avbryta betalningar och att den faktiskt gör det.
These examples show that the Commission can and does interrupt payments.
Om du vill avbryta något objekt markerar du det i listan och klickar på Avsluta process.
To stop any of these items, select it from the list and click End process.
Men att avbryta mitt i steget skulle vara att motverka dess eget syfte.
But to stop in midstream would be counterproductive.
Det är hög tid att vi tillsammans ser till att avbryta denna diskriminering av kvinnor!
It is high time that we took action together to stop this discrimination against women.
Vi i det här parlamentet beslutade att avbryta våra parlamentariska förbindelser med Pakistan.
We in this Parliament decided to terminate our parliamentary relationship with Pakistan.
De här testerna kommer i alla fall att utvisa om vi måste avbryta avtalet med leverantören.
Nevertheless, it is these tests that will show whether we need to terminate the contract with the contractor.
Att avbryta en graviditet måste alltid vara kvinnans val.
It should always be the woman's choice as to whether she wishes to terminate her pregnancy.
avbryta (also: tränga sig på)
avbryta
– Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
   – Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
Men jag måste säga er att jag kommer att avbryta er om det inte är fallet.
However, I must tell you that I will cut you off, if this is not the case.
Det krävs fortgående reformer; det är nödvändigt med ständig vaksamhet mot människosläktets förmåga att lägga sig i, avbryta eller fräta sönder det offentliga livet.
Ongoing reforms are needed; constant vigilance is necessary against the ability of mankind to interfere with, interrupt or corrode public life.
avbryta (also: förkorta)
Tidigare i eftermiddags ansåg talmannen att hon behövde avbryta och skjuta upp möjligheterna för ledamöterna att ta upp denna fråga.
Early this afternoon the President felt she needed to cut short and postpone the opportunity for Members to raise this matter.
Om du plötsligt blir sjuk under ett besök i ett annat EU-land och måste uppsöka läkare, behöver du inte avbryta resan och åka hem för vård.
If you fall ill unexpectedly during a trip to an EU country and you need to visit a doctor, you don't need to cut short your visit to return home for treatment.

2. film & TV

avbryta
– Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
   – Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.
   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
Men jag måste säga er att jag kommer att avbryta er om det inte är fallet.
However, I must tell you that I will cut you off, if this is not the case.

3. technology

avbryta (also: abryta)
Vill du hoppa över den här e-brevlådan och fortsätta att importera eller vill du avbryta?
Would you like to skip this mailbox and continue importing or abort the import operation?
Vill du hoppa över den här e-brevlådan och fortsätta att importera eller vill du avbryta åtgärden?
Would you like to skip this mailbox and continue importing or abort the import operation?

Synonyms (Swedish) for "avbryta":

avbryta

Context sentences for "avbryta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish(Talmannen rådgjorde med kammaren, som beslutade att avbryta omröstningarna.)
(The President put the proposal to the House which decided to end voting time)
SwedishNär liveläget är aktiverat kan du inte avsluta eller avbryta presentationen.
While Live Mode is switched on, you cannot end or cancel the presentation.
SwedishDet finns många argument mot att avbryta beviljandet av stöd så snabbt.
There are several arguments against such a rapid discontinuation of subsidies.
SwedishKommissionen kan inte besluta om att avbryta tillämpningen av unionens lagstiftning.
The Commission cannot decide to suspend the application of Community law.
SwedishVälj detta alternativ om Du vill avbryta proceduren och sökningen inte ska öppnas.
Select this option if you want to cancel the procedure and the query should not be opened.
SwedishJag kommer att avbryta sammanträdet under en minut för att få det lagat.
I shall suspend the sitting for a few moments so that they can be repaired.
SwedishJag kommer att vara mycket snabb och kommer att avbryta er på sekunden.
I will be going very fast, on the minute I will be stopping you, on the dot.
SwedishVi kommer därför att avbryta omröstningen nu, och jag tackar er för ert samarbete.
We are therefore going to suspend voting at this stage and I thank you for your cooperation.
SwedishJag ber mina kolleger längst ut på högerkanten att inte avbryta mig.
I would like not to be disturbed by colleagues on the extreme right, please.
SwedishJag föreslår sammanträdets talman att avbryta sammanträdet i två minuter.
I propose to the President that we suspend the sitting for two minutes.
SwedishKommissionen vill nu avbryta 108-procentsklausulen till slutet av 2003.
Now the Commission wants to abolish the 108 % clause by the end of 2003.
SwedishDet bästa skulle faktiskt vara att avbryta saker och ting, men inte på obestämd tid.
Indeed, it would be best to suspend matters, but not indefinitely.
SwedishJag anser också att det är problematiskt att tillfälligt avbryta överföringar.
I also consider it problematic to temporarily suspend transfers.
SwedishKommissionen vill nu avbryta 108-procentsklausulen till slutet av 2003.
Now the Commission wants to abolish the 108% clause by the end of 2003.
SwedishEn pågående sökning kan Du avbryta genom att åter klicka på samma kommandoknapp.
You can cancel a search process by clicking the Cancel button.
SwedishJag är ledsen, men här måste vi tyvärr avbryta debatten, som återupptas kl. 18.00.
I am sorry to do this, but we shall have to suspend the debate at this point and resume at 6 p.m.
SwedishInom vilken ram bör man då fortsätta eller avbryta dessa förhandlingar?
So within what framework should these negotiations be pursued, or not, as the case may be?
SwedishJag anser att den olympiska freden är mer än bara en uppmaning att avbryta stridigheter.
I believe that the Olympic truce is more than a mere call for an interruption of conflicts.
SwedishKlockan är 19, och jag är tyvärr tvungen att avbryta frågestunden.
It is now 7 p. m. and I am afraid I have to bring Question Time to an end.
SwedishFör det första, att tills vidare avbryta unionens delatagande i den tredelade arbetsgruppen.
Firstly, suspension of Union participation in the tripartite work group.