SV avfärda
volume_up
{verb}

Det är lätt att rätt upp och ned avfärda möjligheterna till framgång för dessa projekt.
It is easy simply to dismiss the chance of success of these projects.
Vi får inte kasta bort deras erfarenhet eller avfärda dem om de vill fortsätta arbeta.
We must not discard their experience or dismiss their desire to continue working.
Inom första pelaren finns viktig utrikespolitik, och vi får inte avfärda nyttan med den.
There is important foreign policy in the first pillar and we should not dismiss its usefulness.
We should be in a position to reject it.
Jag har egentligen begärt ordet på grund av Michael Cashmans attacker och insinuationer som jag genast vill avfärda.
I have, in fact, asked to speak because Mr Cashman has made attacks and insinuations which I would like to reject out of hand.
Europeiska unionens medling är avgörande och därför måste man med kraft avfärda de orättvisa och obefogade anklagelserna om felaktig användning av gemenskapsbidragen.
The mediation of the European Union is crucial and we must therefore roundly reject the unfair and unfounded accusations that Community contributions are being misused.
avfärda (also: utesluta, omöjliggöra)
Bland åtgärderna ska vi givetvis inte avfärda en översyn av beskattningen i EU.
Among these measures we would of course not rule out revising taxation in the European Union.
För det tredje att avfärda kärnkraft som något slags så kallad lösning för att minska koldioxidutsläppen.
Third, to rule out nuclear power as any kind of so-called solution to reducing CO2 emissions.
Vi kan inte avfärda någon viktig energikälla från energimixen, i synnerhet när den är ren och säker.
We cannot rule out any significant source of energy from the energy mix, particularly where this is clean and safe.
avfärda (also: avvisa, slå bort)
Det troligaste, om Irland röstar mot fördraget, är att man alltid kommer att finna möjligheter och medel att avfärda omröstningen.
Most likely, if Ireland votes against this Treaty, ways and means will also be found to discount that vote.
avfärda (also: skicka, avsluta, avsända, döda)
avfärda (also: bagatellisera)

Synonyms (Swedish) for "avfärda":

avfärda
avfärd

Context sentences for "avfärda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe är vana att avfärda våra ord, eftersom vi aldrig stöder dem med handling.
They are used to dismissing our words because we never back them up with deeds.
SwedishJag råder er alltså att vara utomordentligt försiktig med att avfärda ändringsförslag 3.
I therefore urge you to be extremely careful before you cast Amendment No 3 aside.
SwedishFaktisk information är ett sätt att avfärda myterna, lögnerna som de kallades här.
Factual information is a way of despatching the myths, the lies as they were referred to here.
SwedishVi borde inte avfärda det förrän vi är säkra på att det inte är effektivt.
We should not kill it off until we are sure it is not being effective.
SwedishFör det tredje att avfärda kärnkraft som något slags så kallad lösning för att minska koldioxidutsläppen.
I would like to challenge you to make three key assurances about your presidency.
SwedishIdag kan vi inte bara simpelt avfärda sysselsättningstoppmötet i Lyon.
We cannot simply now set aside the Lyons employment summit.
SwedishJag skulle inte vilja avfärda offentlig-privata partnerskap helt och hållet.
I would not now want to write the PPP off entirely.
SwedishVi är därför skyldiga att inte avfärda krisen alltför lättvindigt.
It is therefore incumbent on us to face this crisis squarely.
SwedishFaktisk information är ett sätt att avfärda myterna, lögnerna som de kallades här.
Because it stipulates, in detail and effectively, this very subsidiarity, those questions of who decides on what.
SwedishDet är enklast att lägga hela affären åt sidan och sedan avfärda förövaren som religiös extremist.
It is easiest to pigeonhole the whole affair and then classify the perpetrator as a religious extremist.
SwedishAtt avfärda korruption som ett socialt fenomen visar vilka värden som är rådande i ett samhälle.
Rejection of corruption as a social phenomenon has just as much to do with the values that prevail in a society.
SwedishHur som helst det som händer den tamilska minoriteten kan man inte avfärda med ett enkelt smärtstillande medel.
In any case, what is happening to the Tamil minority cannot be shrugged off as a simply anodyne act.
SwedishVi kan inte bara avfärda människor som oanställbara.
We cannot simply write people off as being unemployable.
SwedishJag agerade omedelbart för att avfärda det där jag kunde.
Wherever I could, I acted immediately to quash it.
SwedishOm jag kategoriserar kön för dig idag, då kan du avfärda vad jag har att säga.
SwedishJag vill avfärda den allmänt vedertagna myten att de nya medlemsstaterna inte har någon erfarenhet på detta område.
I would like to dispel the widely held myth that the new Member States have no experience in this area.
SwedishAtt på stående fot avfärda politiska frågor, varav några är ytterst viktiga, gör livet enklare för kommissionen och rådet.
We cannot therefore regard all those questions that have yet to receive an answer as having lapsed.
SwedishDet handlar inte om att avfärda hela idén.
This is not a case of completely killing off the idea.
SwedishAtt avfärda reglerna för vår verksamhet genom allmänt bifall är faktiskt att agera godtyckligt och despotiskt.
And by popular acclamation to discard the rules under which we operate is indeed an act of arbitrary and despotic rule.
SwedishVid de tidigare tillfällena var det fortfarande möjligt att avfärda den namibiska presidentens anti-homoretorik med ett leende.
On previous occasions, the anti-homosexual rhetoric uttered by the Namibian President could be laughed off.