"avsäga" English translation

SV

"avsäga" in English

SV

avsäga {verb}

volume_up
Vi har ingen rätt att avsäga oss ett EU-medborgarskap, även om vi som jag helt och hållet förkastar hela idén om något sådant.
We have no right to renounce European citizenship, even if we completely reject - as I do - the whole concept of such a thing.

Context sentences for "avsäga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag har bestämt mig för att avsäga mig tjänsten som recensent hos er.
After some reflection I have decided to resign as literary critic with you.
SwedishAtt acceptera det innebär i praktiken att avsäga sig möjligheten att få partifinansiering från EU.
To accept such a thing is in effect to exclude oneself from eligibility for European party funding.
SwedishDetta är vårt EU, och detta parlament har ett stort ansvar som det varken kan eller får avsäga sig.
That is our Europe and this Parliament has a major responsibility that it cannot and must not avoid.
SwedishVi i Europaparlamentet, rådet och kommissionen kan inte avsäga oss vårt ansvar på det här området.
We in the European Parliament, the Council and the Commission cannot renege on our responsibility here.
SwedishEtt unionsmedborgarskap är till exempel omöjligt att avsäga sig.
For example, EU citizenship is impossible to renounce.
SwedishAtt avsäga sig bestämmanderätten över valutan innebär att man avsäger sig en del av sitt lands självständighet.
Relinquishing sovereignty over the currency means relinquishing part of national sovereignty.
SwedishVi kan inte avsäga oss våra skyldigheter mot civilisationen.
We cannot abrogate our responsibility to civilisation.
SwedishNär man blir medlem i kyrkan måste man inte numera avsäga sig sina grundläggande medborgerliga rättigheter.
No longer when you join the Church should have you have to leave your basic civil rights at the door.
SwedishVi i detta parlament får inte avsäga oss vårt ansvar.
We in this Parliament cannot abdicate our responsibilities.
SwedishDet uppges att lokala myndigheter har försökt tvinga höglandsinvånare att avsäga sig sin innerliga tro.
It is alleged that local authorities have tried to force highlanders to renounce their deeply held beliefs.
Swedish Det är väl känt att begränsningar av rätten att avsäga sig sitt medborgarskap utgör ett betydande problem.
 It is well known that restrictions on the right to renounce nationality constitute a significant problem.
SwedishRådet kommer givetvis att ta sitt ansvar, vilket man inte har någon avsikt att avsäga sig.
It is a matter of certainty that the Council will take on its share of responsibility, which it has no intention of abdicating.
SwedishDalai lama själv erkände situationens allvar när han hotade med att avsäga sig titeln som levande gud.
The Dalai Lama himself recognised the reality of the situation when he threatened at the time to step down as a living god.
SwedishDet perspektivet får mig dock inte att avstå från och avsäga mig den långa talartid jag för ovanlighetens skull har till förfogande.
This prospect does not lead us to stop talking for so long, as we have time to do so this time.
SwedishJag tror inte att någon i kommissionen tror att parlamentsledamöterna kommer att avsäga sig sina plikter.
I do not think that anybody in the Commission should think that the MEPs in this Parliament are going to abrogate their duties.
SwedishDet uppges att lokala myndigheter har försökt tvinga höglandsinvånare att avsäga sig sin innerliga tro.
We hope that these restrictions will be relaxed and we have made that case explicitly and repeatedly to the Vietnamese authorities.
SwedishI denna mening kan inte kommissionen avsäga sig sitt ansvar utan måste lägga fram konkreta förslag med denna inriktning.
This is why the Commission cannot abdicate its responsibilities and must present specific proposals to this effect.
SwedishMen vi skulle avsäga oss en roll för EU som vi redan har spelat och som det är avgörande att vi fortsätter att spela.
We would, however, be giving up a role for Europe that we have already played and which it is vital that we still play.
SwedishVi skulle i så fall avsäga oss rätten att påverka, för om vi säger ja till ett brådskande förfarande är vi ute ur bilden.
If we agree to an urgent procedure now, we would relinquish the possibility of participating, as we would then be out of the picture altogether.
SwedishDärför måste Europaparlamentet föregå med gott exempel och vi ledamöter måste avsäga oss vårt privilegium med immunitet mot rättsliga förfaranden.
This is why the European Parliament must set an example and we must waive our privilege of immunity from judicial process.