"avsättning" English translation

SV

"avsättning" in English

volume_up
avsättning {comm. gen.}

SV avsättning
volume_up
{common gender}

1. general

avsättning (also: handel, marknad, torget, efterfrågan)
volume_up
market {noun}
AVS-länderna som producerar kakao skulle få betydligt sämre avsättning och lägre inkomster.
ACP cocoa-producing countries would experience a considerable reduction in their market and their income.
Om vi inte får avsättning för våra produkter kommer vi att få fler fattiga män och kvinnor.?
If we cannot market our products we will have more unemployed men and women
Om vi inte får avsättning för våra produkter kommer vi att få fler fattiga män och kvinnor.?
If we cannot market our products we will have more unemployed men and women.'
avsättning (also: pengar, cirkulation, omlopp, spridning)
Det är enbart cyniskt att ta bort farliga produkter från avsättning här, men fortsätta att tillåta att de exporteras till andra länder.
It is nothing short of cynical to take hazardous products out of circulation here but continue to permit their export to other countries.
avsättning (also: försäljning, rea, auktion, realisation)
volume_up
sale {noun}
Därför måste såväl en avsättning som ett förbud mot djurförsök komma till stånd.
This is why a ban on both sales and testing should be introduced.
Totalt sett tror jag att åtgärderna kommer att ge våra jordbrukare nya möjligheter till avsättning.
Overall, I believe that the measures will unlock new sales potential for our farmers.
Jag vill beslutsamt betona att man i detta dokument bör behandla produktion och avsättning av etanol som framställs av jordbruksprodukter och inte av syntetisk etanol.
I want to firmly emphasise that this portfolio should cover the production and sale of agricultural alcohol and not of synthetic alcohol.

2. "försäljning"

avsättning (also: avlopp, utgång, avloppskanal, utlopp)
volume_up
outlet {noun}
Det verkar lämpligt att det nya biståndsprogrammet för de fattigaste också kan ge avsättning för Europeiska gemenskapens produkter.
It would seem fitting that the new aid programme for the poorest would also serve as an outlet for European Community produce.
Såväl etanol som framställts av jordbruksprodukter som syntetisk etanol kan användas för de flesta avsättningar, utom för spritdrycker, och de kan därför konkurrera på samma marknad.
For most outlets except alcoholic beverages, both agricultural and synthetic alcohol can be used and therefore compete on the same market.

Context sentences for "avsättning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUnder den fjärde franska republiken användes en metod som kallades ”avsättning”.
During the Fourth Republic, a practice known as 'unseating' was used.
SwedishDärför måste såväl en avsättning som ett förbud mot djurförsök komma till stånd.
This is why a ban on both sales and testing should be introduced.
SwedishMan får dock inte tro att det kvittar vad vi producerar, att vi ändå får avsättning för det.
But nor should we pretend that whatever we produce, someone will buy it at some point.
SwedishDet finns ingen avsättning för fiskare, under det att det finns avsättningar för jordbrukare!
There is no set-aside for fishermen whereas there is set-aside for farmers!
SwedishCirka en tiondel av den globala produktionen av kakaobönor skulle inte längre finna avsättning.
About one tenth of global cocoa bean production would fail to find a buyer.
SwedishTotalt sett tror jag att åtgärderna kommer att ge våra jordbrukare nya möjligheter till avsättning.
Overall, I believe that the measures will unlock new sales potential for our farmers.
SwedishUtvecklingsländerna är hänvisade till mellanhandeln för att kunna transportera och finna avsättning för sina varor.
Developing countries rely on distributors to transport and sell their products.
SwedishEndast ett land i EU – Nederländerna – har slutfört sin avsättning av särskilda bevarandeområden.
Only one country in the EU – the Netherlands – has completed its designation of special areas for conservation.
SwedishSå länge det inte finns någon avsättning till mänsklig konsumtion, bör vi kunna fiska på det sätt som föreslås.
So long as there is no set-aside for human consumption, we ought to be able to fish in the manner proposed.
SwedishDet är självklart att en avveckling är förenad med kostnader och att det krävs avsättning av medel för att bestrida dessa.
Clearly, phasing out has costs associated with it, and resources need to be set aside to offset these.
SwedishUtom vid avsättning skall ledamöterna av revisionsrätten kvarstå i ämbetet till dess att de ersatts.
Save in the case of compulsory retirement, members of the Court of Auditors shall remain in office until they have been replaced.
SwedishDet betyder att området inte stängs av längre än tre månader och det innebär en bra avsättning på produkterna.
That means that the area would be cut off for no longer than 3 months and that there will be free marketing of products.
SwedishFörmånsbehandling har gett upphov till lokala sockergrödor, ofta i liten skala och med mycket begränsad avsättning, i olika AVS-länder.
This situation will get worse as the price drops, which will only benefit major producers and distributors.
SwedishEndast ett land i EU – Nederländerna – har slutfört sin avsättning av särskilda bevarandeområden.
Mr President, I support the concept of integrating care for the environment into other policies such as the structural funds, agricultural funds and so on.
SwedishFörmånsbehandling har gett upphov till lokala sockergrödor, ofta i liten skala och med mycket begränsad avsättning, i olika AVS-länder.
Preferential treatment has created local sugar crops, often small-scale with a minimum outlay, in various ACP countries.
SwedishDärför stöder vi en fortsatt avsättning av det fulla beloppet till översättningar av referaten från europaparlamentets sammanträden.
We are therefore in favour of the full amount continuing to be set aside for translations of the proceedings of the European Parliament.
SwedishAtt vi från och med nu skulle säga: ingen avsättning för produkter från våra marknader som förorsakar problem för de lokala producenterna.
That from now on we should declare that we will stop selling products from our markets that will cause problems for local producers.
SwedishGemenskapens fond som finansieras med en avsättning av värdet på stöden har utnyttjats för lite på grund av kommissionens urusla förvaltning.
The Community Fund financed by deductions from the subsidies has been underused. This was due to serious mismanagement by the Commission.
SwedishI detta sammanhang måste jag dessvärre säga att ingen som helst avsättning har gjorts för en gemensam europeisk energisäkerhetsstrategi i EU: s budget 2007 – 2013.
The EU’ s energy security strategy should be based on the criteria of the weakest link, which can be summarised as follows.
Swedishfinna avsättning för