"avsedda" English translation

SV

"avsedda" in English

EN

SV avsedda
volume_up
{neuter}

avsedda (also: avsikt, uppgift, mening, mål)
Den för detta avsedda budgetpost B5-512 har höjts med hela 60 procent.
The line designated for this purpose, B5-512, was increased by a full 60 %.
De som ger stöd frestas att tro att deras pengar används till det avsedda ändamålet.
Those who provide aid are tempted to believe that their money is used for the correct purpose.
De europeiska institutionerna är avsedda enbart att försöka fastställa några konkurrensregler.
The sole purpose of the European institutions is to try to set some rules for competition.

Synonyms (Swedish) for "avsedd":

avsedd

Context sentences for "avsedda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI det sistnämnda fallet behövs en minskad skattesats på varor avsedda för barn.
In the latter instance, what is needed is preferential tax rates for children's goods.
SwedishDe var uppenbart avsedda att fylla tomrummen efter de återkallade leksakerna.
They were clearly destined to fill the gaps as a result of the toy recalls.
SwedishVi måste se till att transporten av levande djur avsedda för slakt minskar.
We have to successfully reduce the transport of live animals for slaughter.
SwedishJag valde att övervaka de vallokaler som enbart var avsedda för kvinnor.
It is evident from the social indicators that the situation is still very difficult.
SwedishFrihandel är sannerligen inte acceptabelt för instrument avsedda att döda eller tortera.
Free trade is certainly not acceptable for instruments of death or torture.
SwedishDe åtgärder som är avsedda för arbetstagarna tar sikte på en garanterad fattigdomsnivå.
The measures designed for the workers are tantamount to a guaranteed level of poverty.
SwedishBåda produkttyperna är dock avsedda att interagera med organismer på ett specifikt sätt.
Both are products designed to interact in a specific way with the organism.
SwedishDet finns de som lägger fram argument som är avsedda att skrämma upp våra kvinnliga medborgare.
There are those who put forward arguments designed to alarm our female citizens.
SwedishDock kan själva regionalpolitiken också faktiskt leda till icke avsedda konkurrensstörningar.
But regional policy can actually lead to unintentional distortions of competition.
SwedishHär talar vi om ca 280 miljoner ecu, av vilka 180 miljoner ecu är avsedda för AVS-länderna.
Here we are talking about ECU 280m, of which ECU 180m are for ACP countries.
SwedishDessa intäkter måste vara uteslutande avsedda för miljöpolitiska åtgärder.
These revenues must be exclusively destined for environmental policies.
SwedishGenomförandet av projekt som är avsedda att bekämpa detta fenomen är brådskande.
The implementation of projects aimed at combating this hazardous phenomenon is an urgent issue.
SwedishDessa förändringar är avsedda att skapa gynnsamma villkor för barns utveckling.
These changes are meant to create favourable conditions for the proper development of children.
SwedishMen varje år har vi upptäckt att medlen inte går till de ändamål de var avsedda för.
However, every year, we discover that the funds have not gone where they were supposed to go.
SwedishAppar är webbaserade program som är avsedda att användas helt i webbläsaren.
Web-based applications are programs that are designed to be used entirely within the browser.
SwedishUndantag får endast göras för de utvecklingsländer för vilka de är avsedda.
The Committee on Transport has sharpened this stipulation up a bit.
SwedishDe använda resurserna kommer ofta inte fram till de avsedda mottagarna.
   – Mr President, the efficiency of development aid remains a problem.
SwedishFör det andra är de inte avsedda att stryka eller ersätta texten i sin helhet.
Secondly, they do not aim to delete or replace the entire text.
SwedishJag kan inte på stående fot säga att det finns medel avsedda för medelklassen.
I cannot say offhand that there are funds for the middle class.
SwedishJag hoppas att de delade omröstningarna inte är avsedda att radera betydande delar av betänkandet.
I hope the split votes are not taken to delete significant portions of the report.