"avsett" English translation

SV

"avsett" in English

EN

SV avsett
volume_up
{past participle}

avsett (also: menade, inneburit)
Det sjunde ramprogrammet är avsett att fungera som Lissabonagendans svänghjul.
The Seventh Framework Programme is meant to be the fly wheel of the Lisbon Strategy.
Flexibilitetsinstrumentet är avsett för att täcka oförutsedda utgifter.
The flexibility instrument is meant to cover unforeseen expenditure.
Långtermighet " är avsett att ursäkta dagens våldsamma nedskärningar.
'Long-termism ' is meant to excuse the savage cuts of today.

Context sentences for "avsett" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKommissionens förslag är avsett som en bestämmelse med obegränsad varaktighet.
The Commission's proposal is intended to be a regulation of unlimited duration.
SwedishEU:s miljömärke är avsett för alla produkter och är ett mycket välkommet tillskott.
The European Ecolabel relates to all products and is a very valuable addition.
SwedishDetta avtal är avsett att hålla hela den sönderfallande EU-konstruktionen på plats.
This agreement is designed to keep the whole crumbling edifice of the EU in place.
SwedishDet vi har gjort under det senaste året är avsett att förbättra lagstiftningen.
What we have done over the last year is intended to improve legislation.
SwedishDetta ändringsförslag ändrar därför inte den text som det är avsett att ändra.
This amendment does not therefore amend the text it is intended to amend.
SwedishÄr detta krav på läsbarhet avsett att förvirra brittiska bilförare på 35 EU-språk?
Is this readability designed to confuse UK motorists in 35 EU languages?
SwedishProjekten stöder kemisk förstörelse och hantering av plutonium avsett för kärnvapen.
The projects support chemical destruction and the disposal of weapons-grade plutonium.
SwedishEtt direktiv avsett att uppmuntra återvinning har i stället uppmuntrat dumpning av sopor.
A directive intended to encourage recycling has ended up encouraging fly-tipping.
SwedishLet ' s do better with less ", som kommissionär Patten sade, är inte avsett för henne.
" Let's do better with less ", as Commissioner Patten said, is lost on her.
SwedishVi bör därför inte tvinga detta att göra något det inte är avsett för.
We should not therefore try to force this to do anything it is not intended to.
SwedishDe utlovade en miljard euro, och åtminstone hälften var avsett för Afrika.
They promised one billion euros, and at least half of this was for Africa.
SwedishDessa pengar ska avsättas från och med 2010 och är avsett som bistånd till handeln.
This money will be provided from 2010 and is intended as aid for trade.
SwedishI denna kammare är det kanske nödvändigt att påpeka att detta var avsett som ironi...
In this House, it is perhaps necessary to point out that this was intended as irony ...
SwedishUtvecklingsstöd är inte bara för lantbrukare, det är avsett för alla delar av samhället.
Development aid is not only for farmers, it is intended for all sections of society.
SwedishDet bidragsflöde som är avsett att främja frihet i Vitryssland stoppas.
The flow of subsidies intended to promote freedom in that country is being cut off.
SwedishEn del ser bistånd som något som är menat för riktigt fattiga länder, avsett som hjälp.
Some view development aid as something given to help really poor countries.
SwedishDe länder som inte deltagit på avsett sätt kommer att få mindre pengar.
The reform that is now in its initial stages will change absolutely nothing.
SwedishEn del av detta bidrag är avsett att stödja UNRWA:s utbildningsprogram.
Part of this contribution will be used for UNRWA' s educational programmes.
SwedishEn del av detta bidrag är avsett att stödja UNRWA: s utbildningsprogram.
Part of this contribution will be used for UNRWA's educational programmes.
SwedishDe länder som inte deltagit på avsett sätt kommer att få mindre pengar.
Those countries that did not participate properly will receive less money.