"avsides" English translation

SV

"avsides" in English

SV avsides
volume_up
{adverb}

avsides (also: undan, åt sidan, åsido, i enrum)
volume_up
aside {adv.}
Som min spanska kollega sade, betraktas kvinnors rättigheter för närvarande bara som en avsides aspekt, i stället för att ses som en grundläggande del av de mänskliga rättigheterna.
As my Spanish colleague said, at the moment they are merely seen as an aside, rather than being integral to human rights.
avsides (also: bort, igen, åter, efter)
volume_up
back {adv.}

Synonyms (Swedish) for "avsides":

avsides
Swedish

Context sentences for "avsides" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag bor på en ö som ligger bakom en annan ö, avsides beläget i Europa.
I live on an island which is behind an island which is off the coast of Europe.
SwedishDetta skulle t.ex. vara omöjligt för förbränningsanläggningar i avsides liggande områden.
This would be impossible for incineration plants in remote areas, for example.
SwedishFinland är ett avsides beläget land: Vi befinner oss långt ifrån EU: s huvudmarknad.
Finland is a geographically remote country: we are a long way from the principal EU markets.
SwedishEuropa får inte stå avsides och tiga medan denna konflikt pågår.
Europe cannot stand still and remain silent in the face of this conflict.
SwedishVi måste se till att de avsides belägna platserna görs delaktiga i detta.
We must ensure that the outlying places are brought into this.
SwedishAtt de avsides belägna länderna skall ställas utanför marknaden?
For the peripheral countries to be left out of the market?
SwedishBryssel ligger faktiskt relativt avsides om jag försöker få reda på skotska fotbollsresultat på en lördag.
Brussels is actually pretty peripheral if I am looking for Scottish football scores on a Saturday.
SwedishJag röstade emot betänkandets förslag, eftersom jag anser att det kommer att skada de avsides belägna medlemsstaterna.
I voted against this report's proposal as I believe it will harm the outlying Member States.
SwedishNär det gäller jordbruket i de mest avsides belägna regionerna är framtiden inte bara oviss utan ytterst oroväckande.
Moreover, for agriculture in the most remote regions, the future is not only uncertain but extremely worrying.
SwedishRandområdenas avsides läge medför höga kostnader för marknadsföring, handel och transport av varor och personer.
The remoteness of peripheral areas causes high costs for marketing, trade, and transportation of goods and persons.
SwedishFör det andra den utsträckning till vilken avsides belägna regioner och öar är beroende av havet för kontakter med sina grannar.
Second, the extent to which outlying regions and islands depend on the sea for contacts with their neighbours.
SwedishAvsides elproduktion i glest befolkade områden som t. ex. på landsbygden är möjlig, men man måste stimulera den.
De-centralised generation is perfectly possible in thinly populated localities such as the rural areas but incentives will have to be given.
SwedishVi måste också hitta andra tolererbara sätt för att minska kostnaderna för transporter till öar och avsides belägna samhällen.
We also need to find other permissible ways of reducing the costs associated with transport to island and outlying communities.
SwedishVi som kommer från avsides belägna öregioner undrar vem som ska betala den merkostnad som uppstår i de missgynnade regionerna.
Those of us from outlying island regions are wondering who is going to pay the additional cost that will arise for these regions in deficit.
SwedishEn avgift för tunga godsfordon är en åtgärd som straffar de avsides belägna länderna i EU, exempelvis Grekland, Italien, Spanien och Portugal.
The levying of a charge on heavy goods vehicles is a measure which penalises the outlying countries of the EU, such as Greece, Italy, Spain and Portugal.
SwedishUttaget av denna avgift kommer emellertid att förbli en realitet och kommer att medföra att de befintliga kostnaderna ökar för de avsides belägna länderna i EU.
However, the levying of this charge will remain a reality and will bring an increase in the existing costs for the outlying countries of the EU.
SwedishFör avsides belägna transmarina länder, vilka även Finland tillhör, är närsjöfarten ett verkligt livsvillkor, precis som Paasilinna här nyss vittnade om.
For remote countries across the seas, and that includes Finland, short sea shipping is an absolutely vital necessity, just as Mr Paasilinna there just said.
SwedishDet bör också innebära främjande av tillgång, särskilt i avsides belägna regioner, i regioner med geografiskt ofördelaktigt läge, alltså även i bergsregioner.
It should also mean promoting access, especially in outlying regions, in regions with a geographical disadvantage, that is, also in mountainous regions.
SwedishDe indonesiska myndigheternas politik att blottlägga de avsides liggande skogsområdena och ställa de till den ekonomiska utvecklingens tjänst har allvarliga brister.
Mr President, the Indonesian Government's policy of opening up remote forest areas for economic development has serious shortcomings.
SwedishVi som kommer från avsides belägna öregioner undrar vem som ska betala den merkostnad som uppstår i de missgynnade regionerna.
As Mr Turmes said earlier, the large multinationals are currently demanding higher sums from their subscribers in certain countries than in countries where that free movement does not exist.