"avsikter" English translation

SV

"avsikter" in English

EN
volume_up
avsikt {comm. gen.}

SV avsikter
volume_up
{verb}

avsikter

Context sentences for "avsikter" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag vill också gärna veta vad ordförandeskapet har för avsikter i den frågan.
I should like to know what the Presidency intends to do on this subject as well.
SwedishDan Jørgensen har dock haft goda avsikter, och han har lyckats inom många områden.
Mr Jørgensen, however, has had good intentions and he has succeeded in many areas.
SwedishJag hälsar alla med rättvisa och ärliga handlingar och avsikter varmt välkomna.
A warm welcome to everyone whose actions and intentions have been fair and sincere.
SwedishDet är upp till oss att se till att detta blir mer än en samling goda avsikter.
It is up to us to ensure that this is more than just a catalogue of good intentions.
SwedishDet är ingen mening att göra eller försöka göra en andra tolkning av våra avsikter.
There is no point in second-guessing or trying to second-guess our intentions.
SwedishSedan dess har ni ständigt bekräftat era lovvärda avsikter i det avseendet.
Since then you have frequently restated your laudable intentions in this respect.
SwedishI politiken är goda avsikter inte bara otillräckliga, utan de är också ett slöseri.
In politics, good intentions are not only inadequate, they are also a waste.
SwedishDet är dock inte nödvändigt att ge denna uppsättning av goda avsikter en konkret form.
This catalogue of good intentions does need to be given tangible form, however.
SwedishToppmötet i Washington ledde fram till en imponerande katalog över vällovliga avsikter.
The Washington summit produced an impressive catalogue of commendable intentions.
SwedishVi måste vara försiktiga så att goda avsikter inte leder till överdriven byråkrati.
We need to be careful that good intentions do not descend into excessive bureaucracy.
SwedishJag vill också gärna veta vad ordförandeskapet har för avsikter i den frågan.
It is pushed into the background and left out of the real notion of growth.
SwedishNär jag lyssnar till kommissionär Kyprianou tvivlar jag inte på hans goda avsikter.
Listening to Commissioner Kyprianou speak, I have no doubt as to his good intentions.
SwedishOrdförandeskapet måste snarast klargöra sina verkliga avsikter på det här området.
The Presidency must clarify its real intentions in this matter as quickly as possible.
SwedishDet betyder att de nuvarande aktieägarna måste lämna klara deklarationer om sin avsikter.
That means that the current shareholders must clearly declare their intentions.
SwedishJag tror att vår grupp och parlamentet kommer att stödja kommissionens avsikter.
I believe that our group and Parliament will support the European Commission's intentions.
SwedishUtan dem blir Lissabonstrategin inte mycket mer än en trevlig lista över goda avsikter.
A knowledge-based economy implies a world view that only culture can provide.
SwedishFolk börjar inse kommissionens avsikter, och ni kommer att ställas till svars för det.
People are waking up to your intentions and the time will come that you are exposed.
SwedishOrdet ”hållbar” syftar på fakta och verkliga reformer, inte på avsikter.
The word ‘solid’ refers to facts and actual steps of reform rather than intentions.
SwedishJag beundrar särskilt det sätt på vilket betänkandet inte bara är fyllt med goda avsikter.
I particularly admire the way the report is not just filled with good intentions.
SwedishJag betvivlar inte att de menar väl, men vägen till helvetet kantas av goda avsikter.
I do not doubt that they mean well but the road to hell is paved with good intentions.