"avslå" English translation

SV

"avslå" in English

SV avslå
volume_up
{verb}

1. general

Avslå kravet på 95 år, och avslå hela direktivet!
Reject the requirement for 95 years and reject the entire directive!
Ändringsförslag 37 förtecknades som ”Förslag om att avslå kommissionens förslag”.
Amendment 37 was listed as, ‘Proposal to reject the Commission proposal’.
Om parlamentet vill avslå det kommer kommissionen att respektera detta beslut.
If Parliament wishes to reject it, then the Commission will respect that decision.
avslå (also: vägra, sjunka, falla, tacka nej)
Det stod kommissionen fritt att avslå denna önskan från parlamentet.
The Commission was at liberty to decline that wish of Parliament.
I detta fall pekar plikten tydligt i den riktning som utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden angett: att avslå begäran om upphävande av immuniteten.
In this case, that duty points clearly in the direction indicated by the Committee on Legal Affairs and the Internal Market to decline waiving the immunity.
   – På Internationella kvinnodagen kan talmannen inte avslå någon begäran.
   On International Women’s Day the President cannot refuse any request.
Jag tror att det är helt riktigt att avslå tillståndet för denna tillsats.
I think it is perfectly right to refuse to authorise this additive.
Dessa förfarandegarantier kommer att bidra till att förhindra att beslut att avslå viseringsansökningar framstår som godtyckliga.
These procedural guarantees will prevent decisions to refuse visas from being seen as arbitrary.
Inga sådana förslag har inkommit, och om jag skall följa arbetsordningen måste jag avslå ert förslag.
No such request has been received, and so, if I follow the Rules, I should dismiss your request.
avslå (also: ogilla, avvisa)

2. business

Avslå kravet på 95 år, och avslå hela direktivet!
Reject the requirement for 95 years and reject the entire directive!
Ändringsförslag 37 förtecknades som ”Förslag om att avslå kommissionens förslag”.
Amendment 37 was listed as, ‘Proposal to reject the Commission proposal’.
Om parlamentet vill avslå det kommer kommissionen att respektera detta beslut.
If Parliament wishes to reject it, then the Commission will respect that decision.
avslå (also: avvisa talan, vägra)
   – På Internationella kvinnodagen kan talmannen inte avslå någon begäran.
   On International Women’s Day the President cannot refuse any request.
Jag tror att det är helt riktigt att avslå tillståndet för denna tillsats.
I think it is perfectly right to refuse to authorise this additive.
Dessa förfarandegarantier kommer att bidra till att förhindra att beslut att avslå viseringsansökningar framstår som godtyckliga.
These procedural guarantees will prevent decisions to refuse visas from being seen as arbitrary.

3. colloquial

Synonyms (Swedish) for "avslå":

avslå

Context sentences for "avslå" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMin grupp stöder förslaget att avslå direktivet, om än av andra skäl än föredraganden.
It is therefore time to withdraw the proposal and start again from the beginning.
SwedishSvarta poster kan du acceptera eller avslå och de motsvarar filterkriterierna.
Entries in black can be accepted or rejected and match the filter criteria.
SwedishEnligt min mening bör vi därför avslå den föreslagna kompromiss som har lagts fram.
Therefore, the proposed compromise that is on the table should, in my opinion, be rejected.
SwedishFyrtio ledamöter måste resa sig för att avslå yrkandet, och inga förklaringar kommer att ges.
Forty Members would have to rise to oppose the motion, and no explanation would be given.
SwedishBeslutet att avslå en visumansökan beror uppenbarligen på USA:s statstjänstemän.
(PL) Mr President, the decision to deny a visa obviously depends on US civil servants.
SwedishLåt oss avslå den här felaktiga, ologiska och missvisande resolutionen.
Let us drop this inaccurate, illogical and misguided resolution.
SwedishNi känner till beslutet att enstämmigt avslå vårt utkast enligt 100a.
You are aware of the decision whereby our submission according to 100a was unanimously rejected.
SwedishCentralt i beslutet är att anta eller avslå dokumentet.
Central to the resolution will be the acceptance or rejection of the document.
Swedishskälen att neka eller avslå en europeisk skyddsorder har begränsats,
the reasons for refusal to recognise or rejection of a European Protection Order have been limited;
SwedishJag uppmanar er därför att avslå begäran om uppskjutande.
I therefore call, in turn, for the rejection of this postponement.
SwedishDessa kan ministerrådet då avslå, men det måste diskutera dem, sett ur gemenskapens synvinkel.
The Council of Ministers may deny that this is the case, but it is forced to argue from a Community position.
SwedishFör EU: s skull bör vi avslå denna kvasireform.
This is merely one example of why the reform is dishonest.
SwedishVåra huvudsakliga skäl för att avslå detta förslag är
Our main reasons for rejecting this proposal are:
SwedishJag skulle vilja framhålla några av de många punkter som ligger bakom att vi helt vill avslå detta betänkande.
Among the many points justifying our outright rejection of this report, I would like to highlight the following.
SwedishGenom att avslå detta ändringsförslag försökte UKIP återupprätta kommissionens ståndpunkt och alltså behålla undantagen.
By voting against this amendment UKIP was seeking to restore the commission position, hence retaining opt-outs.
SwedishMan kommer inte att kunna avslå förnyande av tillstånd på grund av sjukdomar som uppkommit efter expediering av desamma.
It will not be possible to deny renewal of the permit because of illnesses subsequent to the issuing of that permit.
SwedishAv den anledningen gav jag vid upprepade illfällen rådet att helt och hållet avslå direktivet, eftersom det har blivit överflödigt.
For this reason I had repeatedly advised outright rejection of the directive, since it has become superfluous.
SwedishAv tre viktiga skäl röstade emellertid de konservativa för att avslå kommissionens förslag om frivillig modulering.
However, for three major reasons, Conservatives voted in favour of rejecting the Commission's proposal on voluntary modulation.
SwedishI detta parlament röstar vi för att anta texter eller ändringsförslag eller för att avslå texter eller ändringsförslag.
Madam President, in this Parliament we vote to adopt texts or amendments or not to adopt texts or amendments.
SwedishSå vilka mer övertygande argument kan rådet lägga fram för att avslå en förlängning av de reducerade mervärdesskattesatserna?
What more convincing arguments could the Council therefore present in favour of rejecting the extension of reduced VAT rates?