SV avsluta
volume_up
[avslutade|har avslutat] {verb}

1. general

Vi hoppas kunna avsluta dessa undersökningar så snart som möjligt.
We hope that it will be possible to conclude these investigations as soon as possible.
Låt mig därför avsluta med att upprepa min vädjan till kommissionen och rådet.
And so, let me conclude by reiterating my appeal to the Commission and the Council.
Jag vill avsluta med att betona vikten av öppenhet på det här området.
Let me conclude by emphasising the importance of transparency in this field.
Avsluta utkastläget med ikonen på utrullningslisten Formulärfunktioner.
End the design mode using the icon on the Form Functions floating toolbar.
Jag vill avsluta med att stödja föredragandens funderingar om budgeten.
I wish to end by supporting the rapporteur's statement regarding the budget.
Jag skall slutligen avsluta mitt anförande med att ta upp utvidgningsfrågan.
Finally, I should like to end my speech by mentioning the question of enlargement.
Jag tror ändå att vi fortfarande har en god chans att snart kunna avsluta arbetet.
This being said, I believe that there is still a good chance to finish the work soon.
Låt mig avsluta med några ord om EU och klimatförändringskonferensen.
Let me finish with a word about the European Union in the climate change conference.
Låt mig avsluta med detta: När man startar krig, så har politikerna misslyckats.
Let me finish with this: When war begins, politicians have failed.
Jag vill klargöra att kommissionen inte vill avsluta debatten.
Let me be clear in saying that the Commission does not want to close the debate.
Jag vill avsluta med att citera min numera avlidne landsman, domare Aspery: ”Reform?
I will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Enligt föredragningslistan bör vi officiellt avsluta debatten kl.
Officially, according to our agenda, we should close the debate at 11.50 a. m.
Medlemsstaterna måste så snabbt som möjligt avsluta den nya mätningen av sina flottor.
The Member States must complete the re-measurement of their fleets as soon as possible.
Kommissionen kommer att avsluta omarbetningen av GSP:s ursprungsregler snarast möjligt.
The Commission will complete the revision of the GSP rules of origin as soon as possible.
Jag anser det vara nödvändigt att avsluta Lomé IV och under en tid låta post-Lomé råda.
I believe this is essential if we are to complete Lomé IV and have a post-Lomé period.
avsluta
Låt mig avsluta med lite goda nyheter, och kanske lite dåliga nyheter.
So let me finish up with some good news, and maybe a little bit of bad news.
Det finns två andra frågor som jag vill kommentera, och sedan kommer jag att avsluta med att tala om ekonomiska partnerskapsavtal.
There are two other issues I wish to comment on, and then I will finish up with the EPAs.
Avsluta i juni med den melodi som alla européer förväntar sig, Beethovens Ode till glädjen: !
Finish up in June with the tune which all Europeans are expecting, Beethoven's Ode to Joy: ‘’!
avsluta (also: avrunda)
Hon hoppas fortfarande vara i tid för att avsluta raden av PPE-talare.
She is hoping she will still be in time to round off the list of speakers from the PPE-DE Group.
Vi måste skynda på, fullborda eller avsluta den uppgift som planerades och inleddes korrekt.
We need to speed up, round off or complete the task that was planned and begun in the correct way.
Jag är också övertygad om att vi kan avsluta detta ärende under en behandling, och också inom ett år från det att förslagen lagts fram.
I am also convinced that we can round off this matter in one reading, and even within a year of launching the proposals.
Det skulle vara grymt och inhumant att godtyckligt avsluta processen på detta sena stadium.
It would be cruel and inhumane to terminate the process arbitrarily at this late stage.
Konsumenten kommer också att ha rätt att avsluta avtalet före varje årlig betalning.
The consumer will also have the right to terminate the contract before each yearly payment.
Under rådande förhållanden finns emellertid skäl att öka samarbetet med Ryssland och inte att avsluta det.
In this situation, however, it is necessary to increase co-operation with Russia, and not terminate it.
avsluta
volume_up
to wind up {vb} (finish something)
Jag har tagit emot fem resolutionsförslag för att avsluta debatten.
I have received five motions for resolutions to wind up the debate
Jag har tagit emot sex resolutionsförslag för att avsluta debatten
I have received six motions for resolutions to wind up the debate
Jag har mottagit ett resolutionsförslag, för att avsluta debatten.
I have received a motion for a resolution to wind up the debate.
Målet är att göra de sista justeringarna och avsluta förhandlingarna.
The objective is to dot the final i's and to wrap up the negotiations.
Det är bra att vi nu äntligen kan avsluta detta ärende.
It is good that we can now finally wrap up this dossier.
Det öppnar även en möjlighet för Kroatien att avsluta förhandlingarna redan i år, som vi säger i vårt betänkande.
That also opens up the possibility for Croatia to wrap up negotiations as early as this year, as we have stated in our report.
Jag ber om lite disciplin, annars kommer vi aldrig att kunna avsluta debatten.
I would ask you to exercise a little discipline, because otherwise we will never finish this debate and we still have the voting time at 6.30 p.m. and two further reports to get through.
Jag vill avsluta med att uttrycka min djupa besvikelse över brevet från tre av de nationella parlamentens talmän.
Unfortunately, there are other parts of the report that strike a discordant note, the most surprising of which is that it sets out what the result of open dialogue ought to be.
Jag vet inte om ett luftangrepp kan förstöra alla de här vapnen, men om vi skulle börja igen utan att avsluta det skulle det leda till katastrof.
I do not know whether an air strike can take out all these weapons, but for us to start again without finishing would be disastrous.

2. commerce

Jag vill avsluta med att säga att vi måste hitta en balans mellan dessa delar och göra allt för att de ska bli tydliga för medborgarna.
I should like to conclude by saying that we must balance these elements and do everything to make them clear to our citizens.
Jag skall avsluta och säga att det politiska resultatet av den här förlikningen enligt min mening är helt tillfredsställande.
I will conclude by saying that the political balance of this conciliation is, in my opinion, entirely satisfactory.
Låt mig avsluta med att säga att som ordförande i utskottet och i min egenskap av föredragande har det varit min skyldighet att hitta en balans.
I will end, Mr President, by saying that, as Committee Chairman and rapporteur, it was my duty to find a balance.

3. business: "talan"

Jag vill klargöra att kommissionen inte vill avsluta debatten.
Let me be clear in saying that the Commission does not want to close the debate.
Jag vill avsluta med att citera min numera avlidne landsman, domare Aspery: ”Reform?
I will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Enligt föredragningslistan bör vi officiellt avsluta debatten kl.
Officially, according to our agenda, we should close the debate at 11.50 a. m.

Context sentences for "avsluta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag anser att det är ett genombrott, att vi lyckades avsluta detta protokoll.
I consider it to be a breakthrough that we succeeded in concluding this protocol.
SwedishJag vill avsluta debatten med att säga att jag har mottagit 6 resolutionsförslag.
I have received six motions for resolutions at the conclusion of this debate.
SwedishJag vill avsluta debatten med att säga att jag har mottagit 6 resolutionsförslag .
I have received six motions for resolutions at the conclusion of this debate.
SwedishJag skulle vilja be er om att efter en del överläggning nu avsluta omröstningen.
On reflection, I should like to ask for voting to be halted at this point.
SwedishFramför allt kan vi inte gå med på att avsluta diskussionerna i detta ämne.
In particular, we cannot agree to a termination of discussion on this subject.
SwedishOm du har det och du skulle vilja avsluta kontot kan du ha rätt till en återbetalning.
If so, and you'd like to cancel your account, you might be eligible for a refund.
SwedishEn företagare kan besluta att avsluta sin verksamhet av ett antal olika skäl:
An entrepreneur may decide to stop doing business for a number of different reasons:
SwedishJag vill avsluta med att säga att denna debatt delvis är en om myt mot verklighet.
What nonsense to say that this new Constitution will create a centralised superstate!
SwedishDet viktigaste är att avsluta den senaste rapporten om välståndets förflyttning.
The most important thing to come out of the last report concerns the movement of wealth.
SwedishJag skall avsluta med dessa ord, eftersom jag har täckt in hela jordbruksområdet.
I shall leave it there, as I have covered the agricultural scene totally.
SwedishJag skall avsluta med två frågor, om det går bra och utan att bli alltför långrandig.
I trust I am not trying your patience. I should like to make two last points.
SwedishFaktum är att det aldrig är för sent att avsluta något, men ibland är det för tidigt.
As far as I am concerned, signing before doing this would be a crime against Europe.
SwedishJag vill avsluta med en sista kommentar som jag också tycker verkar relevant.
I should like to make one last observation which I think is also relevant.
SwedishJag skulle vilja avsluta genom att ta upp de mer allmänna frågorna inom ekonomin.
In conclusion, I should like to address some more general issues related to the economy.
SwedishOm vi vill uppföra oss seriöst tycker jag vi ska avsluta denna debatt.
So if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate.
SwedishJag skulle vilja avsluta debatten med att upprepa mitt tack till er för era synpunkter.
In ending this debate, I would just like to repeat my thanks to you for your views.
SwedishJag vill dock avsluta med att framföra en tanke till kommissionsledamoten och kammaren.
I would, though, like to leave the Commissioner and the House with a final thought.
SwedishDet var så vi gick in i förhandlingarna, och det är så vi vill avsluta dem.
That is how we went into this round; that is how we want to come out of it.
SwedishÄndra Antal decimaler under Alternativ och avsluta dialogrutan med OK.
Under Options, change the number of Decimal places and exit the dialog with OK.
SwedishEfter 13 år är det dags att avsluta det skamliga Srebrenicakapitlet.
After 13 years it is time to bring the shameful Srebrenica episode to a closure.