"avstängning" English translation

SV

"avstängning" in English

SV

avstängning {neuter}

volume_up

Context sentences for "avstängning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen talar bara om en prövning före avstängning - inte om en domstolsprövning.
It merely refers to a review prior to exclusion - not a judicial review.
SwedishDen officiella anledningen till hans avstängning var att han inte hade närvarat på föreläsningarna.
The official reason for his expulsion was that he had failed to attend classes.
SwedishJag anser att idén om en automatisk avstängning är väldigt bra, och det gäller inte bara laddare.
I think the idea of an automatic cut-off is a very good one and it applies not only to chargers.
SwedishOch på sätt och vis är det sån avstängning som jag har funderat kring.
And I think that that is very troubling, and in a sense, I've been reflecting on turning that part of us off.
SwedishI beslutet framgår tidpunkt för eventuell avstängning.
A student who has been warned or suspended is entitled to request a review by the County Court.
SwedishDet budskap som denna avstängning för fram, vet ni vad det är?
Do you know what message emerges from that dismissal?
SwedishDetta kommer att resultera i avstängning av huvudströmmen.
Disabling me will result in loss of primary power.
SwedishJag förväntar mig ett europeiskt initiativ om avstängning.
I await a European initiative to close it down.
SwedishVi bör undvika avstängning varhelst det är möjligt till förmån för andra, mer effektiva åtgärder för att bekämpa piratkopiering.
We should avoid disconnection wherever possible in favour of other, more effective measures to combat piracy.
SwedishI mina hemtrakter vid Irländska sjön står vi nu, för tredje året i rad, inför en avstängning av fiskeområdet i sex veckor.
In my area in the Irish Sea we now face, for the third year running, the closure of the fishing area for six weeks.
SwedishAvstängning av en kunds Internetanslutning, utan rättslig uppsikt, är inte rätt lösning på att bekämpa piratkopiering.
Forced removal of a customer's Internet connection, without judicial oversight, is not the right solution to combating piracy.
SwedishE.ON hade genomfört en planerad avstängning av en luftledning och denna operation hade även genomförts med en tidigare ledning.
E.ON had carried out a planned deactivation of an overhead line and this operation had also been done with a previous line.
SwedishEU måste visa sin solidaritet i nödsituationer, som den plötsliga avstängning av gasleveranserna som vi upplever för närvarande.
Europe will have to prove its solidarity in emergency situations such as the sudden turn-off of the gas supply that we are experiencing at present.
SwedishUnder de senaste dagarna har vi alla bevittnat en avstängning av flygplatser över nästan hela Europas kontinent.
Ladies and gentlemen, in the last few days, we have all been witnesses of the blockade of airports throughout almost the whole of the continent of Europe.
Swedish. - Vi röstade för det ändringsförslag som uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avhålla sig från avstängning av tillträde till Internet.
in writing. - (SV) We voted for the amendment which calls upon the Commission and the Member States to refrain from blocking access to the Internet.
SwedishParlamentet skulle riskera att göras till åtlöje om detta vore en grund för uteslutning från ett antal sammanträden eller till och med för avstängning av ledamöter.
This House would expose itself to possible ridicule if this were to lead to exclusion from a number of sittings or even to Members being suspended.
SwedishKränkningar måste hanteras på ett enhetligt sätt, med matcher inför tomma läktare, poängavdrag och avstängning av klubbar om de inte är beredda att vidta åtgärder.
Offences must be dealt with consistently, with games played in front of empty stands, points deducted and clubs banned if they are not prepared to take action.
SwedishÖmsesidigt tillkännagivande av avstängning från anställning innebär också att medlemsstaten kommer att verkställa ett förbud när det har utfärdats i en annan medlemsstat.
Mutual notification of disbarments from employment also means that the Member States will enforce a ban when that has been issued in a different Member State.
SwedishFrån elbolaget E.ON vet vi att felet uppstod i norra Tyskland där en avstängning av en ledning med extra hög spänning i Niedersachsen ledde till att ledningar stängdes av i Europa.
We know from E.ON that the fault originated in northern Germany, where switching off an extra high-voltage line in Lower Saxony later led to the switching off of lines across Europe.