SV

avstå [avstod|har avstått] {verb}

volume_up
1. general
De brittiska konservativa kommer därför att avstå från den slutliga omröstningen.
Therefore, British Conservatives will abstain on the final votes.
Vi har valt att avstå i slutomröstningen om ovanstående betänkande.
We have chosen to abstain from voting in the final vote on the aforementioned report.
. – Vi har valt att avstå i omröstningen om betänkandena Prets / Pack / Ilvari.
We have chosen to abstain in the vote on the Prets/ Pack/ Iivari reports.
Det viktigaste steget för båda sidor just nu är att avstå från ytterligare våldsdåd.
The most important step is for both sides to desist from further acts of violence.
Låt oss avstå från överdrifter, förolämpningar och kritik mot varandra.
Let us desist from exaggerations, insults and criticism of one another.
Vi måste avstå från att ikläda oss förmyndarrollen.
We must desist from getting into the 'nanny state ' frame of mind.
Vi kommer inte att avstå från en enda rättighet.
We will not relinquish a single right.
Att till varje pris vägra att avstå från medel, eller t.o.m. ifrågasätta en del politikområden, skulle på något sätt vara en fråga om heder.
It refuses at all costs to relinquish credits, or cast doubt upon certain policies, as if it is in some way a question of honour.
I princip är jag positivt inställd till dylika förslag även om det som bekant är svårt för oss parlamentariker att avstå från makten.
In principle, I take a positive view of such proposals, although it is notoriously difficult for us parliamentarians to relinquish power.
Om han hade någon som helst anständighet skulle han avstå från sin plats nu och låta oss hålla ett fyllnadsval.
And if he had any decency he would resign his seat now and let us hold a by-election.
Jag ber er därför att ta till protokollet att jag önskar avstå från att stå som föredragande för detta betänkande.
I would therefore ask you to have it recorded in the Minutes that I wish to resign as rapporteur for this report.
Kvinnor har till exempel t.o.m. rätt att rösta, och, i Förenade kungariket, kvinnliga lärare behöver inte längre avstå från att gifta sig.
For example, women even have the right to vote, and, in the United Kingdom, female teachers no longer have to resign on getting married.
Efter påtryckningar från Förenta staterna, som ville ha goda förbindelser med Indonesien, tvingades Nederländerna att avstå området för 40 år sedan.
The Netherlands had to cede this territory 40 years ago under pressure from America, which was looking to establish good relations with Indonesia.
I stället borde de opponera sig mot att nationella parlament får avstå från mycket mer makt än vad Europaparlamentet vinner.
Instead, they should be opposing the fact that national parliaments are ceding much more power than the European Parliament is gaining.
 I vilken utsträckning får en stat eller en offentlig institution avstå från kommande intäkter till förmån för krediter, och finns det EU-rättsregler för detta?
 To what extent can a state or a public institution cede future revenues in favour of loans, and are there EU rules in this connection?
volume_up
to pass [passed|passed] {vb} (give up (miss) one's turn)
Vi får nu inte avstå från att utnyttja vår stora chans att besluta om en grundläggande reform av den gemensamma fiskeripolitiken.
We should not now let the great opportunity pass to decide on a fundamental reform of the common fisheries policy.
När ett fall fortfarande är föremål för en rättslig process bör politiker som vi själva, och absolut kommissionen, avstå från att döma i saken.
If a case is pending, politicians such as ourselves, and certainly the Commission, should refrain from passing judgment.
Då vi har röstat för beaktandemening O till Q, vill vi inte avstå från att kommentera formuleringen av beaktandemening O, som rör Slovakien.
Since we have agreed to considerations 0 to Q, we do not wish to allow the wording of consideration 0 - concerning Slovakia, to pass without comment.
Vår paroll måste därför vara att vi inte kommer att avstå från det nya fördragets innehåll, men att vi kommer att vara flexibla när det gäller dess form.
That is why our watchword must be that we will not yield on the substance that the new treaty can have, but we will be flexible about the form it can take.
Av tonårstjejer som lovade att avstå från sex tills de gifter sig -- tack så mycket, George Bush -- gav 60 % efter för sexuella frestelser inom ett år.
Of teenage girls who pledged sexual abstinence and virginity until marriage -- thank you George Bush -- the majority, 60 percent, yielded to sexual temptations within one year.
2. "ge upp, låta bli, lämna"
Medlemsstaterna måste också avstå från att anta nya, skadliga åtgärder.
The Member States are also obliged to refrain from adopting new, harmful measures.
Vi uppmanar myndigheterna att avstå från att verkställa dessa straff.
We call on the authorities to refrain from carrying out these punishments.
Det är väldigt enkelt att avstå från att agera för att andra inte gör någonting.
It is very easy to refrain from acting because others are doing nothing.

Synonyms (Swedish) for "avstå":

avstå
Swedish

Context sentences for "avstå" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishÄr rådet villigt att avstå från att lägga sig i konkreta planer för genomförande?
Is the Council prepared to stop intervening in concrete implementation plans?
SwedishFörst måste han avstå från sina planer på att utveckla kemiska och biologiska vapen.
He must firstly abandon his projects to develop chemical and biological weapons.
SwedishDärvid borde man avstå från maximala skattesatser och bara införa minimiskattesatser.
This should involve abandoning maximum rates and introducing only minimum rates.
SwedishEftersom inget rimligt klargörande kan ges kommer jag att avstå från att rösta.
As no plausible clarification can be given, I have abstained from the vote.
SwedishNu har vi en text som det gäller för oss endast att svälja eller avstå från helt.
We are now being confronted with a text whose adagio is in fact "like it or lump it" .
SwedishDe medlemsstaterna kunde därför avstå från denna avgift för alla ukrainska medborgare.
These Member States could therefore waive this fee for all Ukrainian citizens.
SwedishDessutom tvingar kommissionen parlamentet att avstå från grundläggande principer.
In addition, it is forcing Parliament to renounce fundamental principles.
SwedishHan kan inte avstå från energisnåla produkter eller energisnål teknologi.
Neither can we do without energysaving products and energy-saving technologies.
SwedishKanske skulle de kunna avstå från våld genom att göra intifadan fredlig.
Perhaps she could withdraw from violence by making her intifada a peaceful one.
SwedishFör oss handlar det om en principfråga och vi kan inte avstå från detta krav.
For us, this is a question of principle and we cannot abandon this demand.
SwedishDetta betyder självklart inte att vi ska avstå från att ständigt verka för förändringar.
That does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur.
SwedishDet står en producent fritt att fullständigt avstå från varje tillsatsämne.
It is quite in order for a producer to dispense with any sort of additive he chooses.
SwedishJag utmanar rådet att ge mig fakta och avstå från den tomma retoriken.
I defy the Council to give me the bare facts and leave out the empty rhetoric.
SwedishDen enda möjligheten till en lösning i regionen är att avstå från våld.
The only opportunity for a solution in that region is the renunciation of violence.
SwedishGenom att välja det första alternativet beslöt vi att avstå från ett helt nytt direktiv.
By going for the first option, we decided against having a completely new directive.
SwedishGenom att avstå från att rösta om betänkandet vill vi betona hur innehållslöst det är.
In abstaining from voting on this report, we would like to highlight its hopelessness.
SwedishVi vill inte avstå från den, och bilen är absolut nödvändig för näringslivet.
We do not want to give it up, and the car is essential for our economy.
SwedishGenom att avstå från att rösta i utskottet har vi velat uttrycka denna vår tveksamhet.
We wanted to express our perplexity as regards these points by abstaining in committee.
SwedishIndien och Kina kommer inte att avstå från framsteg i klimatpanikens namn.
India and China will not forego progress in the name of climate alarmism.
SwedishOch det har gjort det mycket svårt för de bosniska kroaterna att avstå från Herceg-Bosna.
And that has made it very difficult for the Bosnian Croats to renounce Herceg-Bosna.