"avtala" English translation

SV

"avtala" in English

SV avtala
volume_up
[avtalade|har avtalat] {verb}

So perhaps we should arrange some other type of meeting.
Enligt detta avsteg får parterna i ett avtal mellan företag och konsument möjlighet att avtala om att säljarens domstol skall vara behörig.
This modification allows parties in a B to C contract to contract in favour of the seller's jurisdiction.
Enligt detta avsteg får parterna i ett avtal mellan företag och konsument möjlighet att avtala om att säljarens domstol skall vara behörig.
This modification allows parties in a B to C contract to contract in favour of the seller' s jurisdiction.

Synonyms (Swedish) for "avtala":

avtala
Swedish

Context sentences for "avtala" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är således en användbar metod som man bör avtala om, men det är en begränsad metod.
It is therefore a useful method, but one to be used sparingly and by agreement.
SwedishHan ställer frågan: hur tänker rådet övertyga herr Denktash om att avtala något med den grekcypriotiska regeringen?
He asks how the Council proposes to persuade Mr Denktash to agree anything with the Greek Cypriot Government.
SwedishI juni bidrog Europas ledare till att göra millennieutvecklingsmålen starkare genom att avtala om en ambitiös plan och ett antal åtgärder.
In June, Europe's leaders helped make the MDGs stronger by agreeing on an ambitious plan and a set of actions.
SwedishNi måste avtala tid först.
SwedishI politiken är det en stor frestelse att se alla frågor som förhandlingsbara, vilka man kan avtala om människor emellan.
Mr President, there is a great temptation in politics to consider everything to be a matter of negotiation which can be agreed on amongst people.
SwedishDet är av största vikt att avtala om sådana aspekter som skogsvårdspolitik, tekniköverföring till utvecklingsländerna och finansiering.
Reaching an agreement on aspects such as policies for forest protection, the transfer of technology to developing countries and funding is vital.
SwedishOm man läser ändringsförslaget noggrant ser man att det innebär att medlemsstaterna själva skall avtala om att binda upp sig på det viset.
If you look closely at the amendment, it contains a proposal to the effect that the Member States agree between themselves to cooperate in this way.
SwedishGenom artikel 3a ges makarna för första gången möjlighet att avtala vilken lag som ska tillämpas på deras äktenskapsskillnad.
For the first time, with the introduction of Article 3a, the spouses are given an opportunity to designate the law applicable to the divorce proceedings by mutual agreement.
SwedishDet är inte bara en fråga om att avtala om kontroller och nivåer, utan också om en tidtabell för genomförandet som gör oss i detta parlament nöjda och glada.
It is not just a question of agreeing to the controls and the levels but also a timetable for implementation that makes us happy and satisfied in this Parliament.
SwedishVi anser att flera företag innehar ett betydande inflytande på marknader där de till exempel tyst kan avtala om förändringar på marknaden i syfte att påverka andra.
We consider that many companies are in a dominant position in markets in which they can, as it were, tacitly agree on the swings in the market that will touch others.
SwedishVi kan väl utbyta information, ge bra exempel och i viss mån avtala vissa saker på gemenskapsnivå men de gemenskapsfrågorna får då inte fungera kontraproduktivt.
What we can do, however, is exchange information, set good examples and agree on common issues up to a point, but these common issues should not have a counterproductive effect.
SwedishJag konstaterar emellertid att regeringskonferensen dröjer allt längre med att avtala allt mindre, vilket visar att det faktiskt inte är lång koktid som gör den bästa soppan.
I note, however, that Intergovernmental Conferences are taking ever longer to decide ever less, proving that a long time spent cooking does not guarantee a good meal.
SwedishI stora kristider är det nödvändigt att samordna den makroekonomiska politiken, avtala om reglering av finanssektorn och försöka lägga ned skatteparadis och liknande.
In a time of major crisis, it is necessary to coordinate macro-economic policy, agree on the regulation of the financial sector, and attempt to shut down tax havens and the like.
SwedishUnder den kommande klimatkonferensen i Cancún, måste vi avtala om globalt bindande gränser för utsläpp av växthusgasen koldioxid, eftersom Kyotoprotokollet löper ut 2012.
During the forthcoming climate conference in Cancún, globally binding limits are to be agreed for CO2 greenhouse gas emissions because the previous Kyoto protocol runs out in 2012.
SwedishFör det första vore det bra om parterna kunde avtala att konventionen kan börja gälla mellan de medlemmar som undertecknat, utan att samtliga ratifikationer inväntas.
It would be worthwhile to begin by securing consensus between the partners whereby the agreement can be enacted between the signatories without waiting for all the different ratifications.
SwedishDet är det som är kruxet, och därför är vi mycket angelägna om att avtala om ett förnuftigt interinstitutionellt avtal som på ett tydligare sätt innehåller dessa element.
This is where the root of the matter lies. We are therefore very interested in the conclusion of a sensible interinstitutional agreement which sets out these elements with much greater force.
SwedishVi måste även uppmana USA:s regering och vår egen kommission att dra fördel av de möjligheter som avtalet skapar, och till exempel avtala om ”one-stop security” på mer permanent basis.
We must also call on the Administration and our own Commission to capitalise on the opportunities afforded by this agreement and, for example, agree one-stop security on a more permanent basis.
SwedishSamtidigt som vi här strävar efter avreglering, herr kommissionär, har företagen en benägenhet till återreglering - att på nytt avtala om marknader vid sidan av demokratiska kontroll- och styrsystem.
While we are aiming at deregulation here, Commissioner, companies are tending to re-regulate: to make new agreements about the market that bypass the democratic monitoring and control systems.