"bära" English translation


Did you mean: bara
SV

"bära" in English

SV bära
volume_up
[bar|har burit] {verb}

volume_up
to support [supported|supported] {vb} (agree with, subscribe to)
Det är inte den enda och den kan inte ensam bära tyngden av denna samstämmighet.
It is not the only one and it cannot support the entire weight of this coherence by itself.
Detta är någonting som bör stödjas och som vi alla vill skall bära frukt.
This is something that ought to be supported and which we should all want to come to fruition.
Som en del av vår europeiska kampanj ger jag alla män möjlighet att stödja kampanjen genom att bära ett vitt band.
As part of our European campaign I invite all men today to support the campaign by wearing a white ribbon.
Kommissionen kommer att få bära sin del av ansvaret, och den kommer att vara tung.
The Commission will bear its share of responsibility, which will be heavy.
Företagen är inte villiga att bära kostnaderna när katastrofer inträffar.
Where disasters do happen, enterprises are not willing to bear the costs.
Vårt mål är att producenter och importörer ska bära det fulla säkerhetsansvaret.
Our aim is for producers and importers to bear full responsibility for safety.
Jag försökte bära saker som var för stora för att man skulle kunna bära dem.
I tried to carry things too large for people to be able to carry.
Förare som orsakar dödsolyckor måste bära konsekvenserna av sina handlingar.
Drivers who cause fatal accidents have to carry the responsibility for their actions.
Arbetarna tvingas återigen bära bördan genom frivilligarbete.
Workers are once again being forced to carry the burden through volunteer work.
bära (also: ha, hejda, anordna, ordna)
Om parlamentet avvisar detta tillägg måste det i så fall bära ansvaret för konsekvenserna.
If Parliament rejects this addition, then it must hold itself responsible for the consequences.
I stället måste Europa bli stort, och vi måste bära upp det gemensamt.
Instead, Europe must be great, and we must hold it in common.
De har själva avsvurit sig ett individuellt ansvar, och bett om att bära ett gemensamt ansvar.
They themselves rejected individual accountability and asked to be held collectively to account.
Skadestånd eller stöd kan vi bara betala när det handlar om en djursjukdom.
We can only pay compensation or subsidies where animal illnesses are concerned.
Läkemedelsindustrin är emellertid bara intresserad av dem som kan betala.
As for the pharmaceutical industry, well, it is only interested in those who can pay.
De får dig att betala mer i källskatt bara för att bättra på deras pengaflöde.
They make you pay more in withholding just to help their cash flow out.
bära (also: lägga)
Det handlar inte bara om själva hamnen utan främst även om hamnanvändarna.
It does not simply cover the port itself, but mainly the port users.
Det är oacceptabelt att vissa europeiska hamnar måste bära sig själva kommersiellt medan andra lever på statligt stöd.
It is unacceptable that one European port should have to support itself commercially whilst another lives on state aid.
För de personer som arbetar i hamnarna är detta hamndirektiv något som bara vållar problem.
For the people working in the ports, this port directive only causes them.
volume_up
to produce [produced|produced] {vb} (create (heat, electricity, etc.))
Deponiförbud kunde gälla bara för sådant material som producerar metangas, funderar han.
Landfill prohibitions could apply only to materials that produce methane,” he muses.
Det kan bara skapa klyftor och leda till svårigheter om man här drar sådana snäva gränser.
To draw such narrow boundaries between them can only produce problems and difficulties.
Först bidrog det bara till Europeiska enhetsaktens tillkomst.
Initially, it only helped produce the Single European Act.
bära (also: sporta, ståta med)
Idrotten av i dag är inte bara idrott, det handlar också om affärer.
Sport today is not only sport, it is also business.
Idrott är inte bara en form av underhållning för åskådaren.
Sport is not only a form of entertainment for the spectator.
Jag har upprepat att demokrati inte bara är en publiksport.
I have repeated that democracy is not just a spectator sport.
bära (also: ha, slita, nöta, gå med)
Trupper instrueras att bära skyddskläder när de hanterar krigsmateriel med utarmat uran.
Troops are instructed to wear protective clothing when dealing with DU munitions.
De har rätt att bära sin egen uniform som ska vara försedd med EU:s emblem.
They have the right to wear their own uniform, with the addition of a European badge.
Kanske alla idrottare kunde bära ett svart band som tecken på sorg.
Perhaps all the athletes could wear a black ribbon as a sign of mourning.
bära (also: föra, forsla, osa)

Synonyms (Swedish) for "bära":

bära
Swedish

Context sentences for "bära" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFisk utgör faktiskt inte någon riskfaktor eftersom den inte kan bära TSE-smitta.
Fish are, in fact, not a risk factor, as fishmeal is not a vector for TSE.
SwedishMedlemsstaterna ska bära huvudansvaret för genomförandet av handikappolitiken.
The Member States are mainly responsible for implementing disability policy.
SwedishVi får inte förlora energifrågorna ur sikte, utan måste ständigt bära dem med oss.
We must not let go of our concerns about energy; we must keep them in mind.
SwedishVi kan inte kosta på oss att ständigt bära med oss denna ideologiska barlast.
We cannot afford to keep on being weighed down by this ideological ballast.
SwedishTiden är inne för Europa att bära sin rättmätiga del av säkerhetsbördan.
The time has come for Europe to shoulder its fair share of the security burden.
SwedishKommer här WIPO att ensamt bära ansvaret eller är det också en WTO-fråga?
Will the WIPO alone have jurisdiction here or is this already a matter for the WTO?
SwedishTillsammans har vi beslutat att producenten skall bära huvudansvaret för sina produkter.
We have all decided that the producer has primary responsibility for his products.
SwedishHerr kommissionsledamot, kan du förklara varför EU alltid måste bära bördan?
Mr President, could the Commissioner explain why Europe always has to take the strain?
SwedishNågot eller någon i den här otrevliga historien måste ändå bära ansvaret.
Something or someone in this whole unsavoury business has to be responsible.
SwedishVi måste nu lära oss att det är ännu värre att bära bankernas skuldbörda.
We must now learn that carrying the burden of the banks' debt is much worse.
SwedishFrågan är vem som är ansvarig och vem som ska bära de finansiella bördorna.
The question is, who is responsible, and who bears the financial burdens?
SwedishKommissionen kommer att få bära sin del av ansvaret, och den kommer att vara tung.
On voting issues, ladies and gentlemen of the Left, there must be no room for demagoguery.
SwedishVi upprättar inte monopolföretag och släpper ut dem för att de skall bära eller brista.
We do not set up monopoly businesses and turn them loose to stand or fall.
SwedishLawrence sa att han kommer bära med sig - - en massa knark, eller hur?
Lawrence says, right, he's going to be carrying..... a load of drugs, right?
SwedishDessa förslag tillåter tjänstemännen att bära ett fikonlöv, men inte så mycket mer.
These proposals allow public officials a fig-leaf, but little more.
SwedishAnnars kommer det arv vi efterlämnar till framtida generationer att bli mycket tungt att bära.
Otherwise, the legacy we leave to future generations will be a very heavy one.
SwedishNi vet, 1950 kunde ett genomsnittlig skepp bära 5 000-10 000 ton.
You know in 1950 the typical ship carried 5,000 to 10,000 tons worth of goods.
SwedishAtt skärpa bestämmelserna är en sak, att efterleva dem och bära ansvar är något helt annat.
Tightening up the rules is one thing, observing them and being accountable is another.
SwedishDetta är ingen börda som är lätt att bära, så vi kräver en översyn efter varje 12-månadersperiod.
It is not a burden that is easily carried so we require a review every 12 months.
SwedishJag kan inte godta att bära ansvar för något som inte är mina egna ord.
I will not accept responsibility for what is not a quotation of my own.