"bära på" English translation

SV

"bära på" in English

SV bära på
volume_up
{verb}

1. general

bära på (also: skjuta, ha, framföra, leda)
Faktum är att möjligheten att följa ett visst djur som kan tänkas bära sjukdomen försvinner helt och hållet.
In fact, it eliminates the opportunity of following a particular animal that may be carrying that particular disease.
Detta innebär att djur i stort sett okontrollerat kan förflyttas från en medlemsstat till en annan och därmed även de farliga sjukdomar de kan bära på.
This basically means that animals can move unchecked from one country to another, as can any dangerous diseases they may be carrying.
Dessa belopp kommer snart att få omvandlas till myntform, vilket innebär att vi i framtiden kommer att få bära stora penningsäckar i stället för på plånböcker.
These amounts will soon have to be paid in coins, which means that in future we shall have to carry large money bags around with us instead of wallets.

2. colloquial

bära på (also: bära och använda vapen)
volume_up
to tote {vb} [Amer.] [coll.]

Similar translations for "bära på" in English

bära verb
adjective
English
adverb
English
preposition
bara adjective
English
bara adverb
bara conjunction
English

Context sentences for "bära på" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEtt enkelt sätt att hålla koll på sin fysiska aktivitet är att bära sig en stegräknare.
One simple way of keeping track of our physical activity is to wear a pedometer.
SwedishI vissa fall måste medlemsstaterna bära kostnader över 1 miljon euro.
In some cases, Member States have to bear costs in excess of EUR 1 million.
SwedishMen de som överlever en brännskada kan bära outplånliga sår huden och i själen.
But those who survive being burned can bear indelible wounds both on their skin and on their soul.
SwedishDet är obligatoriskt att bära slöja och som medeltiden stenas otrogna kvinnor till döds.
The wearing of the veil is obligatory, and adulterous women are stoned, as in the Middle Ages.
SwedishVi får inte bära den illusionen att offentliga forskningsinstitut ensamma kan klara uppgiften.
We must not deceive ourselves that public research institutes can manage the task alone.
SwedishOm så inte är fallet, var så vänlig att tala om det så att vi inte fortsätter att bära den illusionen.
If not, please tell me; then we will not have this illusion hanging over our heads.
SwedishMitt land har, som inget annat, fått bära kampen mot narkotikahandeln sina axlar.
My country, like no other, has carried on its shoulders the burden of the fight against drug trafficking.
SwedishMedan antalet förfalskningar förblir stort håller åtgärderna för att bekämpa falskmynteri att bära frukt.
Whilst counterfeiting rates remain high, measures taken to combat forgery are bearing fruit.
SwedishDe barn som drabbas kommer hela livet att bära det som tillfogats dem.
The children concerned will suffer for the rest of their lives as a result of the harm inflicted on them by adults.
SwedishMen ännu mer häpnadsväckande är att han har tre sådana vida, stora, tunga hattar men bara ett huvud att bära dem på.
But an even greater marvel is that he has three such great, large, heavy hats and only one head to wear them on.
SwedishFaktum är att möjligheten att följa ett visst djur som kan tänkas bära sjukdomen försvinner helt och hållet.
In fact, it eliminates the opportunity of following a particular animal that may be carrying that particular disease.
SwedishJag hoppas att reformerna av försvaret och polisen, en av Altheas främsta uppgifter, också kommer att bära frukt detta område.
I hope the reforms of the defence and police apparatus, one of the key tasks of ALTHEA, will also bear fruit in that field.
SwedishHär har Reinfeldts parti - i motsats till vad som tidigare sagts här - ett historiskt inrikespolitiskt tungt bagage att bära på.
In this area Mr Reinfeldt's party - contrary to what has been said here earlier - comes with some hefty historical domestic policy baggage.
SwedishI synnerhet har ingen av bjälkarna som sattes plats för att bära upp taket övertäckningen ett tillförlitligt stöd inuti inkapslingen.
In particular, none of the beams which were put in place to take the roof of the shelter has a reliable support inside the sarcophagus.
SwedishDetta innebär att djur i stort sett okontrollerat kan förflyttas från en medlemsstat till en annan och därmed även de farliga sjukdomar de kan bära på.
This basically means that animals can move unchecked from one country to another, as can any dangerous diseases they may be carrying.
SwedishMedan antalet förfalskningar förblir stort håller åtgärderna för att bekämpa falskmynteri att bära frukt.
The Union has been taking the necessary measures to ensure that the circulation of the euro is protected by effective and homogenous mechanisms to combat the crime of counterfeiting.
SwedishDessa villkor är särskilt utmanande och detta ansvar är särskilt tungt att bära med tanke att vi så att säga har med ett barn att göra.
These conditions are all the more challenging, and this responsibility is all the more difficult to bear, because we are, so to speak, dealing with a child.
SwedishVi får inte kompromettera det faktum att livet förtjänar att skyddas, för detta liv har vi fått till skänks av Gud och det bör vi inte bära hand på.
We must not compromise the truth that life is worthy of protection, for life is entrusted to us by God and we must not take it into our own hands.
SwedishJag vill att ni föreställer er en robot man kan bära sig som ger övermänskliga förmågor, eller en annan som gör att rullstolsbundna kan stå och gå igen.
I want you now to imagine a wearable robot that gives you superhuman abilities, or another one that takes wheelchair users up standing and walking again.
SwedishJag hoppas att reformerna av försvaret och polisen, en av Altheas främsta uppgifter, också kommer att bära frukt detta område.
Stability and security are increasing and, with its integration into Euro-Atlantic structures, the country is moving more and more from the area of Dayton to the area of Brussels.