"bära sig åt" English translation

SV

"bära sig åt" in English

SV bära sig åt
volume_up
{verb}

bära sig åt (also: uppföra sig, bete sig, handla, ställa sig)

Similar translations for "bära sig åt" in English

bära verb
sig pronoun
åt preposition
English
äta verb
AT noun
bara adjective
English
bara adverb
bara conjunction
English

Context sentences for "bära sig åt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishKan kommissionsledamoten förklara hur hon skall bära sig åt för att hålla en mycket snäv tidtabell?
Could the Commissioner explain how she is going to meet a very tight timetable?
SwedishNu vet jag hur man ska bära sig åt för att ändra och förlänga sin talartid.
(DE) Madam President, now I know how to go about changing and extending one's speaking time.
SwedishMen i grund och botten vet de inte hur de skall bära sig åt.
But basically, they do not know what is going on.
SwedishFör det första, hur skall hon bära sig åt för att övertala rådet att godkänna hennes förslag om färddataregistrerare, så kallade svarta lådor?
Firstly, how will she persuade the Council to adopt her proposal on black-box voyage-data recorders?
SwedishDe bör leva upp till det ansvaret och förklara för alla som har rätt att rösta i de europeiska valen exakt hur de skall bära sig åt.
They should honour that responsibility and explain to everybody entitled to vote in European elections just how they could do so.
SwedishI nuläget kan företagen fortsätta att bära sig åt lite hur som helst, för konsumenterna har ändå ingen aning om varifrån kycklingfilén kommer.
Currently farms that fiddle can carry on regardless, because the consumer has absolutely no idea where his fillet of chicken comes from.
SwedishDe skall ta hela risken, och så länge man inte tvingar dem att ta ansvaret, hela ansvaret, kommer de att bära sig åt som de vill.
They must take on the entire risk and until they are forced to shoulder their responsibility, all the responsibility, they will do whatever they like.
SwedishDessutom måste allmänheten som bor i närområdet informeras om riskerna med anläggningen och hur de skall bära sig åt vid en olycka.
Furthermore, the public living in the vicinity of the plant must be informed of the risks arising from the facility and the behaviour in case of an accident.
SwedishHur skall man bära sig åt för att ge en samlad definition av de olika arbetsmetoder, den olika grundsyn och de olika traditioner som är oupplösligt förenade med varje utbildningssystem.
How can we give a single definition of the different working methods, the different basic views and the different traditions which are indissolubly linked with each education system?
SwedishVi skulle självklart välkomna hennes stöd i den frågan, men vi vill veta hur hon skall bära sig åt för att övertala dessa medlemsstater att göra vad de fram till i dag verkar vara ovilliga att göra.
We obviously would welcome her support on that issue, but we want to know how she will persuade these Member States to do what up until now they appear to be unwilling to do.