"bärande" English translation

SV

"bärande" in English

EN
EN
volume_up
bar {comm. gen.}
volume_up
bar {adj.}

SV bärande
volume_up
{neuter}

Synonyms (Swedish) for "bar":

bar

Context sentences for "bärande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi vet i Europa att det är de små och medelstora företagen som är den bärande pelaren.
We know in Europe small and medium-sized businesses are the bedrock of the economy.
SwedishDet är målet, den bärande tanken och huvudsyftet med vår förordning.
That is the objective, our central concern and principal aim of our regulation.
SwedishStockholmsprogrammets bärande tema är ”Att bygga medborgarnas Europa”.
The key theme of the Stockholm Programme is 'Building a Citizens' Europe'.
SwedishEn strävan att inskränka fiskeansträngningarna kommer att vara ett bärande inslag i reformen.
Restrictions on the fishing effort will be a cornerstone of the reforms.
SwedishDet är ett faktum att den fria konkurrensen är sjöfartens bärande kraft.
It is a fact that free competition is the life blood of shipping.
SwedishAvtalet inger ny tro på att Oslos bärande principer inte är glömda.
The agreement will create a new belief that the principles of Oslo have not been forgotten.
SwedishDetta parlament måste, på samma sätt som vid konventet, spela en bärande roll i denna process.
This Parliament must play a leading role in this process, just as it did at the convention.
SwedishI denna förklaring fastställs också att partnerskapet utgör den bärande pelaren i Natosamarbetet.
The declaration also states that the partnership is the supporting pillar of NATO cooperation.
SwedishEnligt min uppfattning stämmer vissa delar inte överens med motsvarande bärande principer i fördraget.
As far as the urge for liberalisation is concerned, I can put Mr Bolkestein's mind at rest.
SwedishMen det finns en bomb under strukturfondernas bärande yta.
But there is a bomb beneath the support of the Structural Funds.
SwedishSysselsättningen är och bör vara det bärande temat för de tre betänkanden som har lagts fram nu på förmiddagen.
Employment should be, and is, the key theme of the three reports before us this morning.
SwedishI revisionsrättens rapport finns viktig och bärande kritik som man måste ta hänsyn till när man planerar för framtiden.
I should like right now, however, to focus upon something really quite different.
SwedishDet finns även saker som är mindre bärande inom bokväsendet.
There are also some less serious things in the book trade.
SwedishEnligt min uppfattning stämmer vissa delar inte överens med motsvarande bärande principer i fördraget.
In my view, some elements are even inconsistent with the corresponding guiding principles in the Treaty.
SwedishJag är helt för att kampen mot fattigdom skall vara det bärande temat för ordningen efter Lomé IV.
I am entirely in favour of the struggle against poverty being the central theme of post-Lomé IV arrangements.
SwedishEtt samhälle med effektiva och demokratiska institutioner som kan räkna med tillräcklig bärande yta i samhället.
A society with efficient and democratic institutions which can count on sufficient popular support.
SwedishDen bärande ideologin i betänkandet är tron på att människan själv avgör vad som är rätt och fel.
The report's basic ideology is founded on the belief that people determine for themselves what is right and wrong.
SwedishSmå och medelstora företag är alltså tydligt den bärande kraften i och för den europeiska turismen.
Small and medium-sized businesses are therefore clearly the driving force behind, and platform for, European tourism.
SwedishAlla bärande inslag i den ekonomiska samordningsramen är nära knutna till denna övergripande strategi.
All the constituent elements of the economic coordinating framework are closely connected to this overall strategy.
SwedishAlla bärande inslag i den ekonomiska samordningsramen är nära knutna till denna övergripande strategi.
This has been translated into various national practices which cover the entire spectrum, from zero to seven years.