"bärare" English translation

SV

"bärare" in English

volume_up
bärare {comm. gen.}

SV bärare
volume_up
{common gender}

bärare (also: innehavare, överbringare)
volume_up
bearer {noun}
Å ena sidan handlar det om varor, men konst och kultur är aldrig enbart varor; de är alltid bärare av en mening, en identitet och ett estetiskt uttryck.
On the one hand, we are dealing with commodities, but art and culture are never merely commodities; they are always bearers of meaning, of identity and of aesthetic expression.
Hur ska samhället kunna värdera och skydda kvinnor som unika och exceptionella varelser, som bärare av liv, om vi betraktar internationella kvinnodagen som en socialistisk kvarleva?
How can society value and protect women as unique and exceptional beings, as the bearers of life, when we consider International Women's Day to be a socialist hangover?
Vi behöver en bärare av den eviga godheten och nyttan i det mänskliga beteendet, det som kallas ”rättfärdighet”.
We need a carrier of eternal goodness and wholesomeness in human conduct, which is called 'righteousness'.
Båda föräldrarna måste vara bärare av genen för att deras barn ska drabbas av albinism.
Both parents have to be carriers of the gene for the condition to become apparent in their children.
Enligt UNAIDS beräkningar är över 500 000 människor i Europeiska unionen bärare av viruset.
According to UNAIDS estimates, over 500 000 people in the European Union are carriers of the virus.
bärare
volume_up
porter {noun}
Vi har särskilt sökt att bredda definitionen av barns förmåga till att omfatta budbärare, spioner, kockar och bärare, eftersom barn i alla dessa roller utsätts för risker.
We have specifically sought to widen the definition of child competence to include messengers, spies, cooks and porters, because children in all these roles are vulnerable to risk.
bärare
volume_up
wearer {noun}

Context sentences for "bärare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör att säkerställa denna förståelse behöver vi språken som bärare.
We need languages as a vector if this understanding is to be guaranteed.
SwedishBåda föräldrarna måste vara bärare av genen för att deras barn ska drabbas av albinism.
Both parents have to be carriers of the gene for the condition to become apparent in their children.
SwedishEnligt UNAIDS beräkningar är över 500 000 människor i Europeiska unionen bärare av viruset.
According to UNAIDS estimates, over 500 000 people in the European Union are carriers of the virus.
SwedishLåt oss därför se till att Europa blir bärare av denna förståelse.
Let us work together from now on so that the European Union can be a factor in spreading this understanding.
SwedishOch nyckelfrågan är att göra de nationella parlamenten till bärare av den europeiska demokratin.
The involvement of the national parliaments as the representatives of European democracy is a key point here.
SwedishDärför skall patienter och personal som kan tänkas vara bärare screenas för förekomst av resistenta bakterier.
Therefore, patients and staff who may be carriers screened for the presence of resistant bacteria.
SwedishAv den anledningen behöver dagens samhälle dem mer än någonsin, huvudsakligen som bärare av civilisation och fred.
That is why modern society needs them more than ever, especially as a vehicle for culture and peace.
SwedishEnligt UNAIDS beräkningar är över 500 000 människor i Europeiska unionen bärare av viruset.
Today has been designated 'World AIDS Day ' in order to mark, on the one hand, the progress which has been made in combating this scourge.
SwedishBarnen är bärare av morgondagens värderingar.
SwedishJag har ingenting emot ekonomi- och finansministrarna, men de är inte bärare av en social omvandling.
I have nothing against the Ministers for Economic Affairs and Finance, but they are not the most important generator of social transformation.
SwedishIdrotten är även betydelsefull som bärare av positiva värden såsom viljestyrka, mod, tolerans, lojalitet och vänskap.
Sport is of great significance as a disseminator of positive values such as willpower, courage, tolerance, loyalty and friendship.
SwedishMan beräknar att en stor andel människor med hiv-virus som bor i Europeiska unionen inte vet om att de är bärare av viruset.
It is calculated that a large percentage of people with the HIV virus living in the European Union do not know they have it.
SwedishDet är ytterst viktigt att bekämpa stigmatiseringen och diskrimineringen av bärare av hiv/aids och att se till att deras rättigheter skyddas.
It is vital to combat stigmatisation and discrimination against carriers of HIV/AIDS and to ensure that their rights are protected.
SwedishMen det finns ingen framtid för rymdfarten utan bärare i form av satelliter, om – låt mig tillägga – det inte görs bemannade rymdfärder.
There is no future for space travel, though, without carriers in the form of satellites, if – let me add – there is no manned spaceflight.
SwedishMan beräknar att en stor andel människor med hiv-virus som bor i Europeiska unionen inte vet om att de är bärare av viruset.
Similarly, we are intensifying our cooperation with neighbouring countries, in full recognition of the fact that they are in a particularly difficult situation.
SwedishVi behöver koncentrera oss på fysisk och teknisk energilagringskapacitet och i synnerhet de faktorer som fungerar som bärare för energiförbrukning.
We need to focus on physical and technological energy storage capacities and indeed on those elements that are acting as vehicles for energy consumption.
SwedishVin är en mycket speciell produkt som är bärare av en identitet och en hel livsstil, så låt oss inte gå för snabbt fram mot dessa ”lapptäcksviner”.
Wine is a very particular product that conveys an identity and a whole way of life, so let us not move too rapidly towards the practice of 'patchwork' wines.
SwedishSkulle han kunna ansluta sig till teorin - vilket ordföranden i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling inte gör - att vaccinerade djur kan vara bärare av viruset?
Would he accept, as the Chairman of the Committee on Agriculture and Rural Development does not, that vaccinated animals can carry the virus?
SwedishÅ ena sidan handlar det om varor, men konst och kultur är aldrig enbart varor; de är alltid bärare av en mening, en identitet och ett estetiskt uttryck.
On the one hand, we are dealing with commodities, but art and culture are never merely commodities; they are always bearers of meaning, of identity and of aesthetic expression.